Kunsten trajectsubsidies voor organisaties: 2025

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent professionele kunstenaars of kunstenorganisaties, officieel gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een trajectsubsidie toe, ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei binnen hun oeuvre. 

 

Meer info

Voor wie is een trajectsubsidie bestemd en aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?


Trajectsubsidies zijn vooral gericht op de evolutie van het artistieke parcours van een individuele kunstenaar.

Het VGC-kunstenbeleid vertaalt zich niet enkel naar de grote podia en organisaties. Ook kunstenaars geven we graag de nodige ondersteuning, onder andere door trajectsubsidies ter beschikking te stellen. Met deze subsidievorm wil de VGC haar impulsbeleid versterken en inzetten op de individuele ontwikkeling van de artistieke loopbaan.

Voor heel wat kunstenaars is een projectsubsidie bij de VGC vaak een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Maar projecten hebben een einddatum. De trajectsubsidie geeft de kans voor een nieuw begin, een andere richting in het werk van de artiest en ondersteunt een nieuwe sprong in de ontwikkeling van het artistieke parcours. Dit kan gericht zijn op een segment of op het gehele oeuvre maar kan ook bv. een verdieping zijn in een andere artistieke discipline.

Bij een trajectsubsidie kan een kunstenaar een fiat krijgen voor één of twee jaar. De subsidie biedt de gelegenheid om binnen een ruimer tijdsbestek nieuwe ideeën te ontwikkelen, andere kruisbestuivingen te onderzoeken, om een nieuwe evolutie aan te gaan.  Wel moet de kunstenaar of artiest kunnen verduidelijken welke evolutie hij of zij voor ogen heeft. Een trajectsubsidie focust immers op de ontwikkeling, niet louter op de voortzetting van het bestaande parcours.

Daarnaast vragen we dat de trajecten aansluiting vinden bij het Brusselse netwerk binnen de kunsten. Samenwerking met Brusselse kunsthuizen of andere partners erkend door de Vlaamse Overheid of de VGC is een voorwaarde.

Daarbij denken we onder meer aan de samenwerking met andere kunstenaars en/of organisaties, podia die repetitieruimtes ter beschikking stellen. Ook werkplaatsen die de kunstenaar of het gezelschap willen begeleiden in het productionele en administratieve proces komen in aanmerking. Een traject dat niet in afzondering groeit, maar begeleiding en ondersteuning krijgt van andere spelers heeft immers meer slaagkansen. Bovendien vergroot het de energie die de kunstenaar aan het eigenlijke traject kan besteden. Het versterkt enerzijds de positie van de kunstenaar en anderzijds de laboratoriumfunctie van Brussel en haar kunstenveld.

De publicatie 'Offroad, trajecten voor kunstenaars’ belicht trajecten uit de periode 2007-2013 en biedt een beeld van de diversiteit van trajecten.

 

Aanvragen

Wie kan een aanvraag voor een traject indienen?

Trajectsubsidies kunnen aangevraagd worden door:
-een individuele professionele kunstenaar
-een ‘kunstenorganisatie zonder commerciële doeleinden in naam van een kunstenaar
Elke aanvrager moet officieel gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een traject is een subsidie voor de realisatie van de ontwikkeling en evolutie in het werk.
De minimale looptijd is één jaar, de maximale looptijd twee jaar.

Aanvragers die onderstaande ondersteuning ontvangen komen niet in aanmerking:

 • een beurs van de Vlaamse Gemeenschap van 10.000 euro of meer in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien deze beurs nog in aanvraag is, wordt dit expliciet gemotiveerd en de verhouding tussen beide geschetst;
 • structurele subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien een individueel kunstenaar structureel verbonden was met een organisatie die in die periode een structurele ondersteuning kreeg, wordt de verhouding tot en het verschil met het werk dat binnen die organisatie verricht werd, duidelijk toegelicht.

Een zelfde kunstenaar kan slechts één maal een subsidie voor een kunsttraject toegekend krijgen.
Op een trajectsubsidie staat geen leeftijdslimiet.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De jaarlijkse deadline ligt jaarlijks op 1 april. De trajecten starten in de loop van het jaar van aanvraag.

Wat moet het dossier bevatten?

Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens. Bij een eerste aanvraag  van een kunstenorganisatie (die indient voor een kunstenaar) moeten ook  de statuten van de vereniging en de ledenlijst van de raad van beheer mee gestuurd worden.

Ook een financiële en inhoudelijke toelichting zijn noodzakelijk:
-Het financieel plan belicht het geheel van het traject, met gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten.
-De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het traject, met zicht op het artistiek parcours tot op heden, de geplande artistieke evolutie, evenals een zicht op het netwerk van actoren waarmee men samenwerkt, waaronder minstens één Brusselse partner uit de kunstenscène.
Een traject is ingebed in het Brussels kunstenveld door middel van begeleiding en ondersteuning van het traject door minstens één Brusselse partner uit de kunstenscene, structureel erkend door de Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gemeenschapscommissie .

Vul alle informatie zorgvuldig in en vergeet niet de bijlages mee te sturen:

 • trajectbegroting: 
                 -begrotingsoverzicht op basis van het sjabloondocument dat bovenaan in de rechtermarge beschikbaar is
                 -gedetailleerde begroting met toelichting (een eigen document)
 • curriculum/-a of overzicht van recente projecten
 • eventuele engagementsverklaring van partnerorganisatie(s)
 • eventueel demonstratiemateriaal (video, foto's e.d.): vermeld hier duidelijk een webadres en eventueel paswoord
 • indien van toepassing:
  • Nederlandstalige statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag) en eventuele wijzigingen ervan
  • bij een eerste aanvraag of na wijziging: recent 'attest bevestiging identiteit rekeninghouder' van de bank voor het opgegeven bankrekeningnummer


Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Eerst kijkt de administratie na of het dossier volledig is. Daarna wordt het voor inhoudelijk advies voorgelegd aan de werkgroep Kunsten. De werkgroep legt haar advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De periode tussen de indiening van het traject  en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden. 

 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Alle aanvragen verlopen vanaf 2021 via het digitaal subsidieloket:
-Organisaties, die indienen in naam van een individuele kunstenaar, kunnen dit via de knop 'subsidie aanvragen' rechts bovenaan deze pagina.
-Individuele kunstenaars kunnen dit via het subsidieloket voor individuen. 

 

Welk verslag dien je tussendoor en na afloop in?

Een eerste tussentijds verslag  wordt verwacht zes maanden na de start van het traject. Tijdens een gesprek met de VGC administratie en een afvaardiging van de werkgroep Kunsten wordt er in dialoog gepolst naar hoe de start is verlopen en of er zich inhoudelijk, organisatorisch problemen voordoen. Na indiening van het tussentijds verslag en het gesprek wordt de resterend 10% van de subsidie uitbetaald. (eerste schijf van 90% wordt uitbetaald bij de goedkeuring van de aanvraag)

 

Drie maanden na afloop van het traject moet het eindverslag worden opgestuurd.

Dit bevat zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van het gesubsidieerde project. Dit verslag zal via het subsidieloket worden opgevraagd.

 

Subsidiebeleid

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke reglement voor trajectsubsidies vindt u in hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.

De toekenning van de subsidie kadert ook binnen het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC

 

Indienperiode

01-03-2025
-
01-04-2025