Subsidies voor duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging

Naast de sportverenigingen wordt ook heel wat duurzaam sportaanbod aangeboden in de schoot van andere verenigingen, organisaties en instellingen, zoals gemeenschaps- en dienstencentra, scholen, initiatieven buitenschoolse opvang (IBO), (woon)zorgvoorzieningen, dagcentra, werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren (WMKJ), verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen.

Het door hen ontwikkelde sportaanbod zal gesubsidieerd worden op basis van effectief gemaakte kosten voor de huur van sportinfrastructuur en het aanstellen van deskundige begeleiding.
Verder wordt een financiële stimulans voorzien voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod en is een aangepaste ondersteuning mogelijk voor specifieke kansengroepen.

Reglementering

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • een openbaar bestuur of instelling

Welk sportaanbod komt in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het duurzaam sportaanbod:
  • voldoet aan de definitie van duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging*
  • wordt niet gesubsidieerd als duurzame sportwerking binnen de sportvereniging
  • moet een open aanbod* zijn
  • telt minstens 8 deelnemers (G-sporters* tellen voor 2 deelnemers)
  • vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met het nodige materiaal
 • De organiserende instantie:
  • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
  • sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers een verzekeringspolis af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vindt u onderaan deze pagina.

Welke subsidie?

Huursubsidie

 
bedrag 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.500 euro subsidie per organiserende instantie per werkjaar
specifieke voorwaarden

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • huurkosten van sportinitiatieven van aanvragers met wie de VGC een convenant heeft afgesloten
 • kosten verbonden aan het gebruik van eigen sportinfrastructuur
 • huurkosten van sportinfrastructuur die buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt (met uitzondering voor G-sport)

Subsidie voor deskundige sportbegeleiding*

 
bedrag

Tussenkomst per uur, met een maximum van 2.500 euro subsidie per organiserende instantie per werkjaar:

 • 7 euro per uur voor begeleiding van volwassenenwerking*
 • 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking* en/of G-sportleden
 • voor zondagswerk via Sportwerk*: 50% van de factuur van Sportwerk
specifieke voorwaarden

De sportbegeleider:

 • wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders, ingeschaald in categorie A, B of C (met uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’)
 • heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis van losse uren via officiële tewerkstelling

Extra subsidie voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod

 
bedrag Een subsidie van 25 euro per uur, toegekend voor de eerste 5 lesuren, met een maximum van 375 euro per organiserende instantie per werkjaar.
specifieke voorwaarden Enkel indien het een volledig nieuw bijkomend duurzaam sportaanbod van type 1 of 2* betreft.

Een aangepaste subsidie op maat voor specifieke kansengroepen

 
bedrag Voor specifieke kansengroepen kan het subsidiebedrag in overleg ‘op maat’ bepaald worden.
specifieke voorwaarden Voor specifieke kansengroepen voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders.

 

Aanvragen

Aanvragen

 • ten laatste 1 maand (2 weken voor onderwijsgebonden initiatieven) voor de start van de activiteit
 • aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

 • aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken)
 • uiterlijk indienen op 15 september voor alle initiatieven van het voorbije werkjaar*

Toekenning

De subsidies worden op vier tijdstippen verwerkt:

 • februari/maart: alle aanvraag- en/of verslagdossiers die ingediend zijn voor 15 februari
 • mei/juni: alle aanvraag- en/of verslagdossiers die ingediend zijn voor 15 mei
 • juli/augustus: alle aanvraag- en/of verslagdossiers die ingediend zijn voor 15 juli
 • september/oktober: alle aanvraag- en/of verslagdossiers die ingediend zijn voor 15 september

Uitzonderlijk kan voor de deskundige sportbegeleider een voorschot van 70% toegekend worden op basis van het aanvraagdossier. Hiervoor moet het geraamde subsidiebedrag voor deskundige sportbegeleiding hoger zijn dan 400 EUR. Het uiteindelijke saldo wordt toegekend op basis van het verslagdossier.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het Sport-N-Brussellogo.

Definities

duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging

Sportaanbod met een duurzaam karakter en onder deskundige begeleiding, dat in volgende types wordt onderverdeeld:

 • Type 1: minstens driewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 8 maanden per werkjaar.
 • Type 2: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 10 opeenvolgende weken.
 • Type 3: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 5 opeenvolgende weken voor initiatieven die als uitdrukkelijke doelstelling een (doorstroming naar een) duurzame sportbeoefening nastreven, al dan niet in georganiseerd verband.

sportinitiatieven

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.

Het zijn initiatieven die ofwel:

 • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
 • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
 • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

deskundige begeleiding

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.

open aanbod

Het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en in principe kan iedereen deelnemen.

G-sport

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.

G-sporters

Deelnemers die aan G-sport doen.

jeugdsporters

Deelnemers tot en met de leeftijd van 18 jaar.

jeugdwerking

De sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemers jeugdsporters zijn.

volwassen sporters

Deelnemers vanaf de leeftijd van 19 jaar.

volwassenenwerking

De sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden volwassen sporters zijn.

werkjaar buiten de sportvereniging

Eén sportseizoen dat valt tussen 1 september en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

Sportwerk Vlaanderen

Vzw ter ondersteuning en bevordering van de professionele tewerkstelling van de sportsector, hierna Sportwerk genoemd.

de administratie

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.