Kunsten debuutsubsidies (voor organisaties)

Met de debuutsubsidie wordt er binnen het kunstenbeleid aandacht gegeven aan de startende kunstenaar. Op die manier willen we deze doelgroep stimuleren om een (eerste) volwaardig project uit te werken, artistieke partners te zoeken en een netwerk uit te bouwen.

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke luik over de debuutsubsidie kan u lezen in hoofdstuk 2.b van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

De toekenning van de subsidie kadert ook binnen het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.

Uw organisatie dient in voor een debuterende kunstenaar? Een debuterende kunstenaar zou bv. kunnen zijn:

 • Een kunstenaar die recent is gestart met de ontwikkeling van een artistiek praktijk en klaar is voor een eerste volwaardig artistiek project: locatie en presentatiedatum zijn gekend. Op ‘recent’ is moeilijk een tijdsduur te zetten. De ene persoon is sneller in de artistieke evolutie dan de andere.
 • Een kunstenaar die een artistieke carrière steeds heeft uitgesteld en er nu op latere leeftijd klaar voor is.
 • Een pas afgestudeerde student(e) aan een kunstopleiding die onmiddellijk van wal wil steken.

Dossier indienen:

 • Een Brusselse kunstorganisatie kan een aanvraag sturen als het gaat om een project van een debuterende kunstenaar. 
 • Een individuele Brusselse kunstenaar, die onder de noemer valt van 'debuterend', kan een aanvraag sturen voor een debuutsubsidie.
 • In het formulier wordt gevraagd - in het luik ‘Waarom een debuutsubsidie?' - een motivatie te geven waarom je indient binnen deze subsidielijn.
 • De aanvraag heeft betrekking op een volwaardig afgewerkt artistiek project waar de presentatiedatum en locatie gekend zijn (met minstens één presentatie in Brussel).
 • Het is niet de bedoeling dat een aanvraag die te laat is voor de reguliere projectronde, wordt ingediend via deze debuutsubsidie.
 • Er zijn geen vaste data om een aanvraag in te dienen binnen deze subsidielijn. Wél ten laatste 8 weken voor de presentatiedatum (in de zomermaanden 12 weken op voorhand).

Extra voorwaarden voor de aanvraag binnen de debuutsubsidie:

 • De aanvrager mag nog niet eerder een subsidie van VGC hebben ontvangen;
 • Het project is eerder kleinschalig in creatie en presentatie. Het gevraagde subsidiebedrag mag ten hoogste 3.000 EUR zijn.
 • Het aanvraagdossier wordt minimaal 8 weken vóór de eerste presentatie ingediend. Indien een dossier ingediend wordt in juli of augustus, wordt dit minimaal 12 weken op voorhand ingediend.


Beslissing en bekendmaking:

 • Bij de debuutsubsidie volstaat een advies van de administratie en kennisgeving aan de advieswerkgroep kunsten. Na de beslissing van het Collegelid mag deze bekend gemaakt worden.
 • Het geformuleerde advies vind je in het digitale subsidieloket alsook in de brief die je wordt toegestuurd.
 • Tussen de indiening en de bekendmaking reken je best een 8-tal weken.

 


Indienperiode

16-09-2022
-
31-12-2025