Projectoproep 'eenzaamheid en sociaal isolement' 2023-2025

Samen eenzaamheid en sociale isolement bestrijden

Wilt u Brusselaars samenbrengen in verbindende projecten om zo sociaal isolement tegen te gaan? Maakt uw organisatie eenzaamheid mee zichtbaar en bespreekbaar?

De VGC biedt met deze projectoproep een impuls aan goede praktijken die ook andere organisaties inspireren om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden. Projecten kunnen zich richten op specifieke doelgroepen en werken vanuit een eigen aanpak.

Engageert uw organisatie zich ook? Lees er verder op deze pagina meer over en dien een subsidieaanvraag in.

Projectoproep 'Eenzaamheid en sociaal isolement'

Subsidievoorwaarden

1. De VGC kan voor deze oproep een subsidie toekennen aan een feitelijke vereniging, een vzw of een lokaal bestuur.
2. Uw organisatie moet een aantoonbare band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. De maatschappelijke zetel en/of het correspondentieadres moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen en uw organisatie kan als Nederlandstalig beschouwd worden.
3. U bent bereid om je ervaringen te delen met anderen en deel te nemen aan uitwisselings- en toonmoment(en) waarvoor de VGC het initiatief neemt.
4. Uw projectaanvraag is in het Nederlands opgesteld. 
5. De volgende initiatieven komen niet in aanmerking:
     - initiatieven met commerciële doeleinden;
     - initiatieven die alleen een link hebben met gewestbevoegdheden en waarbij er geen sprake is van een gemeenschapsvormend element of waarbij er geen link is met gemeenschapsbevoegdheden.

Projectperiode en subsidiebedrag

Voor deze projectoproep voorziet de VGC een totaalbudget van 200.000 euro voor de volledige projectperiode. De subsidies worden toegekend voor de periode van 2 jaar. Het project moet gerealiseerd worden binnen 24 maanden nadat de VGC de subsidie toekende. 
- Feitelijke verenigingen kunnen een projectsubsidie ontvangen van maximaal 30.000 euro (en dus 15.000 euro per projectjaar). 
- Vzw’s en lokale besturen kunnen een projectsubsidie ontvangen van maximaal 50.000 euro (en dus 25.000 euro per projectjaar). 

Onder een project verstaan we een samenhangend geheel van doelstellingen en activiteiten met een beperkte duur en een duidelijk resultaat.

De subsidie is niet bedoeld om de reguliere werking van de organisatie te ondersteunen. U kan de projectsubsidie alleen gebruiken voor het project waarvoor u de subsidie krijgt. We aanvaarden alleen kosten die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen.

De volgende uitgaven worden niet aanvaard:
- uitgaven voor IT-infrastructuur;
- investeringsuitgaven;
- huisvesting;
- personeel: verbrekingsvergoedingen, premies voor groeps- of levensverzekering;
- representatiekosten: relatiegeschenken, restaurantbezoek, receptiekosten (tenzij voor een activiteit die kadert in het project);
- personeelsfeesten, teambuilding;
- buitenlandse reizen;
- algemene vormingskosten;
- boetes, proces- of andere gerechtskosten.

Hoe dient u een projectaanvraag in? 

U kan uw projectaanvraag als volgt indienen:

1. Klik op ‘subsidie aanvragen’; 
2. Kijk na of de gegevens van uw organisatie correct zijn. Indien bepaalde gegevens niet kloppen kan u de juiste gegevens bezorgen via de knop ‘wijziging signaleren’;
3. Klik op ‘doorgaan met de aanvraag’;
4. Vul het digitale aanvraagformulier in;
5. Laad het gevraagde document op als bijlage;
6. Klik op ‘verzenden’.

Indien uw organisatie nog geen toegang heeft tot het subsidieloket van de VGC, moet u uw organisatie eerst zo snel mogelijk te laten registreren. Daarvoor surft u naar www.subsidies.vgc.be en klikt u op 'registreren'. Vul het document in en klik op 'aanmaken'. Wij behandelen uw vraag tot registratie zo spoedig mogelijk. 

Hoe wordt uw projectaanvraag beoordeeld?

Uw projectaanvraag wordt beoordeeld op basis van deze inhoudelijke criteria:

1. Het project sluit aan bij de inhoud en doelstellingen van de projectoproep (weging 30%).
2. De goede praktijk die wordt ontwikkeld bevat een aanpak op maat, een duidelijke methodiek, vertrekkende vanuit het perspectief van de beoogde doelgroep, bestaande praktijkervaringen of wetenschappelijk onderzoek (weging 25%).
3. De kwaliteit en originaliteit van het partnerschap: het project brengt formele en informele partners samen. Intersectorale samenwerking vormt een meerwaarde (weging 25%).
4. Realistische en concrete uitwerking (bv. stappenplan van de te bereiken doelen, beschrijving van de verwachte resultaten,…), timing en budget (20%).

Het College van de VGC zal bij de finale selectie van de projecten rekening houden met de diversiteit van doelgroepen en methodieken over de projecten heen.

Verdere procedure

Communicatie
In alle communicatievormen van uw organisatie (affiches, flyers, folders, jaarverslag, website, Facebook, ...) vermeldt u de steun van de VGC. Volg hiervoor de richtlijnen die u vindt in de huisstijlgids

Uitbetaling
De subsidie wordt uitbetaald in één schijf per jaar door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager. 

Verantwoording van de subsidie
De verantwoording van het gesubsidieerd initiatief dient als volgt te gebeuren: 
- 15 juni 2024 (een jaar na de start van het project): een tussentijds financieel verslag
- 30 september 2025 (3 maanden na afloop van het project): een inhoudelijk en financieel eindverslag

De deadline voor het indienen van deze verslagen staat ook vermeld op het subsidieloket en in de toekenningsbrief. 

Indien uw vzw op jaarbasis meer dan 25.000 EUR subsidies heeft ontvangen van de VGC, moet uw organisatie ook een financieel jaarverslag (balans en resultatenrekening) van het vorige werkjaar en de begroting van het lopende werkjaar van de organisatie indienen voor 15 juni. Indien er minstens 100.000 euro aan subsidies ontvangen is, wordt ook een extern auditverslag opgevraagd. 

Voor de financiële verantwoording van de subsidie stelt de VGC formulieren ter beschikking. Deze kan u vinden op onze website.

Controle op het gebruik van de subsidie 
Het ‘organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013’ bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de toegekende subsidie.
De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen of ze tijdens een inspectiebezoek inkijken.
Als bij de controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Het College kan de initiatiefnemer eventueel tijdelijk van verdere subsidiëring uitsluiten, ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van onjuiste verklaringen. 

 

 

Indienperiode

15-12-2022
-
01-03-2023