Subsidies lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven

De VGC ondersteunt Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die als doel hebben voor de jeugd de kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

Wat en voor wie

Vanaf 2016 is er 1 globaal reglement voor de ondersteuning van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven op basis van hun aanbod. De aparte reglementen voor jeugd- en jongerenbewegingen, kinder- en jeugdclubs, jeugdateliers en hoofdstedelijke verbonden bestaan niet meer.

Dit reglement geeft werkingssubsidies voor het regelmatig en continue aanbod van jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de Verordening van 20 januari 2012 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid.

Als erkend jeugdwerkinitiatief kan je gebruik maken van de uitleen (sport- en spelmateriaal, audiovisueel materiaal) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Welke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking?

 • lokaal 'vrijwillig' jeugdwerk: ledenverenigingen van, voor en door kinderen en jongeren die 'samen dingen doen'. Ook groepen die ruimer werken dan één gemeente kunnen in aanmerking komen.
 • regionale samenwerkingsverbanden van jeugdverenigingen: onder deze categorie vallen de 'hoofdstedelijke verbonden' die onderdeel zijn van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke jeugdvereniging (Chiro, Scouts, KAJ, FOS  e.a.)
 • andere initiatieven: het aanbod van gemeenten, gemeenschapscentra, culturele organisaties,… voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen

Werkingssubsidies

De werkingssubsidies bestaat uit een basissubsidie en variabele subsidie

 • Een basissubsidie of forfaitaire subsidie:  een vast bedrag voor het initiatief dat aan de juiste voorwaarden voldoet.
 • De variabele subsidie naargelang het 'aanbodpeil' van elk initiatief, volgens de formule:

Aanbodpeil = aantal activiteiten x aantal leden/deelnemers.

Dit aanbodpeil  is verschillend voor elke initiatiefnemer en zal schommelen naargelang het aanbod verruimt en de interesse van de kinderen en jongeren toeneemt. Het is eveneens een verdeelsleutel van de beschikbare middelen.

Hoeveel bedraagt de werkingssubsidie?

 1. lokale jeugdvereniging en andere initiatieven
  • basissubsidie van 500 EUR (enkel voor lokale jeugdvereniging)
  • bijkomende subsidie van 1.000 EUR voor bijzondere werking, nl werking in kansarme gebieden of werking specifiek gericht op kinderen of jongeren met een functiebeperking
  • variabele subsidie gebaseerd op aanbodpeil
  • de totale subsidie bedraagt jaarlijks max. 5.000 EUR.
 2. regionale samenwerkingsverbanden van jeugdverenigingen (verbonden)
  • basissubsidie van 750 EUR
  • variabele subsidie op basis van het aanbodpeil
  • bijkomend subsidie voor regionale jeugdverenigingen die minstens 5 lokale jeugdverenigingen overkoepelen, om personeelsinzet mogelijk te maken.

Startende verenigingen

Nieuwe en startende jeugdwerkinitiatieven in Brussel die nog niet door de VGC erkend zijn, kunnen een startsubsidie van 500 EUR aanvragen na 1 maand werking.

Aanvragen

Een jeugdwerkinitiatief dat meent in aanmerking te komen voor ondersteuning door de VGC moet een aanvraag voor erkenning en subsidiëring indienen bij de Administratie.

Voor de subsidietoekenning is een overzicht van de werking van het laatste werkingsjaar nodig. Startende initiatieven geven verslag van tenminste één maand.

Waar kan een erkend jeugdwerkinitiatief nog gebruik van maken?

Kijk zeker bij uw gemeentebestuur welke steun je als jeugdwerkinitiatief kan verwachten. Bekijk ook de andere steun die je bij de VGC kunt krijgen.

Reglementering

Dit reglement is bedoeld om elk degelijk aanbod aan jonge Brusselaars een kans te geven en ontwikkelingen op gang te brengen.

Niet elke vereniging kan bij de VGC om geld komen aankloppen, gezien bepaalde criteria voor subsidiëring gelden.
Die criteria vindt u in de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en vooral in het reglement zelf.

In het kort

 • één sterk vereenvoudigde jaarlijkse subsidieaanvraag bij de VGC Jeugddienst
 • 3 categorieën van lokaal en regionale jeugdwerkinitiatieven
 • mogelijkheid tot een bijkomende subsidie voor een werking in kansarme gebieden en/of leden met een functiebeperking
 • startsubsidie voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven