Veelgestelde vragen

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

De VGC kan voor deze oproep een subsidie toekennen aan:

  • een individu
  • een organisatie (vzw of feitelijke vereniging)
  • een openbaar bestuur of een instelling

De initiatiefnemer moet een aantoonbare band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welk subsidiebedrag kan ik aanvragen?

Per project geeft de VGC tot 15.000 euro subsidie. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen in aanmerking.

Geef aan in welke categorie je een project indient:

  • Categorie 1: projecten tot 5.000 euro
  • Categorie 2: projecten tot 15.000 euro

Kan ik verschillende initiatieven indienen?

Ja, een initiatiefnemer kan voor verschillende initiatieven een aanvraag indienen. Wel maar één aanvraag per initiatief.

In welke taal kan ik een dossier indienen?

Projectaanvragen moeten in het Nederlands zijn.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

Projecten met louter commerciële doeleinden komen niet in aanmerking.

Projecten die alleen een link hebben met gewestbevoegdheden en geen enkele link met gemeenschapsbevoegdheden (Cultuur, Jeugd, Sport, Onderwijs, Vorming, Speelpleinen, Welzijn, Gezondheid, Gezin, Integratie en Stedelijk Beleid) komen niet in aanmerking.

Hoe wordt mijn project beoordeeld?

De jury beoordeelt de projectaanvragen op basis van deze criteria:

  • de mate waarin je project aansluit bij het thema en bij minstens een van de inhoudelijke clusters van de projectoproep (weging 30%);
  • de participatieve aanpak, de mate waarin je doelgroep je project mee uitwerkt (mede-eigenaarschap) en de mate waarin je partnerschappen de Brusselse bevolking weerspiegelen (weging 20%);
  • de mate waarin je initiatief oog heeft voor Brusselaars in een kwetsbare situatie (weging 20%);
  • de duurzaamheid van je project: de mate waarin je project ook na de projectperiode een blijvende impact heeft of verdergaat of de aandacht die je besteedt aan sociale duurzaamheid (weging 15%);
  • de realistische en concrete uitwerking (bijvoorbeeld: stappenplan, beschrijving van verwachte resultaten), timing en budget (weging 15%).

Wanneer weet ik of mijn project een subsidie krijgt?

De VGC beslist ten laatste eind 2023.

Hoe krijg ik mijn subsidie?

Nadat de VGC beslist, betalen we de subsidies voor Bruss-it in één schijf uit.

Komt er nog een projectoproep?

In principe herhalen we de oproep en krijg je nog kansen om een projectaanvraag in te dienen.

Hoeveel tijd heb ik om mijn project uit te voeren?

Je project moet gerealiseerd zijn binnen 24 maanden nadat de VGC de subsidie toekende. Als je die termijn overschrijdt, vraagt de VGC het bedrag helemaal of gedeeltelijk terug.

Voor welke kosten mag ik de subsidie gebruiken?

De subsidie is niet bedoeld om de reguliere werking van je organisatie te ondersteunen. Je kunt de projectsubsidie alleen gebruiken voor het project waarvoor je de subsidie krijgt. We aanvaarden alleen kosten die nodig zijn om je project tot een goed einde te brengen.

Kan ik gebruikmaken van de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse overheid als ik in het kader van mijn project een activiteit met vrijwilligers organiseer?

Dat kan, ook als je vzw of feitelijke vereniging gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de voertaal van de organisatie moet wel Nederlands zijn). De verzekering is vooral interessant voor occasionele initiatieven waar vrijwilligers bij betrokken zijn die wettelijk minder goed beschermd zijn zoals een buurtcomité. Ze verzekert vrijwilligers voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Meer over de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse overheid

Moet ik een verslag indienen?

Uiterlijk drie maanden na het project dien je een inhoudelijk en financieel verslag in. Het financieel verslag geeft een overzicht van alle onkosten die je maakte voor je project. Je hoeft geen facturen of bankuittreksels in te dienen, maar hou ze wel bij. Eventueel kunnen we die later nog opvragen.