Subsidies vakantie-initiatieven

De VGC-jeugddienst ondersteunt jongeren, jeugdverenigingen, overheden en andere organisaties om een vakantieaanbod te ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar.

Opgelet! Vanaf januari 2020 worden de subsidies voor vakantie-initiatieven aangevraagd via het digitale subsidieloket.

Wat en voor wie

De VGC-jeugddienst voorziet financiële steun voor jeugdwerkinitiatieven die een aanbod van activiteiten ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar, op voorwaarde dat deze plaatsvinden tijdens de schoolvakanties.

Jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking komen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die de verordening aangeeft en beantwoorden aan de doelstelling (zie reglementering). Voor subsidies komen in aanmerking:

 • lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
 • lokale overheden;
 • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen;
 • individuele kinderen en jongeren of hun spontane, informele groeperingen.

We onderscheiden 3 soorten vakantie-initiatieven:

 • Jeugdwerkingen, lokale overheden of andere organisaties die structurele jeugdwerkvormen organiseren komen in aanmerking voor financiering. Dit geldt voor zowel doel- als doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten van door de overheid erkende en herkenbare organisaties.
 • Voor startende vakantie-initiatieven of nieuwe werkvormen voorziet de VGC een opstartperiode van maximum twee jaar, waarin ze de tijd krijgen om aan alle voorwaarden van het subsidiereglement te voldoen. Ook hier spreken we van structurele jeugdwerkvormen.
 • Occasionele initiatieven zijn informele en spontane acties en/of animaties die niet-structureel van aard zijn.

Al deze vormen komen in aanmerking voor subsidies, maar alleen de eerste twee kunnen een subsidieaanvraag indienen en moeten voldoen aan bijkomende voorwaarden (artikel 5 – 7 van het reglement).

Subsidiebedragen

De werkingssubsidie voor structurele jeugdwerkvormen en startende vakantie-initiatieven worden als volgt samengesteld:

 • een basissubsidie van 2 euro per dagdeel per kind;
 • mogelijk bijkomende subsidies voor specifieke doelgroepen.

Aanvragen

Dien op tijd uw dossier in om subsidies van vakantie-initiatieven te ontvangen.

Hoe subsidies aanvragen?
Vanaf januari 2020 worden subsidies voor vakantie-initiatieven aangevraagd via het digitale subsidieloket. In dit digitale loket kun je subsidies zoeken, aanvragen en je dossiers opvolgen. Organisaties die deze subsidies de voorbije twee werkjaren ontvangen hebben, kregen onlangs een mail hierover. Vragen? Contacteer ons gerust.

 Dien uw dossier ten laatste op 31 januari 2020 in.

Reglementering

Voor de toekenning van subsidies voor vakantie-initiatieven baseert de VGC zich op onderstaand reglement.

Doel reglement

Het reglement voorziet de steun voor jeugdwerkinitiatieven met de klemtoon op continuïteit en kwaliteit. Deelnemers beleven dankzij deze gevarieerde activiteiten van spel en ontspanning een aangename tijd in een Nederlandstalige omgeving. De initiatieven dragen bij tot een verdere uitbouw van een taalstimulerend activiteitenaanbod in de vrije tijd.

De ondersteunde jeugdwerkinitiatieven leveren naar best vermogen een bijdrage tot het vakantiebeleid van de VGC. Belangrijke elementen hierbij zijn: het inschrijvingsbeleid, de afstemming van tarieven en vergoedingen, de spreiding en de bereikbaarheid met inbegrip van de toegankelijkheid en het open karakter.

Vermelding VGC

Initiatieven die subsidies krijgen, moeten in alle vormen van communicatie de Vlaamse Gemeenschapscommissie als ondersteunende overheid vermelden. Richtlijnen zijn te vinden op de website van het VGC Huisstijlgids en Brusselbazaar.

Dossier

Dit dossier bevat een inhoudelijk en financieel verslag van de vakantie-initiatieven van het afgelopen jaar en een aanvraag voor het nieuwe jaar.

Belangrijke documenten

De initiatiefnemer bewaart gedurende ten minste vijf jaar alle bewijsstukken die de gegevens op de formulieren staven. Op vraag van de administratie moet u deze bewijsstukken kunnen voorleggen.

De volgende documenten moeten bovendien altijd ter plaatse aanwezig: 

 • individuele inschrijvingen van de deelnemers;
 • aanwezigheidslijsten van de deelnemers;
 • aanwezigheidslijsten van de begeleiders.