Kunsten projectsubsidies

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert kunstprojecten. Wie kan hiervoor een aanvraag indienen en aan welke voorwaarden moet het kunstproject voldoen?

Wie kan een subsidie voor kunstprojecten aanvragen?

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door individuele kunstenaars of kunstenorganisaties.

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Een kunstproject moet minstens eenmaal opgevoerd of getoond worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Alle mogelijke disciplines kunnen ondersteund worden. De aanvraag moet wel gericht zijn op de realisatie van een concreet en volwaardig project.

Projectsubsidies zijn voornamelijk gericht op de creatie van nieuw artistiek werk. Projecten die gericht zijn op spreiding, hebben een duidelijk artistiek profiel, en belichten de selectie, de meerwaarde voor het Brussels kunstenlandschap en indien mogelijk de aandacht voor Brusselse kunstenaars, projecten of initiatieven.

Aanvragen

Wanneer een project indienen?

Voor kunstprojecten zijn er drie deadlines. Zorg ervoor dat uw dossier de administratie tijdig bereikt! Te laat is te laat.

De deadlines zijn afhankelijk van het moment waarop de première of vernissage plaatsvindt.

  • Vindt de presentatie plaats tussen januari en april, dan moet het subsidiedossier op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar de administratie bereiken.
  • Vindt de presentatie plaats tussen mei en augustus , dan moet het subsidiedossier op 1 februari de administratie bereiken.
  • Vindt de presentatie plaats tussen september en december, dan moet het subsidiedossier op 15 mei de administratie bereiken.

Korte procedure

Een vereniging of kunstenaar die voorheen nog geen subsidie toegekend kreeg door de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een artistiek project, kan van een korte procedure gebruik maken. Deze procedure werd gelanceerd om de instap toegankelijker te maken en beginnende (jongere) kunstenaars extra kansen te geven.

Wel dient een aanvraag via deze korte procedure te gebeuren onder volgende voorwaarden:

  • Er vindt minstens één publiek en volwaardig toonmoment van een afgewerkt project plaats;
  • Het totaalbudget van het project bedraagt maximaal 10.000 EUR en het gevraagde subsidiebedrag is ten hoogste 3.000 EUR;
  • Het aanvraagdossier wordt minimaal 8 weken vóór de presentatie ingediend. Indien een dossier ingediend wordt in juli of augustus, wordt dit minimaal 12 weken op voorhand ingediend.

Wat moet het dossier bevatten?

Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens, desgevallend de statuten van de vereniging en de ledenlijst van de raad van beheer op het ogenblik van de aanvraag, alsook een financiële en inhoudelijke toelichting (zie ook Hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit - zie rechterkolom)

Het financieel plan belicht het geheel van het project, met concreet en gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten. Indien bij andere overheden voor hetzelfde project subsidie wordt aangevraagd, wordt expliciet belicht waarom men een aanvullende subsidie aanvraagt en is inbedding op het vlak van productie en presentatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest noodzakelijk.

De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het project, met zicht op de preproductie, productionele partners, publieke momenten van het afgewerkt project en spreiding in én buiten Brussel.

Voor kunstprojecten (ook voor de verkorte procedure) is er een standaard invulformulier voor kunstprojecten  (zie rechterkolom). Zorg er voor dat u alle gevraagde informatie vermeldt. We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be.

Beeldmateriaal en audiovisueel materiaal dat essentieel is om het project te beoordelen, wordt in 2 exemplaren ingediend, of is (bij voorkeur) beschikbaar via internet (eigen webpagina, vimeo of andere). Vermeld de weblink en eventueel paswoord duidelijk in uw dossier!

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna de werkgroep kunsten (zie rechterkolom) inhoudelijk advies geeft. De werkgroep legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.

De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
02 563 05 21

We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be.

Gebruik bij bestanden groter als 5 MB Wetransfer of soortgelijk.

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer informatie vind je in de Leidraad voor een verslag (zie rechterkolom)

Reglementering

Reglement toekenning subsidies kunstprojecten

Op basis van de verordening nr. 03/01 houdende subsidies voor kunsten (zie rechterkolom bij documenten)  kent de VGC een subsidie toe.

Het specifieke reglement voor kunstprojecten vindt u in Hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota (zie rechterkolom bij documenten)

Dit gebeurt ook binnen het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC (zie rechterkolom).  Specifieke beleidsaccenten binnen de huidige legislatuur (2014-2019) kunt u terugvinden in de Beleidsnota 2014-2019 Cultuur, jeugd en sport (zie rechterkolom) en in de Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur (zie rechterkolom)

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke informatie vind je in Leidraad verslag kunsten (zie rechterkolom).