Lopende Europese projectoproepen

Organisatie van het overzicht

De oproepen zijn geordend per Europees subsidieprogramma waarbinnen zij worden gelanceerd. Onder de verschillende EU-subsidieprogramma's vindt u een overzicht met:

 • meer info over het EU-subsidieprogramma;
 • een actueel overzicht van de lopende projectoproepen. Deze oproepen staan chronologisch geordend volgens de deadline voor indiening. Dit overzicht wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Belangrijk:

 • Bepaalde Europese subsidieprogramma’s (onder meer Erasmus+, Creatief Europa, …) lanceren periodiek projectoproepen. Vaak gebeurt dat elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Ook de deadlines voor indiening van projectvoorstellen vallen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment.   
 • Europese subsidies dekken vrijwel nooit de volledige kosten van een project. Europese subsidiëring werkt altijd met cofinanciering: de aanvrager moet een percentage aan eigen middelen voorzien. Hoeveel cofinanciering gevraagd wordt, hangt af van programma tot programma en van oproep tot oproep.
 • Heel wat subsidies worden niet toegekend aan individuele begunstigden, maar aan consortia van Europese partners. Het is dus belangrijk om op tijd interessante Europese partners te zoeken. Zodra de cel Stedelijk Beleid informatie heeft over interessante partnersearches voegen we die toe aan het onderstaande overzicht.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro (2021-2027). Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).
Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.
Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien:

 • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
 • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
 • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

Voor 2024 bedraagt het budget voor Erasmus+ 4,3 miljard, dit is het hoogste jaarbudget ooit. In 2024 is er aandacht voor inclusie, met een focus op het ondersteunen van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld. De Commissie wil dit jaar binnen Erasmus+ werken aan de vergroening van het gehele programma en het ondersteunen van instellingen bij de digitale transitie. Hiernaast is er aandacht voor het promoten van de Europese identiteit met de hierbij gepaarde normen en waarden.

In 2024 zijn er nog een aantal nieuwigheden

 • Voor deelnemers die in het buitenland studeren verhoogt het programma de mobiliteitsbeurzen. Deze aanpassing van 5,9% bouwt voort op een eerdere verhoging van 12,27% in 2023.
 • Daarnaast wil Erasmus+ duurzaam reizen aanmoedigen en vanaf 2024 wordt dit de standaardoptie. Speciale compensaties worden geboden aan deelnemers uit afgelegen gebieden of met beperkte vervoersmogelijkheden. 
 • Ook nieuw: reisbijdragen binnen het Europees hoger onderwijs worden ondersteund.  

Kansen: Erasmus+ biedt kansen voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van:

 • hoger onderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleidingen
 • onderwijs (inclusief kleuteronderwijs en kinderopvang)
 • volwassenenonderwijs
 • jeugdwerking
 • sport

Begunstigden: Erasmus+ is er voor individuele deelnemers en organisaties.
Individuele deelnemers kunnen van heel wat door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden gebruik maken, al moet dat in de meeste gevallen wel via een organisatie lopen. Voor zowel particulieren als organisaties zijn de mogelijkheden afhankelijk van het land waar ze gevestigd zijn.

Er zijn twee soorten deelnemende landen: programmalanden en partnerlanden. Programmalanden komen voor alle acties van Erasmus+ in aanmerking, partnerlanden maar voor een beperkt aantal, en er gelden speciale voorwaarden.

Meer info:

Algemene info op de website van de Europese Commissie
Over de mogelijkheden en de toelatingscriteria:

Over de criteria voor particulieren en organisaties.

Nationaal contactpunt onderwijs en vorming, sport:
E. info@epos-vlaanderen.be | T. 32 (0)2 553 97 31
www.epos-vlaanderen.be

Contact Erasmus+ sport:
E. bart.verschueren@epos-vlaanderen.be

Nationaal contactpunt jeugd:
E. projecten@jint.be  | T. 32 (0)2 209 07 20
www.jint.be
www.erasmusplusjeugd.be

Openstaande projectoproepen:

Onderwijs en Vorming

Sport

Momenteel geen openstaande oproepen.

Jeugd

Buurklassen is een programma van de Vlaamse Overheid en financiert klasuitwisselingen tussen een school en een school uit een buurland van België. Scholen in het basis- en secundair onderwijs van alle niveaus en vormen (inclusief het buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen. Via Buurklassen kan een school een schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).

Centraal in de projecten staan klasuitwisselingen, maar dit mogen niet de enige projectactiviteiten zijn. Klasuitwisselingen zijn wel de hoogtepunten van de samenwerking tijdens het project. Scholen kunnen voor deze samenwerking een subsidie aanvragen bij Epos vzw. Louter culturele bezoeken of toeristische uitstappen komen niet in aanmerking voor financiering; de klasuitwisselingen moeten een onderdeel zijn van een onderwijskundig project, dat samen met de partnerschool wordt uitgewerkt.

Voor de oproep 2024 moeten projectaanvragen uitgevoerd worden tijdens het schooljaar 2024-2025 (1 september 2024 tot en met 30 juni 2025).

Meer info:

Alle informatie en voorwaarden op de website van Epos vzw

Nationaal contactpunt onderwijs en vorming:
Contactpersoon Brussel: Ceulemans Jan
E. jan.ceulemans@epos-vlaanderen.be 
www.epos-vlaanderen.be
 

Openstaande projectoproepen: 

Dit Europees subsidieprogramma zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa. Met subsidies en ondersteuning neem je zo een vrijwilliger op in je organisatie of help je jongeren hun eigen project opzetten. Anders dan bij haar voorganger, voorziet het European Solidarity Corps voor de periode 2021-2027 ook in vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp. Het budget voor 2021-2027 bedraagt 1 miljard euro.

Doelstellingen:

Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het subsidieprogramma wil solidariteit promoten door beroep te doen op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap.

De mogelijkheden die het European Solidarity Corps voorziet, zijn:

 • Vrijwilligerswerk;
 • Vrijwilligersteams;
 • Solidariteitsprojecten.

Opgelet! Organisaties die een subsidie willen aanvragen voor vrijwilligerswerk moeten wel een goedgekeurd kwaliteitslabel hebben.

Meer info:

Algemene info op de website European Solidarity Corps.
Over de mogelijkheden en de toelatingscriteria: Programmagids 2024

Nationaal contactpunt jeugd:
E. projecten@jint.be  | T. 32 (0)2 209 07 20
www.jint.be

Openstaande projectoproepen: 

Vrijwilligerswerk en vrijwilligersteams

Solidariteitsprojecten

 • Solidariteitsprojecten | Deadline: 20 februari om 12:00 uur (voor projecten die starten tussen 1 juni en 31 december van hetzelfde jaar)
 • Solidariteitsprojecten | Deadline: 7 mei om 12:00 uur (voor projecten die starten tussen 1 augustus en 31 december van hetzelfde jaar)
 • Solidariteitsprojecten | Deadline: 1 oktober om 12:00 uur (voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 mei van het volgende jaar)

Het Bel’J-programma werd in 2009 opgericht en geeft jongeren tussen 12 en 30 jaar de mogelijkheid om jongeren uit de andere Belgische gemeenschappen te ontmoeten. Het programma is geboren vanuit de idee dat je enkel door echte en langdurige contacten de manier van leven van anderen kan ontdekken, met al hun gelijkenissen en verschillen.

De mogelijkheden binnen dit programma zijn:

 • Vrijwilligerswerk
 • Groepsuitwisseling
 • Mobiliteit van Jeugdwerkers

Meer info:

Alle informatie en voorwaarden op de website van Bel'J.

Nationaal contactpunt: Jint vzw
Website: Bel'J | JINT

Openstaande projectoproepen: 

 • Vrijwilligerswerk | 6 weken voor de start van het project
 • Groepsuitwisseling | 6 weken voor de start van het project
 • Mobiliteit van Jeugdwerkers | 6 weken voor de start van het project

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2021-2027) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.
Creative Europe bestaat uit 3 luiken: een luik Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een luik MEDIA voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.

Het luik Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties. Tevens ligt de focus op professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Het luik Media presenteert zich naar de audiovisuele sector in 3 grote blokken van ondersteuning: CONTENT, PUBLIEK en BUSINESS.
Media wenst het competitievermogen en de omvang van de Europese audiovisuele industrie te vergroten. Daarom ligt er bijkomende nadruk op samenwerking en innovatie, creatie en productie van Europese audiovisuele werken. De focus ligt op het verder aankweken van talenten en vaardigheden in de audiovisuele sector. Ook via nieuwe businessmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën voorziet MEDIA een ondersteuning van een performantere transnationale cinema- en online-distributie van Europese audiovisuele werken. Tenslotte staat de promotie van Europese audiovisuele werken en publieksontwikkeling in Europa en daarbuiten voorop.

Het luik Cross-sectoraal:

 • ondersteunt sectoroverschrijdende transnationale projecten, studies, analyses en betere gegevensverzameling met het oog op grotere visibiliteit van Creative Europe en en efficiëntere beleidsvorming met betrekking tot de rol van cultuur tegen sociale insluiting en het vrijwaren van artistieke vrijheid.
 • moedigt innovatieve benaderingen in het creëren van, de toegang verschaffen tot, en het distribueren/promoten van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren, onder meer door rekening te houden met de digitale transitie, al dan niet marktgericht. 
 • bevordert sectoroverschrijdende activiteiten, gericht op de aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen waarmee de nieuwsmediasector wordt geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving. 
 • ondersteunt de Creative Europe desken in de deelnemende landen met o.a. hun grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.
 • richt zicht tot:
  • de brede audiovisuele sector in combinatie met andere culturele sectoren  
  • de wereld van journalistiek en media  
  • beleidsonderzoekers en -(uit)voerders in de deelnemende landen.

In 2024 ligt de focus van het programma verder op de ondersteuning van de sector na de COVID-19-crisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Bovendien is de overgang van de sectoren naar duurzaamheid en inclusiviteit ook een prioriteit. Het werkprogramma Creatief Europa 2024 heeft een budget van meer dan 320 miljoen euro

Meer info:

Factsheet
Website Europese Commissie
Werkprogramma 2024 (Engels)
Vlaams contactpunt: Creative Europe Desk Vlaanderen

E. Gudrun.Heymans@vlaanderen.be of creativeeuropeculture@vlaanderen.be
T. +32 2 553 06 59

Openstaande projectoproepen

MEDIA

CULTUUR 

Er is geen oproep voor Europese Grootschalige Samenwerkingsprojecten in 2024.

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt twee programma's uit de vorige programmaperiode (2014-2020), namelijk het Europa voor de Burger-programma en het Rights, Equality and Citizenship programma.

Doelstellingen: 

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten: 

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma voor 2023-2024

Begunstigden: internationale organisaties, kmo's, koepelorganisaties, lokale overheden, ngo's, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, private ondernemingen, publieke ondernemingen, regionale of bovenlokale overheden, scholen, universiteiten/hogescholen

Meer info:

Algemene informatie programma via de website van VLEVA (Nederlands)
Alle informatie over het programma en openstaande projectoproepen via de website van de Europese Commissie (Engels)

Openstaande projectoproepen:

Doelstellingen:

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

EU4Health 2024

Het programma voor 2024 heeft een begroting van 752,4 miljoen euro en bevat een aantal cruciale punten:

 • Crisisvoorbereiding: 485,5 miljoen euro
 • Bevordering van gezondheid en preventie van ziekten: 70,9 miljoen euro 
 • Ondersteuning voor gezondheidssystemen en medisch personeel: 41,4 miljoen euro
 • Digitalisering in de gezondheidszorg: € 25,75 miljoen 
 • Kankerbestrijding: 117,6 miljoen euro voor initiatieven 

Dit alles maakt deel uit van een breder plan om gezondheidskwesties aan te pakken die voortkomen uit recente uitdagingen zoals de COVID-19-pandemie en de conflicten in Europa. Het programma richt zich ook op nieuwe beleidsmaatregelen, met specifieke aandacht voor geestelijke gezondheid, mondiale gezondheid, de vooruitgang in digitale gezondheid en medicijnen, en de screening van kanker.

Belangrijk is ook de nadruk op het vergroten van de capaciteit van Europa voor de productie van medicijnen, met innovatie in de productie van cruciale medicijnen en ingrediënten.

Meer info:

Algemene info op de website van de Europese Commissie
Raadpleeg hier het werkprogramma voor 2024 (Engels)

Belgisch contactpunt: FOD Volksgezondheid
E. laurence.ballieux@health.fgov.be  | T. +32(0) 473 68 38 66 

Openstaande projectoproepen:

Alle openstaande projectoproepen zijn te raadplegen via the funding and tenders portal van de Europese Commissie.

Doelstellingen:

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Derde pijler: Innovatief Europa:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's:

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Begunstigden: Individuele personen, internationale organisaties, kmo's, koepelorganisaties, lokale overheden, ngo's, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, private ondernemingen, publieke ondernemingen, regionale of bovenlokale overheden, scholen, universiteiten/hogescholen

Info & contact:

Vlaams contactpunt: NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Brussels contactpunt: NCP Brussels
E. info@ncpbrussels.be | T. +32 2 422 00 21
www.ncp.brussels.be 

Website Europese Commissie voor algemene informatie.

Openstaande projectoproepen:

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen:

Alle andere openstaande oproepen via het funding and tenders portal van de Europese Commissie.

AMIF - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en op de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.
Er is een budget voorzien voor nationale en transnationale projecten.

Naast de oproepen die de lidstaten zelf voorbereiden, lanceert de Europese Commissie ook eigen oproepen in het kader van de zogenaamde ‘Union Actions’.

Meer info:

Algemene info over het AMIF programma op de website van de Europese Commissie.
Oproep document AMIF 2023 (Europese Commissie)

Algemene info over AMIF en openstaande oproepen op de website van Europa WSE (Vlaanderen)

Openstaande projectoproepen:

Europa WSE (Vlaanderen)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die als doel hebben de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het fonds stimuleert organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, personen met een migratieachtergrond of personen met een arbeidshandicap zijn een doelgroep in het kader van ESF. Daarnaast worden organisaties gestimuleerd om innoverend en transnationaal te werken.

De Europese Commissie kent de ESF-middelen en het beheer van de ESF-middelen toe aan de lidstaten. In België zijn het beheer en de concrete bestemming van deze Europese middelen toegewezen aan de deelstaten. 
De Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Afdeling ESF van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, is de beheerautoriteit van het ESF in ‘Nederlandstalig België’ (Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC).
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Actiris, is de beheerautoriteit van het  ESF in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De volgende Operationele Programma's (OP) staan open voor Brusselse indieners:

 • ESF OP Vlaanderen 2021-2027 (Let op: enkel de oproepen die een link hebben met gemeenschapsmaterie)
 • ESF OP Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2021-2027

Begunstigden: ESF OP Vlaanderen: alle juridische entiteiten (enkel Vlaamse actoren in Vlaanderen en Brussel).  

Meer info:

ESF OP Vlaanderen via de website van Europa Werk en Sociale Economie
ESF OP Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de website van Agence FSE

Openstaande projectoproepen:

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De doel van EFRO is het verminderen van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie door het meefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen, zoals bepaald in de "strategie Europa 2020". 

De investeringen van de EU in de periode 2021-2027 hebben vijf hoofddoelstellingen:

 1. een slimmer Europa (innovatie, digitalisering),
 2. een groener en koolstofvrijer Europa,
 3. een meer verbonden Europa (strategische vervoers- en digitale communicatienetwerken),
 4. een socialer Europa (versterking van de Europese basis voor sociale rechten)
 5. en een Europa dat dichter bij de burgers staat (lokale ontwikkelingsstrategieën en duurzame stadsontwikkeling in de hele Europese Unie).

EFRO Brussel

In Brussel is de Gewestelijke afdeling, EFRO directie Brussel, verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht van het EFRO-programma 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor dit programma, dat door de Europese Unie via haar cohesiebeleid wordt gesteund, wordt in totaal bijna 300 miljoen euro uitgetrokken, waarvan Europa 121 miljoen euro voor haar rekening neemt. Ter vergelijking, het vorige programma was goed voor 191 miljoen euro, waarvan 95 miljoen afkomstig was van de EU.

Doelstellingen:

Specifieke doelstelling (SD) 1.1. Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoeren van geavanceerde technologieën

 • Actie 1: De OOI-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen, en de investeringen mogelijk maken die nodig zijn voor een kwalitatieve sprong van het Gewest binnen de strategische innovatiedomeinen (6,14 miljoen euro EFRO + BHG)
 • Actie 2: De ondersteuning versterken voor coöperatieve en cocreatieve toegepaste onderzoeksprojecten
 • Actie 3: Steun verlenen aan projecten ter begeleiding en ondersteuning van sociale innovatie
 • Actie 4: Steun verlenen aan projecten ter begeleiding en ondersteuning van innovatie die de voorbeeldigheid van de kmo's op milieuvlak bevorderen
 • Actie 5: Ondersteuning bieden aan de mobilisatie en uitwerking in het kader van de beleidslijnen van de resultaten van onderzoek
  (Acties 2,3,4,5: 14,12 miljoen euro EFRO + BHG)
 • Actie 6: Het ondersteunen van de ontwikkeling van een gewestelijke infrastructuur die jongeren bewust moet maken van wetenschap en een wetenschappelijke geest moet stimuleren (6,05 miljoen Euro EFRO + BHG)
 • Financieringsinstrument: valorisatie van onderzoek en innovatie en de commercialisering ervan, met name door steun aan startende ondernemingen (4.035 miljoen euro EFRO + BHG)

SD 1.2 Digitalisering

 • Actie 1: Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema's uit het programma (29,22 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 2: Initiatieven in verband met digitale toe-eigening door doelgroepen in moeilijkheden en bij voorrang in achtergestelde wijken (12,52 miljoen EFRO + BHG)

S.D. 1.3 Versterken van duurzame groei en het concurrentievermogen van kmo’s en het creëren van banen in kmo’s

 • Actie 1: Acties die bijdragen tot de begeleiding van kmo’s (6.67 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 2: Investering en onderdak (met inbegrip van de bouw/renovatie van infrastructuur) voor kmo’s (15.02 miljoen EFRO + BHG)
 • Financieringsinstrumenten:
  • Steun voor de oprichting en ontwikkeling van ZKO’s: de zelfcreatie en ontwikkeling van ZKO’s aan te moedigen bij meer kansarme doelgroepen en doelgroepen die moeite hebben om toegang te krijgen tot conventioneel bankkrediet door het verstrekken van microkredieten en kredieten, die kunnen worden ondersteund door begeleidende maatregelen.
  • steun voor de oprichting en ontwikkeling van coöperaties en sociale ondernemingen, ondersteund door begeleidende maatregelen (11.68 miljoen euro EFRO + BHG)

SD 2.1. Bevorderen van energie-efficiëntie

 • Actie 1: De energierenovatie van de infrastructuur van de gewestelijke en lokale overheden (26.1 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 1bis: Specifieke, operationele en geïndividualiseerde begeleidings-opdracht (1.9 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 2: De energierenovatie van de door de overheid georganiseerde collectieve voorzieningen (13.13 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 3: De verbetering van de energieprestaties van het bestaande bestand van sociale en bescheiden huurwoningen (26.65 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 4: Proefprojecten voor de renovatie van collectieve woningen of de gegroepeerde renovatie van privéwoningen op wijkschaal (9.5 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 5: Financiële ondersteuning om sites van groot algemeen belang, die in opbouw zijn of een renovatie ondergaan, uit te rusten met warmtenetten (7.16 miljoen EFRO + BHG)

SD 2.6. Bevorderen van de overgang naar een circulaire economie

 • Actie 1: Versterking van de logistieke schakels inzake inzameling, sorteren en groepering, alsook recyclage en hergebruik
 • Actie 2: Investeringen in de ontwikkeling van het netwerk van recyclageparken en gereedschapsbibliotheken / kringwinkels / materialenbibliotheken
 • Actie 3: Creatie van platformen om grondstoffen, afvalstoffen en (bouw- en afbraak)materiaal over te brengen, te verzamelen, te sorteren, te ontmantelen, te behandelen en te bewerken, zodat dit alles kan worden hergebruikt
 • Actie 4: Ontwikkeling van infrastructuur op gewestelijke schaal om de nuttige toepassing van organisch afval te verbeteren
 • Actie 5: Investeringen in de lokale kringloopstrategieën voor de implementatie van de ontwikkelingspolen (Acties 1,2;3,4,5: 27.83 miljoen euro EFRO + BHG)

SD 2.7 Groene infrastructuur en verontreiniging

 • Actie 1: Sanering van vervuilde gronden in de ontwikkelingspolen om ze beschikbaar te stellen als groene ruimte of voor activiteiten voor de gemeenschap (4.17 miljoen euro EFRO + BHG)
 • Actie 2: De bescherming van de natuur, de biodiversiteit en groene infrastructuur in de vorm van steun voor de creatie:
  • 2.1: in gebieden met een tekort aan groen, de meest verstedelijkte   gebieden en de ontwikkelingspolen
  • 2.1.1: voor de creatie van openbare groene   ruimtes (ook buurtparken) toegankelijk voor een breed publiek en verweven in de plaatselijke   specifieke stadsdynamiek
  • 2.2.2: voor de vergroening van collectieve ruimtes
  • 2.1.3: voor de creatie van groene ruimtes beschikbaar gesteld na   de sanering van verontreinigde gronden (Acties 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3: 6.33 miljoen euro EFRO + BHG)
 •  2.2: Voor de creatie, opwaardering en bescherming van groene ruimtes van gewestelijke afmetingen (3.14 miljoen euro EFRO + BHG)

OS4.3: nieuwe woon- of opvangplaatsen te ontwikkelen voor kansarme doelgroepen (8.13 miljoen EFRO + BHG)

OS4.4: opvangoplossingen te ontwikkelen voor dakloze vluchtelingen en migranten (4.39 miljoen EFRO + BHG)

SD 5.1. Geïntegreerde sociale, economische en ecologische ontwikkeling

 • Actie 1: Wijkvoorzieningen, ontwikkeld via de duurzame wijkcontracten (12.52 miljoen EFRO + BHG)
 • Actie 2: Supralokale voorzieningen, ontwikkeld via de stadsvernieuwingscontracten (12.52 miljoen EFRO + BHG)

Meer info:

Programma EFRO 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Presentatie lanceringsevent EFRO 2021-2027 

EFRO directie Brussel:
E. efro@sprb.brussels | T. +32 800 3874
www.efro.brussels

Openstaande projectoproepen: