Afgelopen oproep: Kinderopvang voor baby's en peuters

Samen met initiatieven voor groepsopvang en gezinsopvang bouwt de VGC een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor baby’s en peuters uit.

Organisatoren van groepsopvang (kinderdagverblijven) en gezinsopvang (onthaalouders) kunnen, in afwachting van subsidies van Kind en Gezin, een subsidie voor capaciteitsuitbreiding aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Aanvragen

Opgroeien en de VGC lanceren een gezamenlijke oproep voor capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang voor baby’s en peuters met inkomenstarief (subsidietrap T2A). Zowel nieuwe plaatsen zijn mogelijk, als omschakeling van bestaande plaatsen (zonder subsidie -trap 0- of met enkel de basissubsidie -trap 1- vanuit Opgroeien) naar plaatsen met de subsidie inkomenstarief (trap 2).  

Organisatoren die op dit moment kindplaatsen realiseren die gefinancierd worden vanuit VGC (middelen Stedenfonds) kunnen een aanvraag indienen voor omschakeling van bestaande plaatsen trap 0.

Informatie over de oproep kan je terugvinden op de website van Opgroeien.

 

Hoe doe je een aanvraag?

 • Vul het juiste aanvraagformulier in. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van Opgroeien. Vul daarnaast ook de bijlage aanvraag CU organisatorische kenmerken in, die terug te vinden is in de rechterkolom van deze webpagina.
 • Dien je aanvraag uiterlijk dinsdag 30 maart 2021 in bij Opgroeien. Doe dit per e-mail naar uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.
 • Bezorg een kopie van je aanvraag  en de bijlage aan de VGC per mail naar gezin@vgc.be. Indien je de VGC niet informeert over de aanvraag, wordt de aanvraag uitgesloten.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen naar aanleiding van deze oproep, krijgen een beoordeling op 12 punten. De VGC kan maximum 8 punten toekennen, Opgroeien 4 punten. Voor de beoordeling hanteert de VGC onderstaande criteria:

Regionale kenmerken: dekkingsgraad (op 6 punten), met volgende subcriteria:

 • Dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op gemeenteniveau (op 3 punten)
  • Meetmethode: standaardcapaciteit kinderopvang IKT (inkomenstarief) vergund door Agentschap Opgroeien voor de gemeente, afgezet tegenover 30% van het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in die gemeente (Brusselnorm).
 • Dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op wijkniveau (op 2 punten)
  • Meetmethode: standaardcapaciteit van de kinderopvang IKT van de wijk en het gemiddelde van de aangrenzende woonwijken, afgezet tegenover 30% van het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in die wijken (Brusselnorm).
 • Relatieve dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op gemeenteniveau op basis van het aantal aanmeldingen in de onthaalklas met voorrang Nederlands (op 1 punt)
  • Meetmethode: een breuk met in de teller: standaardcapaciteit van de kinderopvang IKT van de gemeente,
   en in de noemer: aantal kinderen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangemeld voor de onthaalklas van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel die voldeden aan het voorrangscriterium thuistaal Nederlands.
   Er wordt een rangschikking gemaakt en de gemeentes worden gescoord naargelang hun plaats in deze rangschikking.

De scoring van deze regionale kenmerken gebeurt op basis van de meest recent beschikbare cijfers, aangeleverd door de Universiteit Gent in het kader van het lopende wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. U kan deze scoringstabel terugvinden in de rechterkolom.

Organisatorische kenmerken (op 2 punten), met volgende subcriteria:

 • De mate waarin de organisator de werking inschakelt in netwerken en samenwerkt in de buurt (Huis van het Kind, Brede School, Educare...) (0,5 punt)
 • De mate waarin de organisator een vormingsbeleid voert en zorgt voor omkadering van de medewerkers (0,5 punt)
 • De mate waarin de organisator een kwaliteitsvol ouderbeleid voert (onthaal, betrokkenheid en participatie, opvoedingsondersteuning…) (0,5 punt)
 • De mate waarin de organisator een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op de toegankelijkheid van de werking voor voorrangsgroepen en kwetsbare groepen (0,5 punt)

Deze organisatorische kenmerken worden gescoord op basis van de daartoe voorziene toelichting in de subsidieaanvraag. Deze scoring gebeurt onafhankelijk van elkaar door 3 VGC-medewerkers, volgens de volgende puntenschaal:

 • De organisator geeft een niet-afdoende invulling aan dit criterium (0 punt)
 • De organisator geeft op afdoende wijze invulling aan dit criterium en biedt één of enkele elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (0,25 punt)
 • De organisator geeft op overtuigende wijze invulling aan dit criterium en biedt meerdere elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (0,5 punt)

Meer uitleg over de motivering van de gebruikte criteria is terug te vinden in het document ‘Motivering criteria VGC oproep 2021’ in de rechterkolom.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisatoren van groepsopvang en gezinsopvang voor baby's en peuters voor capaciteitsuitbreiding en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

 • de subsidiëringsvoorwaarden
 • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
 • de procedureregels