Lopende Europese projectoproepen

Organisatie van het overzicht

De oproepen zijn geordend per Europees subsidieprogramma waarbinnen zij worden gelanceerd. Onder de verschillende EU-subsidieprogramma's vindt u een overzicht met:

 • meer info over het EU-subsidieprogramma;
 • een actueel overzicht van de lopende projectoproepen. Deze oproepen staan chronologisch geordend volgens de deadline voor indiening. Dit overzicht wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Belangrijk:

 • Bepaalde Europese subsidieprogramma’s (onder meer Erasmus+, Creatief Europa, …) lanceren periodiek projectoproepen. Vaak gebeurt dat elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Ook de deadlines voor indiening van projectvoorstellen vallen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment.   
 • Europese subsidies dekken vrijwel nooit de volledige kosten van een project. Europese subsidiëring werkt altijd met cofinanciering: de aanvrager moet een percentage aan eigen middelen voorzien. Hoeveel cofinanciering gevraagd wordt, hangt af van programma tot programma en van oproep tot oproep.
 • Heel wat subsidies worden niet toegekend aan individuele begunstigden, maar aan consortia van Europese partners. Het is dus belangrijk om op tijd interessante Europese partners te zoeken. Zodra de cel Stedelijk Beleid informatie heeft over interessante partnersearches voegen we die toe aan het onderstaande overzicht.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro (2021-2027). Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).
Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.
Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien:

 • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
 • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
 • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

Kansen: Erasmus+ biedt kansen voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van:

 • hoger onderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleidingen
 • onderwijs (inclusief kleuteronderwijs en kinderopvang)
 • volwassenenonderwijs
 • jeugdwerking
 • sport

Begunstigden: Erasmus+ is er voor individuele deelnemers en organisaties.
Individuele deelnemers kunnen van heel wat door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden gebruik maken, al moet dat in de meeste gevallen wel via een organisatie lopen. Voor zowel particulieren als organisaties zijn de mogelijkheden afhankelijk van het land waar ze gevestigd zijn.

Er zijn twee soorten deelnemende landen: programmalanden en partnerlanden. Programmalanden komen voor alle acties van Erasmus+ in aanmerking, partnerlanden maar voor een beperkt aantal, en er gelden speciale voorwaarden.

Meer info:
Algemene info op de website van de Europese Commissie
Over de mogelijkheden en de toelatingscriteria: Programmagids (Nederlands).
Over de criteria voor particulieren en organisaties.

Nationaal contactpunt onderwijs en vorming:
E. info@epos-vlaanderen.be | T. 32 (0)2 553 97 31
www.epos-vlaanderen.be

Nationaal contactpunt jeugd:
E. projecten@jint.be  | T. 32 (0)2 209 07 20
www.jint.be

Contact Erasmus+ sport:
E. bart.verschueren@eusportlink.be  | T. +32 (0)486 76 28 03
www.EUSportLink.be

 

openstaande projectoproepen deadline Indienen
Kernactie 1  

Individuele mobiliteit op het gebied van hoger onderwijs

23 februari om 12:00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

23 februari om 12:00 uur

Erasmus-accreditaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

19 oktober om 12:00 uur
Erasmus-accreditaties op het gebied van jeugdzaken 19 oktober om 12:00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

23 februari om 12:00 uur
Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken 4 oktober om 12:00 uur
Actie in het kader van DiscoverEU ter bevordering van inclusie 4 oktober om 12:00 uur
Virtuele uitwisselingen op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken 20 september om 17:00 uur
Erasmus-accreditaties op het gebied van hoger onderwijs 3 mei 17:00 uur
Kernactie 2  

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken (met uitzondering van door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen)

23 maart om 12:00 uur

Door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

23 maart om 17:00 uur

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

23 maart om 17:00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en jeugdzaken

23 maart om 12:00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en jeugdzaken

4 oktober om 12:00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport

23 maart om 17:00 uur
Kenniscentra voor beroepsopleiding 7 september om 17:00 uur
Erasmus+ Teacher Academies 7 september om 17:00 uur
Erasmus Mundus 16 februari om 17:00 uur
Allianties ter bevordering van innovatie 15 september om 17:00 uur
Toekomstgerichte projecten 15 maart om 17:00 uur
Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs 17 februari om 17:00 uur
Capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding 31 maart om 17:00 uur
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken 7 april om 17:00 uur
Capaciteitsopbouw op het gebied van sport mei 2022
Europese sportevenementen zonder winstoogmerk 23 maart om 17:00 uur
Kernactie 3  
Europese Jongeren Samen 22 maart om 17:00 uur
Jean Monnet-acties en -netwerken 1 maart om 17:00 uur

 

Buurklassen

Buurklassen is een programma van de Vlaamse Overheid en financiert klasuitwisselingen tussen een school en een school uit een buurland van België. Scholen in het basis- en secundair onderwijs van alle niveaus en vormen (inclusief het buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen. Via Buurklassen kan een school een schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).

Centraal in de projecten staan klasuitwisselingen, maar dit mogen niet de enige projectactiviteiten zijn. Klasuitwisselingen zijn wel de hoogtepunten van de samenwerking tijdens het project. Scholen kunnen voor deze samenwerking een subsidie aanvragen bij Epos vzw. Louter culturele bezoeken of toeristische uitstappen komen niet in aanmerking voor financiering; de klasuitwisselingen moeten een onderdeel zijn van een onderwijskundig project, dat samen met de partnerschool wordt uitgewerkt.

Voor de oproep 2022 moeten projectaanvragen uitgevoerd worden tijdens het schooljaar 2022-2023 (1 september 2022 tot en met 30 juni 2023).

Meer info:
Alle informatie en voorwaarden op de website van Epos vzw

Nationaal contactpunt onderwijs en vorming:
Contactpersoon Brussel: Ceulemans Jan
E. jan.ceulemans@epos-vlaanderen.be 
www.epos-vlaanderen.be
 

openstaande projectoproepen  deadline Indienen

Buurklassen oproep 2022

29 mei 2022

 

European Solidarity Corps

Dit Europees subsidieprogramma zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa. Met subsidies en ondersteuning neem je zo een vrijwilliger op in je organisatie of help je jongeren hun eigen project opzetten.

De mogelijkheden die het European Solidarity Corps voorziet, zijn:

 • Vrijwilligerswerk;
 • Vrijwilligersteams;
 • Solidariteitsprojecten.

Opgelet! Organisaties die een subsidie willen aanvragen voor vrijwilligerswerk moeten wel een goedgekeurd kwaliteitslabel hebben.

Voor het jaar 2022 is het totale budget voor heel Europa 1,7 miljard euro.

Meer info:
Algemene info op de website European Solidarity Corps.
Over de mogelijkheden en de toelatingscriteria: Programmagids

Nationaal contactpunt jeugd:
E. projecten@jint.be  | T. 32 (0)2 209 07 20
www.jint.be

openstaande projectoproepen  deadline Indienen

Solidarity projects (ESC30-SOL)

23 februari 12:00 uur
Volunteering projects (ESC51-VTJ) 23 februari 12:00 uur

Creatief Europa

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2021-2027) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.
Creative Europe bestaat uit 3 luiken: een luik Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een luik MEDIA voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.
Het luik Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties. Tevens ligt de focus op professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Het luik Media presenteert zich naar de audiovisuele sector in 3 grote blokken van ondersteuning: CONTENT, PUBLIEK en BUSINESS.
Media wenst het competitievermogen en de omvang van de Europese audiovisuele industrie te vergroten. Daarom ligt er bijkomende nadruk op samenwerking en innovatie, creatie en productie van Europese audiovisuele werken. De focus ligt op het verder aankweken van talenten en vaardigheden in de audiovisuele sector. Ook via nieuwe businessmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën voorziet MEDIA een ondersteuning van een performantere transnationale cinema- en online-distributie van Europese audiovisuele werken. Tenslotte staat de promotie van Europese audiovisuele werken en publieksontwikkeling in Europa en daarbuiten voorop.

Het luik Cross-sectoraal:

 • ondersteunt sectoroverschrijdende transnationale projecten, studies, analyses en betere gegevensverzameling met het oog op grotere visibiliteit van Creative Europe en en efficiëntere beleidsvorming met betrekking tot de rol van cultuur tegen sociale insluiting en het vrijwaren van artistieke vrijheid.
 • moedigt innovatieve benaderingen in het creëren van, de toegang verschaffen tot, en het distribueren/promoten van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren, onder meer door rekening te houden met de digitale transitie, al dan niet marktgericht. 
 • bevordert sectoroverschrijdende activiteiten, gericht op de aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen waarmee de nieuwsmediasector wordt geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving. 
 • ondersteunt de Creative Europe desken in de deelnemende landen met o.a. hun grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.
 • richt zicht tot:
  • de brede audiovisuele sector in combinatie met andere culturele sectoren  
  • de wereld van journalistiek en media  
  • beleidsonderzoekers en -(uit)voerders in de deelnemende landen.
  • In 2021 staan 1 nieuwe Creative Europe-oproep in het teken van een management issues tussen de brede audiovisuele sector en andere culturele actoren. Voor het eerst is de Nieuwssector aangesproken met een totaal nieuwe oproep rond partnerschappen.

Meer info:
Factsheet
Website Europese Commissie
Werkprogramma 2022 (Engels)

Vlaams contactpunt: Creative Europe Desk Vlaanderen

E. Gudrun.Heymans@vlaanderen.be of creativeeuropeculture@vlaanderen.be
T. +32 2 553 06 59

openstaande projectoproepen cultuur deadline Indienen

Cat. 1. Kleinschalige Samenwerkingsprojecten

5 mei 17:00u (verlengd)
Cat. 2 . Middelgrote Samenwerkingsprojecten 5 mei 17:00u (verlengd)
Cat. 3. Grootschalige Samenwerkingsprojecten

5 mei 17:00u (verlengd)

Circulatie van Europese Literaire Werken 

31 mei 17:00u

 

I-Portunus houses (Creative Europe)

Met de financiering van residenties, start het I-Portunus proefprogramma ter bevordering van culturele en creatieve mobiliteit een nieuwe fase binnen het Creative Europe-programma. Financiële tegemoetkoming is beschikbaar voor organisaties of gevestigde individuele kunstenaars in projecten met maximaal 5 partners. Het project moet de fysieke mobiliteit van betrokken personen impliceren, maar kan worden aangevuld met digitale samenwerking. Culturele en creatieve projecten, uitgenomen zuiver audiovisuele projecten, komen in aanmerking.

OPENSTAANDE PROJECTOPROEPEN DEADLINE INDIENEN
   


 

Citizenship, Equality, Rights & Values (CERV)

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt twee programma's uit de vorige programmaperiode (2014-2020), namelijk het Europa voor de Burger-programma en het Rights, Equality and Citizenship programma.

Doelstellingen: Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten: 

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma voor 2021-2022

Begunstigden: internationale organisaties, kmo's, koepelorganisaties, lokale overheden, ngo's, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, private ondernemingen, publieke ondernemingen, regionale of bovenlokale overheden, scholen, universiteiten/hogescholen

Meer info:
https://www.vleva.eu/nl/programma/citizens-equality-rights-and-values-programma-cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

openstaande projectoproepen deadline Indienen
CERV-2022-CHAR-LITI: 
Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches
24 februari om 17:00 uur

CERV-2022-CITIZENS-CIV: Citizens’ engagement and participation

10 februari om 17:00 uur
CERV-2022-EQUAL: Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination 24 februari om 17:00 uur
CERV-2022-GE: Call for proposals to promote gender equality 16 maart om 17:00 uur
CERV-2022-CHILD: Call for proposals to protect and promote the rights of the child 18 mei om 17:00 uur
CERV-2022-DAPHNE: Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children 12 april om 17:00 uur
CERV-2022-NRCP: Call for proposals limited/restricted to National Roma Contact Points 3 maart om 17:00 uur
CERV-2022-CITIZENS-VALUES: Union Values 29 maart om 17:00 uur

 

 

EU4Health 2021-2027

Doelstellingen:
EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Meer info:
Algemene info op de website van de Europese Commissie

Raadpleeg hier het werkprogramma voor 2022

Belgisch contactpunt: FOD Volksgezondheid
E. laurence.ballieux@health.fgov.be  | T. +32(0) 473 68 38 66 

 

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills 24 mei 17:00 uur
Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19 24 mei 17:00 uur
Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level 24 mei 17:00 uur
Call for proposals on prevention of NCDs - other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes) 24 mei 17:00 uur
Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases 24 mei 17:00 uur
Call for proposals on promoting mental health 24 mei 17:00 uur
Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices 24 mei 17:00 uur
Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities 24 mei 17:00 uur

Horizon Europe

Doelstellingen:
Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:
Eerste pijler: Excellente wetenschappen:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Derde pijler: Innovatief Europa:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's:

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Begunstigden: Individuele personen, internationale organisaties, kmo's, koepelorganisaties, lokale overheden, ngo's, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, private ondernemingen, publieke ondernemingen, regionale of bovenlokale overheden, scholen, universiteiten/hogescholen

Info & contact:
Vlaams contactpunt: 
NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Brussels contactpunt: NCP Brussels
E. info@ncpbrussels.be | T. +32 2 422 00 21
www.ncp.brussels.be 

Website Europese Commissie voor algemene informatie.

Alle openstaande oproepen via het funding and tenders portal van de Europese Commissie.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment

20/04/2022

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation

20/04/2022

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality

20/04/2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: New European Bauhaus – shaping greener & fairer way of life in creative & inclusive societies through Architecture, Design and Arts

20/04/2022
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy 20/04/2022


AMIF - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en op de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.
Er is een budget voorzien voor nationale en transnationale projecten.

Naast de oproepen die de lidstaten zelf voorbereiden, lanceert de Europese Commissie ook eigen oproepen in het kader van de zogenaamde ‘Union Actions’.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen

 

 

ESF - Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die als doel hebben de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het fonds stimuleert organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, personen met een migratieachtergrond of personen met een arbeidshandicap zijn een doelgroep in het kader van ESF. Daarnaast worden organisaties gestimuleerd om innoverend en transnationaal te werken.

De Europese Commissie kent de ESF-middelen en het beheer van de ESF-middelen toe aan de lidstaten. In België zijn het beheer en de concrete bestemming van deze Europese middelen toegewezen aan de deelstaten. Afspraken over de verdeling van het Europees Sociaal Fonds (en van de andere Europese structuur- en investeringsfondsen) voor de programmaperiode 2014-2020 zijn vastgelegd in een partnerschapsakkoord voor België dat op 22 april 2014 werd afgesloten tussen de deelstaten. Voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027 werd er nog geen partnerschapsakkoord afgesloten tussen de deelstaten. De onderhandelingen hierover zijn nog lopende.
De Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Afdeling ESF van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, is de beheerautoriteit van het ESF in ‘Nederlandstalig België’ (Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC).
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Actiris, is de beheerautoriteit van het  ESF in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De volgende Operationele Programma's (OP) staan open voor Brusselse indieners:

 • ESF OP Vlaanderen 2014-2020 (Let op: enkel de oproepen die een link hebben met gemeenschapsmaterie)
 • ESF OP Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2021-2027

Begunstigden: ESF OP Vlaanderen: alle juridische entiteiten (enkel Vlaamse actoren in Vlaanderen en Brussel).  

 
openstaande Projectoproepen deadline Indienen

 

 

 

 

European Urban Initiative (EUI)

Meer info volgt.

Let op: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen enkel projecten worden ingediend door de Brusselse Gewestregering of door een van de Brusselse gemeenten.