Subsidies voor jeugdwerkprojecten voor en door jongeren

De VGC Jeugddienst ondersteunt vernieuwende en experimentele projecten. Deze initiatieven kunnen uitgaan van individuele jongeren, jongerenverenigingen, overheden en andere organisaties.

Opgelet! Vanaf januari 2020 worden de subsidies voor jeugdwerkprojecten aangevraagd via het digitale subsidieloket.

Jeugdwerkprojecten

Sinds februari 2012 geldt een nieuw reglement ter ondersteuning van jeugdwerkprojecten. De VGC-jeugddienst voorziet zowel materiële als immateriële ondersteuning.

Projecten die in aanmerking komen

Eén of meerdere activiteiten die niet behoren tot de normale of regelmatige werking kunnen in aanmerking komen voor financiering. Het gaat om buitengewone, uitzonderlijke, vernieuwende of experimentele projecten die in tijd beperkt zijn.

Jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking komen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die de verordening aangeeft en beantwoorden aan bovenstaande doelstelling. Voor subsidies komen in aanmerking:

  • lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
  • lokale overheden;
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen;
  • individuele kinderen en jongeren of hun spontane, informele groeperingen.

Subsidies aanvragen

Zorg dat uw aanvraag voldoende gedocumenteerd is. Bij de beoordeling houden we rekening met de inhoudelijke sterkte, de kwaliteiten van het product, het procesmatige verloop en de organisatorische aanpak.

Aanvragen

De subsidies voor jeugdwerkprojecten zijn gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Je kunt ze aanvragen via snelle of een uitgebreide procedure.

Projecten die in aanmerking komen

Een projectaanvraag kan één keer herhaald worden of over twee werkjaren gespreid zijn. Activiteiten die louter vermaak of vertier nastreven (fuiven, feesten, eetfestijnen, recepties etc.) ontvangen geen financiering.

Ondersteuning mag nooit aanleiding geven tot het maken van winst. Bij subsidiëring kan de gevraagde ondersteuning maximaal negentig procent van de projectuitgaven bedragen.

Vrijwilligers kunnen zich voor een aanvraag laten bijstaan door de gepaste lokale of regionale beroepskracht of door de jeugddienst.

Vanaf januari 2020 worden de subsidies voor jeugdwerkprojecten aangevraagd via het digitale subsidieloket. In dit digitale loket kun je subsidies zoeken, aanvragen en je dossiers opvolgen. Organisaties die deze subsidies de voorbije twee werkjaren ontvangen hebben, kregen onlangs een mail hierover.
Vragen? Contacteer ons gerust.

Snelle procedure

De snelle procedure geldt voor projecten van lokaal particulier jeugdwerk. Deze projecten (maximum 1.000 euro) beogen de promotie en de bekendmaking van een jeugdwerkinitiatief en een ruimere werving van leden en publiek.

Een aanvraag en vereiste documenten indienen moet ten laatste zes weken (42 dagen) voor de start van het project.

De administratie controleert de aanvragen en brengt een advies uit, waarna het bevoegd collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie beslist over de toekenning van een subsidie.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure is van toepassing voor projecten van het particulier jeugdwerk, de lokale overheden en andere organisaties voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen.

De werkgroep beleid van de jeugdraad adviseert deze projecten in de loop van de maand van indiening. Het voltallig College of het bevoegd collegelid van de VGC neemt een definitieve beslissing over toekenning van subsidies. Deze procedure neemt een tweetal maanden in beslag, waarna u uitsluitsel krijgt.

Er zijn zes vaste indiendata voor de projectaanvraag, afhankelijk van de startdatum van de activiteiten:

  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 april - Uiterste indiendatum: 5 februari
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 juni - Uiterste indiendatum: 5 april
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 augustus - Uiterste indiendatum: 5 juni
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 oktober - Uiterste indiendatum: 5 augustus
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 december - Uiterste indiendatum: 5 oktober
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 februari - Uiterste indiendatum: 5 december

Reglementering

De VGC kent financiële ondersteuning voor jeugdwerkprojecten toe op basis van onderstaand reglement.

Reglement

Sinds februari 2012 geldt een nieuw reglement ter ondersteuning van jeugdwerkprojecten. Dit reglement heeft tot doel de creativiteit en de daadkracht van kinderen en jongeren op te sporen. We willen aan de hand van deze financiering innoverende initiatieven voor de jeugd stimuleren, door meer kansen te scheppen en originele inspanningen te ondersteunen.

Beoordeling

Elk project dat via de uitgebreide procedure loopt wordt beoordeeld door de jeugdraad. De jeugdraad baseert zich hiervoor op 5 handvaten (Impact, Doelgroep, Context, Begroting en Methode). In het bestand '5 handvaten beoordeling projecten' vind je meer informatie.

Vermelding VGC

Initiatieven die ondersteuning krijgen, moeten in alle vormen van communicatie de Vlaamse Gemeenschapscommissie als ondersteunende overheid vermelden. Richtlijnen zijn te vinden op de website van de VGC-huisstijlgids en Brusselbazaar.

Verslagdossier

Uiterlijk drie maanden na afloop van het project moet u een verslagdossier (evaluatieformulier) indienen, dat een inhoudelijk en financieel verslag én bijhorende facturen bevat.

De uitbetaling van een projectsubsidie hoger dan 500 euro gebeurt voor negentig procent vóór de start van de activiteit. Het saldo van tien procent volgt na ontvangst van het verslag.