Lopende Europese projectoproepen

Organisatie van het overzicht

De oproepen zijn geordend per Europees subsidieprogramma waarbinnen zij worden gelanceerd. Onder de verschillende EU-subsidieprogramma's vindt u een overzicht met:

 • meer info over het EU-subsidieprogramma;
 • een actueel overzicht van de lopende projectoproepen. Deze oproepen staan chronologisch geordend volgens de deadline voor indiening. Dit overzicht wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Belangrijk:

 • Bepaalde Europese subsidieprogramma’s (onder meer Erasmus+, Creatief Europa, Europa voor de Burger …) lanceren periodiek projectoproepen. Vaak gebeurt dat elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Ook de deadlines voor indiening van projectvoorstellen vallen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment.   
 • Europese subsidies dekken vrijwel nooit de volledige kosten van een project. Europese subsidiëring werkt altijd met cofinanciering: de aanvrager moet een percentage aan eigen middelen voorzien. Hoeveel cofinanciering gevraagd wordt, hangt af van programma tot programma en van oproep tot oproep.
 • Heel wat subsidies worden niet toegekend aan individuele begunstigden, maar aan consortia van Europese partners. Het is dus belangrijk om op tijd interessante Europese partners te zoeken. Zodra de cel Stedelijk Beleid informatie heeft over interessante partnersearches voegen we die toe aan het onderstaande overzicht.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het programma biedt financiële mogelijkheden voor een uitgebreid aanbod van acties en activiteiten. Het geeft vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn. Het ondersteunt internationale partnerschappen tussen onderwijs- en jeugdinstellingen om samenwerking te stimuleren en de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Europa te dichten. Verder ondersteunt het programma nationale inspanningen om onderwijs en faciliteiten voor jongeren te moderniseren.

Doelstellingen:

Begunstigden: Erasmus+ biedt zowel kansen voor particulieren als voor organisaties. Particulieren of individuele deelnemers kunnen van heel wat door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden gebruik maken, al moet dat in de meeste gevallen wel via een organisatie lopen. Meer info over de mogelijkheden voor particulieren.
Erasmus+ biedt ook kansen voor de meest uiteenlopende organisaties, zoals universiteiten, andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, jeugdorganisaties, onderzoekscentra en bedrijven. Meer info over de mogelijkheden voor organisaties.

 
openstaande Projectoproepen deadline Indienen
Kernactie (KA) 1: Individuele mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, school- en volwassenenonderwijs  
Kernactie (KA) 1: Individuele mobiliteit op het gebied van hoger onderwijs  

Kernactie (KA) 1: Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

 
Kernactie (KA) 2: Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken  
Kernactie (KA) 3: Projecten in het kader van de dialoog met jongeren (Youth Dialogue)  
Kernactie (KA) 3: Ondersteuning van beleidshervormingen: Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs en
opleiding
 
Kernactie (KA) 2: Strategische partnerschappen op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, school- en volwassenenonderwijs  
Kernactie (KA) 2: Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs  
Kernactie (KA) 2: Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken  
Kernactie (KA) 1: Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken  
Kernactie (KA) 2: Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken  
Kernactie (KA) 3: Projecten in het kader van de dialoog met jongeren (Youth Dialogue)  
Sportacties Samenwerkingspartnerschappen  
Sportacties Kleine samenwerkingspartnerschappen  
Sportacties Europese sportevenementen zonder winstoogmerk  
Kernactie (KA) 1: Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken  
Kernactie (KA) 2: Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken  

Kernachtie (KA) 3: Projecten in het kader van de dialoog met jongeren (Youth Dialogue)

 

Creatief Europa

Creative Europe is het EU-subsidieprogramma (2014-2020) waarmee de Europese Commissie  internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren wil bevorderen en ondersteunen. Creative Europe bestaat uit 3 programmaonderdelen: 1) een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, 2) een subprogramma Media voor de audiovisuele sector en 3) een cross-sectoraal luik.

Doelstellingen:

 • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele en taaldiversiteit;
 • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals;
 • Bevorderen van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen;
 • Versterken van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling, digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei).

Begunstigden: Alle acties staan open voor organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren (private ondernemingen, non-profit organisaties,...). Individuen (natuurlijke personen) komen niet in aanmerking voor deelname. Meer info over wie al dan niet kan deelnemen.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
   

 

 

 

 

 

Europa voor de burger

Europa voor de Burger is een programma waarmee de Europese Unie:

 • wil bijdragen aan een beter begrip bij burgers van de EU, haar geschiedenis en diversiteit;
 • Europees burgerschap en de voorwaarden voor burgerlijke en democratische participatie op EU-niveau wil ondersteunen.

Het programma bevat 2 pijlers:

 1. Europees herdenken: ondersteuning van projecten die gericht zijn op Europees herdenken met een focus op het herdenken en reflecteren over de oorzaken van totalitaire regimes in de Europese moderne geschiedenis.
 2. Democratisch engagement en burgerparticipatie: ondersteuning van projecten die gericht zijn op democratisch engagement en burgerparticipatie. De focus daarbij ligt op het samenbrengen van Europese burgers om samen te werken rond verschillende thema’s die in lijn liggen met de doelstellingen van het programma. Deze pijler is onderverdeeld in drie soorten activiteiten:
  1. Stedenbanden: mensen uit heel Europa samenbrengen om samen te werken rond bepaalde onderwerpen, die in lijn liggen met de objectieven van het programma.
  2. Netwerken van steden: lange termijn samenwerking mogelijk maken tussen steden, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Er kan samengewerkt worden rond thema’s die alle partijen aanbelangen en die nauw samenhangen met de objectieven van het programma. Er wordt van deze projecten verwacht dat zij gericht werken met bepaalde doelgroepen en dat de lokale burgers hierbij betrokken worden.
  3. Projecten van maatschappelijke organisaties: ondersteunen transnationale partnerschappen en netwerken die op een directe manier burgers betrekken. Deze projecten zijn gericht op kennisbevordering over het EU beleid bij Europese burgers en bieden deze burgers de kans om zelf deel te nemen aan het beleidsvormingsproces van de EU.

Begunstigden: Alle organisaties die zich bezig houden met actief burgerschap. Dat kunnen zijn: lokale autoriteiten, groepen burgers, maatschappelijke organisaties, ngo’s, handelsorganisaties en onderwijsinstellingen.

openstaande projectoproepen deadline Indienen

   Europees herdenken

 

   Stedenbanden: Democratisch engagement en  burgerschapsparticipatie

 
   Netwerken van steden  
   Projecten van maatschappelijke organisaties  

 

 

Europese gezondheidsprogramma

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de gezondheid van EU-burgers centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het burgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Begunstigden: Openbare administraties en lidstaten, ngo’s in ontwikkelingssamenwerking,  internationale organisaties, ondernemingen, onderzoekscentra, universiteiten

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
   

Horizon 2020

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Horizon 2020 ondersteunt acties die passen binnen één van de volgende drie pijlers:

 1. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau (Excellent Science)
 2. Het versterken van industrieel leiderschap in de Europese economie (Industrial Leadership)
 3. Het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke Europese maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges)

De drie pijlers omvatten verschillende financiële instrumenten om onderzoekers, bedrijven en onderzoeksorganisaties te ondersteunen. Vooral de derde pijler heeft directe linken met gemeenschapsmaterie.

Begunstigden: Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. Alle juridische entiteiten komen in aanmerking.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
   
   
   
   
   
   
   

EaSI - Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie

Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument dat een hoog niveau van kwalitatieve en duurzame tewerkstelling promoot. Via dit programma wil de EU adequate en degelijke sociale bescherming garanderen, sociale uitsluiting en armoede bestrijden en arbeidsomstandigheden verbeteren.

EaSI staat onder rechtstreeks beheer van de Europese Commissie. Het bestaat uit drie aparte pijlers:

 1. PROGRESS (61% van het totale budget) dient voor de modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid.
 2. EURES (18% van het totale budget) stimuleert de arbeidsmobiliteit.
 3. Microfinanciering en sociaal ondernemerschap (21% van het totale budget) moet de toegang tot microkredieten verbeteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.

Doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidsstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Begunstigden:

 • PROGRESS: Nationale, regionale en lokale besturen, diensten voor arbeidsvoorziening, gespecialiseerde organisaties, ngo’s, hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen, deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling, nationale bureaus voor statistiek, media.
 • EURES: Nationale, regionale en lokale autoriteiten, diensten voor arbeidsvoorziening, organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen.
 • Microfinanciering en sociaal ondernemerschap: alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekken
 
openstaande Projectoproepen deadline Indienen
   

REC - Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Doelstellingen: Het programma werkt aan de bevordering van gendergelijkheid en bestrijding van alle vormen discriminatie en racisme. Het programma is gericht op bestrijding van het prangende probleem van geweld tegen vrouwen, jongeren en kinderen.
Aanvullende prioritaire gebieden zijn onder meer de rechten van het kind, de volledige integratie van de Roma in de Europese samenleving, consumentenrechten en de bescherming van persoonsgegevens.

Het programma „Rechten, gelijkheid en burgerschap” verdedigt de rechten en vrijheden van burgers overeenkomstig de EU-wetgeving. Het programma is gericht op:

 • effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • beschermen van de rechten van het kind
 • beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Begunstigden:

 • Openbare organisaties
 • Niet-commerciële private organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties
 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
/  

AMIF - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en op de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.
Er is een budget voorzien voor nationale en transnationale projecten.

De projecten moeten passen binnen de volgende doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan.
 • het ondersteunen van de legale migratie naar de lidstaten overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, zoals arbeidsmarktbehoeften , en tegelijkertijd het waarborgen van de integriteit van de immigratieregelingen van de lidstaten, alsmede het bevorderen van de daadwerkelijke integratie van onderdanen van derde landen.
 • het bevorderen van billijke en doeltreffende terugkeerstrategieën in de lidstaten ter ondersteuning van de bestrijding van illegale immigratie, met nadruk op de duurzaamheid van terugkeer en daadwerkelijke overname door de landen van herkomst en van doorreis.
 • het bevorderen van de solidariteit en verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met migratie en asielstromen, onder meer door praktische samenwerking.

Naast de oproepen die de lidstaten zelf voorbereiden, lanceert de Europese Commissie ook eigen oproepen in het kader van de zogenaamde ‘Union Actions’.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen

AMIF-2020-AG-CALL-01: Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships

16/02/2021 (17:00)
AMIF-2020-AG-CALL-02: Reducing obstacles and promoting access to basic services for third-country nationals 16/02/2021 (17:00)

AMIF-2020-AG-CALL-03: Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies

16/02/2021 (17:00)

AMIF-2020-AG-CALL-04: Promoting complementary pathways for people in need of protection and their further integration

16/02/2021 (17:00)

AMIF-2020-AG-CALL-05: Address assistance, support and integration of third-country national victims of trafficking in human beings

16/02/2021 (17:00)
AMIF-2020-AG-CALL-06: Migrant children's transition to adulthood 16/02/2021 (17:00)
   

ESF - Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die als doel hebben de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het fonds stimuleert organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, personen met een migratieachtergrond of personen met een arbeidshandicap zijn een doelgroep in het kader van ESF. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap Vlaanderen organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

De Europese Commissie kent de ESF-middelen en het beheer van de ESF-middelen toe aan de lidstaten. In België zijn het beheer en de concrete bestemming van deze Europese middelen toegewezen aan de deelstaten. Afspraken over de verdeling van het Europees Sociaal Fonds (en van de andere Europese structuur- en investeringsfondsen) voor de programmaperiode 2014-2020 zijn vastgelegd in een partnerschapsakkoord voor België dat op 22 april 2014 werd afgesloten tussen de deelstaten. De Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Afdeling ESF van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, is de beheerautoriteit van het ESF in ‘Nederlandstalig België’ (Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC).

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Actiris, is de beheerautoriteit van het ESF in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Begunstigden: ESF OP Vlaanderen: alle juridische entiteiten (enkel Vlaamse actoren in Vlaanderen en Brussel).  

 
openstaande Projectoproepen deadline Indienen
Oproep 523: Duaal Leren Hoger Onderwijs - Volwassenenonderwijs bis 29/01/2021

Oproep 524: E-leren

31/03/2021

UIA - Urban Innovatie Actions

De Europese Commissie lanceerde in 2015 voor het eerst Urban Innovative Actions (UIA), een nieuw instrument om innovatieve stadsprojecten te stimuleren. Dit instrument biedt aan stadsbesturen de kans om gewaagde, ambitieuze en/of creatieve ideeën uit te testen in een reële, stedelijke omgeving.

Elk jaar kiest de Commissie nieuwe prioritaire thema’s. Projecten die aanspraak willen maken op UIA-steun moeten nieuw zijn, uitdagend, creatief en experimenteel. Voorstellen die stadsbesturen kunnen financieren met mainstream-programma’s en deel uitmaken van ‘normale’ lokale activiteiten komen niet in aanmerking. De projecten mogen geen precedenten hebben (zelfs geen testen) in de Europese Unie. Verder moet ook aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Kwalitatief: de doelstellingen, activiteiten en beoogde output moeten duidelijk en logisch samenhangen met elkaar. Degelijk voorbereidend werk, realistische ambities en goede managementstructuren zijn onontbeerlijk.
 • Participatief
 • Meetbaar
 • Overdraagbaar over heel Europa

Begunstigden

 • Stedelijke overheden met ten minste 50.000 inwoners.
 • Verenigingen of groeperingen van stedelijke autoriteiten met in totaal ten minste 50.000 inwoners (ook grensoverschrijdend). Kleinere steden kunnen dus ook aanspraak maken op het instrument van UIA als ze samenwerken met andere steden, zodat ze samen meer dan 50.000 inwoners vertegenwoordigen.

Let op: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen enkel projecten worden ingediend door de Brusselse Gewestregering of door een van de Brusselse gemeenten.

openstaande Projectoproepen deadline Indienen