Kunsten projectsubsidie voor organisaties (presentatiemoment: december 2022 - mei 2023) + debuutsubsidie (doorlopend)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert kunstprojecten ter ondersteuning van kunstenaars en kunstenorganisaties.

Hieronder leest u wie hiervoor een aanvraag kan indienen en aan welke voorwaarden het kunstproject moet voldoen.

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke reglement voor projectsubsidies vindt u in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Projectsubsidies vindt u in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit van deze verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

Met de debuutsubsidie wordt er binnen het kunstenbeleid aandacht gegeven aan de startende kunstenaar.
Op die manier willen we deze doelgroep stimuleren om een (eerste) project uit te werken, artistieke partners te zoeken en hun netwerk uit te bouwen. 
Zo maakt een pas afgestudeerde kunstenaar meer kans op een subsidie voor een volwaardig project. Het is niet de bedoeling dat te laat ingediende projectaanvragen voor de gewone procedure hiermee opgepikt worden. 

De toekenning van de subsidie kadert ook binnen het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.

Meer info

Wie kan een subsidie voor kunstprojecten aanvragen?

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door een professionele kunstenaar of kunstenorganisatie zonder commerciële doeleinden. Elke aanvrager moet officieel gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Een kunstproject moet minstens eenmaal opgevoerd of getoond worden in het Brussels hoofdstedelijk gewest om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Alle mogelijke disciplines kunnen ondersteund worden. De aanvraag richt zich op de realisatie van een concreet en volwaardig project (geen publieke try-out).

Projectsubsidies ondersteunen voornamelijk de creatie van nieuw artistiek werk. Projecten die gericht zijn op spreiding, hebben een duidelijk artistiek profiel, en belichten de selectie, de meerwaarde voor het Brussels kunstenlandschap en indien mogelijk de aandacht voor Brusselse kunstenaars, projecten of initiatieven.

Extra voorwaarden voor de aanvraag van een debuutsubsidie:

 • De procedure richt zich naar startende kunstenaars;
 • De aanvrager mag nog niet eerder een subsidie van VGC hebben ontvangen;
 • Het subsidiebedrag is ten hoogste 3.000 EUR;
 • Het aanvraagdossier wordt minimaal 8 weken vóór de presentatie ingediend. Indien een dossier ingediend wordt in juli of augustus, wordt dit minimaal 12 weken op voorhand ingediend.


Wanneer een project indienen?

Voor kunstprojecten zijn er drie indieningsdata.

De indieningsdata zijn afhankelijk van het moment waarop de première of vernissage plaatsvindt. De eerste presentatie kan in of buiten Brussel doorgaan. Als dit buiten Brussel is, zal één van de volgende presentaties zeker in Brussel moeten plaatsvinden:

- 15 september voor projecten met presentatie van december van hetzelfde jaar tot en met mei van het daaropvolgende jaar;
- 15 februari voor projecten met presentatie van mei tot en met oktober van het lopende jaar;
- 15 mei voor projecten met presentatie van september van het lopende jaar tot en met februari van het daaropvolgende jaar.

 


Voor aanvraag van een debuutsubsidie moet het dossier ten laatste 8 weken voor de eerste presentatiedatum (in de zomermaanden juli en augustus is dit 12 weken) worden ingediend.

Opgelet: we stellen het subsidieloket per indienperiode open. Dien je in ? Dan hoef je enkel rekening te houden met de minimale indientermijn voor aanvang van jouw project!

 

Wat moet het dossier bevatten?

We vragen om het dossier kort en gestructureerd te houden, wat de duidelijkheid enkel ten goede komt.
Het aanvraagdossier via het digitaal subsidieloket bevat de nodige identificatiegegevens, een inhoudelijke en een financiële toelichting.

- De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het project, met zicht op de preproductie, productionele partners, publieke momenten van het afgewerkt project en spreiding in én buiten Brussel.
- Het financieel plan belicht het geheel van het project, met concreet en gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten. Indien bij andere overheden voor hetzelfde project subsidie wordt aangevraagd, wordt expliciet belicht waarom men een aanvullende subsidie aanvraagt en is inbedding op het vlak van productie en presentatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest noodzakelijk.

Vul alle informatie zorgvuldig in en vergeet niet de bijlages mee te sturen:

 • projectbegroting:
  • begrotingsoverzicht op basis van het sjabloondocument dat bovenaan in de rechtermarge beschikbaar is
   én ook
  • gedetailleerde begroting met toelichting (een eigen document)
 • curriculum/-a of overzicht van recente projecten
 • eventuele engagementsverklaring van partnerorganisatie(s)
 • eventueel demonstratiemateriaal (video, foto's e.d.): vermeld hier duidelijk een webadres en eventueel paswoord
 • indien van toepassing:
  • Nederlandstalige statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag) en eventuele wijzigingen ervan
  • bij een eerste aanvraag of na wijziging: recent 'attest bevestiging identiteit rekeninghouder' van de bank voor het opgegeven bankrekeningnummer


Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna de werkgroep kunsten inhoudelijk advies geeft. De administratie legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden.

Bij de debuutsubsidie legt de administratie, in overleg met een afvaardiging van de werkgroep, een advies voor aan het bevoegde Collegelid die de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.

 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Alle aanvragen verlopen vanaf 2021 digitaal.
Organisaties kunnen rechts bovenaan op deze pagina op de knop 'subsidie aanvragen' klikken.

Individuele kunstenaars kunnen dit via het subsidieloket voor individuen.
 

Welk verslag dien je in na afloop?

Het verslag  wordt verwacht drie maanden na afloop van het project. Het verslag bevat zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van het gesubsidieerde project.
Dit verslag zal via het subsidieloket worden opgevraagd.

Indienperiode

23-05-2022
-
15-09-2022