Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

De nood aan sportinfrastructuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft hoog. Binnen het VGC-sportbeleid wordt daarom enerzijds gestreefd naar een optimale benutting van de bestaande sportinfrastructuur en anderzijds naar de ontwikkeling van nieuwe en/of meer aangepaste infrastructuur. Door het toekennen van investeringssubsidies helpt de VGC talrijke initiatieven aan een veilige en aangepaste infrastructuur voor de uitbouw van een kwalitatieve werking. Een reglementerend kader is belangrijk om duidelijkheid te creëren over de subsidievoorwaarden. Voor haar investeringssubsidies opteert de VGC uitdrukkelijk voor een beleid ter ondersteuning van de initiatiefnemer, die maximaal geresponsabiliseerd wordt voor het beheer van de infrastructuur.

Reglementering

Subsidiereglement voor investeringssubsidies sport

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • Een openbaar bestuur of instelling

Welke investeringen komen in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • De initiatiefnemer:
  • is eigenaar of beschikt over een zakelijk recht en/of genotsrecht dat nog minstens 20 jaar geldt, voor het onroerend goed waarvoor een subsidieaanvraag wordt ingediend
  • is verplicht zich te houden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Het investeringsproject:
  • moet gerealiseerd worden op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad;
  • sluit aan bij de beleidsopties sport van de VGC
  • handelt over de aankoop van een gebouw of terrein, een nieuwbouw, de uitvoering van werken of de aankoop van vast en verplaatsbaar (sport)materiaal
  • de aangekochte uitrusting wordt beschouwd als behorend tot de infrastructuur op lange termijn
    

Welke subsidie: Investeringssubsidie

Bedrag:

 • het bedrag van de investeringssubsidie wordt bepaald door het College op voorlegging van het aanvraagdossier
 • de subsidieerbare kosten betreffen de kosten voor aankoop, bouw, uitbreiding, verbouwing en uitrusting. Andere kosten zoals notaris-, architect-, of registratiekosten en kosten voor de veiligheidscoördinator worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring
 • bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met subsidiebeloften van andere subsidiërende instanties. De investeringssubsidie van de VGC zal maximaal 100% van de subsidieerbare kosten bedragen
 • wanneer het een aankoop van een gebouw of grond betreft, kan het subsidiebedrag nooit de venale waarde van het gebouw of grond overschrijden

Criteria van het project waarmee bij de toekenning rekening wordt gehouden:

 • de sporttechnische mogelijkheden van de infrastructuur: afmetingen, vorm van de infrastructuur en gebruik voor verschillende sporttakken
 • de potentiële (naschoolse) gebruikers in de omgeving: erkende sportverenigingen, organisaties, gemeenschapscentrum,…
 • de ligging binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad: in functie van de spreiding van het sportaanbod en de bereikbaarheid
 • de toegankelijkheid voor personen met een beperking
 • de mogelijkheden voor de opstart van sportieve (vakantie)activiteiten
 • indien het gaat om de aankoop van uitrusting voor de sportinfrastructuur: de inspraak van de (potentiële) gebruikers wat betreft de keuze van de uitrusting
 • de mate waarin de investering leidt tot een meer rationeel energiegebruik in de accommodatie
 • de mate waarin duurzame materialen worden gebruikt

Specifieke criteria voor schoolsportinfrastructuur

 • de naschoolse en buitenschoolse openstelling op gebouw- en beheerstechnisch vlak
 • de bereidheid van de school om het beheer na de schooluren op zich te nemen

Aanvragen

Neem contact op met de sportdienst 02 563 05 14 (Mariska De Sutter) indien u een aanvraag voor een investeringssubsidie wenst te doen. Nadien kan er in het subsidieloket een dossier opgestart worden voor uw project.

Toekenning

Het College kan op basis van een voorontwerp en het advies van de administratie een principeakkoord goedkeuren onder voorwaarde van een gegarandeerde brede openstelling van de infrastructuur.
Het principeakkoord vervalt na 1 jaar.
Het definitieve bedrag van de investeringssubsidie wordt bepaald aan de hand van het aanvraag (inclusief bewijsstukken).

Samenwerkingsovereenkomst

Voor de toekenning van een investeringssubsidie wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Deze overeenkomst handelt minstens over:

 • de (naschoolse en buitenschoolse) openingsuren
 • de verhuurtarieven
 • de waarborgen voor prioritair gebruik van de infrastructuur door de VGC-erkende werkingen

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van de ingediende facturen, na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Indien het eindbedrag van de subsidieerbare kosten lager ligt dan de goedgekeurde investeringssubsidie zal de investeringssubsidie teruggebracht worden in evenredigheid tot het eindbedrag.

De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de initiatiefnemer.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.

Definities

sportinitiatieven

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen

Het zijn initiatieven die ofwel

 • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
 • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen

Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

de administratie

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.