Kunsten trajectsubsidies

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent kunstenaars of verenigingen een trajectsubsidie toe, ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei binnen hun oeuvre.

Voor wie is een trajectsubsidie bestemd en aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?

Het VGC-kunstenbeleid vertaalt zich niet enkel naar de grote podia en verenigingen. Ook kunstenaars en kunstenorganisaties geven we graag de nodige ondersteuning, onder andere door trajectsubsidies ter beschikking te stellen. Met deze subsidievorm wil de VGC haar impulsbeleid versterken. Trajectsubsidies zijn gericht op de groei binnen het oeuvre van een individuele kunstenaar of vereniging.

Voor heel wat kunstenaars en verenigingen is een projectsubsidie bij de VGC vaak een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Maar voor een project kan men enkel resultaatsgericht en op korte termijn werken. Met de trajectsubsidies willen we inspelen op deze lacunes. Zo wil de VGC onder meer jonge of beginnende kunstenaars stimuleren om te evolueren door hen de mogelijkheid te bieden om structureel samen te werken met Brusselse cultuurhuizen.

Fiat van maximum twee jaar

Bij een trajectsubsidie kan een kunstenaar of vereniging een fiat krijgen van maximum twee jaar om een vooraf  niet volledig uitgewerkt project te realiseren. De subsidie biedt de gelegenheid om binnen een ruimer tijdsbestek nieuwe ideeën te ontwikkelen, andere kruisbestuivingen te onderzoeken, om een nieuwe evolutie aan te gaan.  Wel moet de kunstenaar of artiest kunnen verduidelijken welke evolutie men voor ogen heeft. Een trajectsubsidie focust immers op de ontwikkeling, niet louter op de voortzetting van het bestaande parcours.

Daarnaast vragen we dat de trajecten aansluiting vinden bij het Brusselse netwerk binnen de kunsten. Daarbij denken we onder meer aan de samenwerking met andere kunstenaars en/of verenigingen, podia die repetitieruimten ter beschikking stellen. Ook werkplaatsen die de kunstenaar of het gezelschap willen begeleiden in het productionele en administratieve proces komen in aanmerking. Een traject dat niet in afzondering groeit, maar begeleiding en steun krijgt van andere spelers heeft immers meer slaagkansen. Bovendien vergroot het de energie die de kunstenaar of het gezelschap aan het eigenlijke traject kan besteden. Het versterkt enerzijds de positie van de kunstenaar en anderzijds de laboratoriumfunctie van Brussel en haar kunstenveld.

In Hoofdstuk 3 van het 'Uitvoeringsbesluit subsidiëring van kunsten' (zie rechterkolom) vindt u aanvullende info.

De publicatie 'Offroad, trajecten voor kunstenaar's belicht trajecten uit de periode 2007-2013 en biedt een beeld van de diversiteit van trajecten.

Aanvragen

Wie kan een aanvraag voor een traject indienen?

Een individueel kunstenaar of kunstenorganisatie kan bij de administratie van het College een aanvraag indienen voor subsidiëring van een kunsttraject.
Een traject is een projectsubsidie voor de realisatie van een evolutie in het werk. Het artistieke experiment en de evolutie staan centraal. De minimale looptijd is één jaar, de maximale looptijd twee jaar.

Aanvragers die onderstaande ondersteuning ontvangen komen niet in aanmerking:

  • een beurs van de Vlaamse Gemeenschap van 8.000 euro of meer in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien deze beurs nog in aanvraag is, wordt dit expliciet gemotiveerd en de verhouding tussen beide geschetst;
  • structurele subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het lopend jaar of de drie voorafgaande jaren. Indien een individueel kunstenaar structureel verbonden was met een organisatie die in die periode een structurele ondersteuning kreeg, wordt de verhouding tot en het verschil met het werk dat binnen die organisatie verricht werd, duidelijk toegelicht.

Een zelfde kunstenaar kan slechts één maal een subsidie voor een kunsttraject toegekend krijgen.
Op een trajectsubsidie staat geen leeftijdslimiet, maar jaarlijks worden wel minimaal drie trajectsubsidies voorbehouden voor kunstenaars jonger dan 35 jaar bij datum van indiening.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De jaarlijkse deadline ligt normaal op 1 april. Wegens een uitzonderlijke situatie door de coronacrisis wordt dit jaar de indiendatum verschoven naar 15 september 2020.
De trajecten starten in de loop van het jaar van aanvraag.

Wat moet er allemaal in mijn dossier staan?

Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens, desgevallend de statuten van de vereniging en de ledenlijst van de raad van beheer op het ogenblik van de aanvraag, alsook een financiële en inhoudelijke toelichting (zie ook Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit - zie rechterkolom).

Het financieel plan belicht het geheel van het traject, met gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten.
De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het traject, met zicht op het artistiek parcours tot op heden, de geplande artistieke evolutie, evenals een zicht op het netwerk van actoren waarmee men samenwerkt, waaronder minstens één Brusselse partner uit de kunstenscène.
Trajectsubsidies besteden expliciet aandacht aan artistieke vernieuwing en de versterking van artistiek talent en experiment. Een traject is ingebed in het Brussels kunstenveld door middel van begeleiding en ondersteuning van het traject door minstens één Brusselse partner uit de kunstenscene, structureel erkend door de Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gemeenschapscommissie .

Voor trajecten is er een 'Aanvraagformulier projectsubsidies Kunsten'.  Zorg er voor dat u alle gevraagde informatie vermeldt. We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be.

Beeldmateriaal en audiovisueel materiaal dat essentieel is om het project te beoordelen, wordt in 2 exemplaren ingediend, of is (bij voorkeur) beschikbaar via internet (eigen webpagina, vimeo of andere). Vermeld de weblink en eventueel paswoord duidelijk in uw dossier!

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Eerst kijkt de administratie na of het dossier volledig is. Daarna wordt het voor inhoudelijk advies voorgelegd aan de werkgroep kunsten (zie rechterkolom). De werkgroep legt haar advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden. 

Waar kan ik mijn dossier indienen?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport : Kunsten
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
Tel.: 02 563 05 21

We vragen één makkelijk te kopiëren papieren exemplaar en een pdf-versie (één bestand voor de inhoud, één voor de begroting) ter beschikking te stellen. Gelieve de pdf-versie te mailen naar kunsten@vgc.be  Gebruik bij bestanden groter als 5MB Wetransfer of dergelijke.

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke informatie vind je in de Leidraad verslag kunsten (zie rechterkolom) 

Reglementering

Reglement toekenning trajectsubsidies kunsten

Op basis van de verordening nr. 03/01 houdende subsidies voor kunsten (zier rechterkolom)  kent de VGC een subsidie toe.

Het specifieke reglement voor kunstprojecten vindt u in Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten (zie rechterkolom) en de bijhorende toelichtingsnota (zie rechterkolom).

Dit gebeurt ook binnen het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport (zie rechterkolom) van de VGC. Specifieke beleidsaccenten binnen de huidige legislatuur (2014-2019) kunt u terugvinden in de Beleidsnota 2014-2019 Cultuur, jeugd en sport (zie rechterkolom) en in de Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur (zie rechterkolom)

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in de Leidraad verslag kunsten (zie rechterkolom).