Kunsten subsidies jaarwerking 2025

Organisaties die een jaarsubsidie wensen aan te vragen en nog niet geregistreerd zijn, kunnen ten laatste maandag 28/10/2024 (16u) een registratie aanvragen via het subsidieloket: https://subsidies.vgc.be/

Brusselse kunstenorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor de ondersteuning van hun artistieke werking door middel van een werkingssubsidie. De deadline hiervoor is 1 november van het jaar ervoor. In 2025 kan een kunstenorganisatie een werkingssubsidie aanvragen voor één jaar.

Meer info

Aan welke voorwaarden moeten kunstenorganisaties voldoen om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie?

Kunstenorganisaties zonder commerciële doeleinden kunnen een werkingssubsidie aanvragen als ze:

-hun zetel in het Brussels hoofdstedelijk gewest hebben;
-hun werking ontplooien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-over Nederlandstalige statuten beschikken en een Nederlandstalige werking ontplooien;
-met professionele ambitie een continue artistieke werking ontplooien.

 

Aanvragen

Ten laatste op 1 november ontvangt de administratie van de VGC een subsidieaanvraag voor een jaarwerking via het subsidieloket. 

Om je aanvraag in te dienen, klik op de knop rechtsbovenaan. Gelieve tijdig het dossier op te starten.

Nieuwe organisaties moeten zich eerst registreren om toegang te krijgen tot het e-loket. We vragen om dit ten laatste tegen maandag 28 oktober 2024 in orde te brengen zodat de administratie voldoende verwerkingstijd heeft. Na controle van uw gegevens, krijgt u een activatiemail waarmee u kan inloggen.

 

Wat moet een dossier bevatten?

We vragen om het dossier kort en gestructureerd te maken, wat de duidelijkheid enkel ten goede komt. Wat er zeker in het dossier moet staan (zie ook Hoofdstuk 1 van het uitvoeringsbesluit)

-de nodige identificatiegegevens;
-een kopie van de statuten van de vereniging (enkel bij een eerste aanvraag);
-een inhoudelijke toelichting die het geheel van de artistieke en praktische planning omschrijft (bij een aanvraag voor meerjarige ondersteuning is het eerste jaar gedetailleerd uitgewerkt);
-een financieel plan belicht het geheel van de werking, met zicht op de diverse uitgaven en inkomsten voor de periode waarvoor subsidie aangevraagd wordt;
-in een afzonderlijke tekst wordt de regionale inbedding en ontwikkeling weergegeven:              

-Voor organisaties die zich voornamelijk focussen op spreiding, kunnen daarbij volgende dingen (niet exhaustief) aan bod komen: hoe Brusselse kunstenaars en kunstwerkingen betrokken worden, met aandacht voor instroom van nieuwe kunstenaars, nieuwe werkvormen, experiment. Ook de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke elementen.

-Organisaties die in de eerste plaats gericht zijn op creatie, belichten expliciet het netwerk, eventuele samenwerkingen en spreiding. Ook de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke elementen.

 

Volgende beleidsaandachtspunten zijn eveneens van belang:

Ondersteuning van jonge, Brusselse kunstenaars, en van artistieke creatie via:
- het delen van ruimte
- het delen van logistieke en administratieve lasten
- coaching

Innovatie op het vlak van:
-nieuwe vormen van partnerschappen, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en kunstinstellingen
-artistiek experiment, Brussel als creatief laboratorium, met internationale ambities

De maatschappelijke rol van kunst via:
- kunsteducatieve werking met scholen, welzijnsinstellingen, verenigingen
- sociaal-artistieke werking als hefboom voor een meer inclusieve samenleving
- (super)diversiteit, als een spiegel van en voor Brussel, in aanbod én in bereik

 

Vul alle informatie zorgvuldig in en vergeet niet de bijlages mee te sturen:

-zeker een gedetailleerde begroting met toelichting
-eventueel demonstratiemateriaal (video, foto's e.d.): vermeld hier duidelijk een webadres en eventueel paswoord
-curriculum/-a of overzicht van recente projecten

  Indien van toepassing:
-Nederlandstalige statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag) en eventuele wijzigingen ervan
-Bij eerste aanvraag of na wijzigingen: recent 'attest bevestiging identiteit rekeninghouder' van de bank voor het opgegeven bankrekeningnummer

 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna de werkgroep Kunsten inhoudelijk advies geeft. De werkgroep legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt. De periode tussen de indiening van de aanvraag voor een jaar werkingssubsidie en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden.

 

Welk verslag dien je in na afloop?

Uiterlijk 31 maart 2026 wordt het verslag verwacht. Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in 'Leidraad verslag kunsten' (zie rechterkolom)

 

Reglementering toekenning werkingssubsidies

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.

Het specifieke reglement voor werkingssubsidies vindt u in hoofdstuk 1 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

De toekenning van de subsidie kadert binnen het VGC strategisch meerjarenplan 2021-2025.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.

Indienperiode

15-09-2024
-
01-11-2024