Lopende Europese projectoproepen

Organisatie van het overzicht

De oproepen zijn geordend per Europees subsidieprogramma waarbinnen zij worden gelanceerd. Onder de verschillende EU-subsidieprogramma's vindt u een overzicht met:

 • meer info over het EU-subsidieprogramma;
 • een actueel overzicht van de lopende projectoproepen. Deze oproepen staan chronologisch geordend volgens de deadline voor indiening. Dit overzicht wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Belangrijk:

 • Bepaalde Europese subsidieprogramma’s (onder meer Erasmus+, Creatief Europa, …) lanceren periodiek projectoproepen. Vaak gebeurt dat elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Ook de deadlines voor indiening van projectvoorstellen vallen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment.   
 • Europese subsidies dekken vrijwel nooit de volledige kosten van een project. Europese subsidiëring werkt altijd met cofinanciering: de aanvrager moet een percentage aan eigen middelen voorzien. Hoeveel cofinanciering gevraagd wordt, hangt af van programma tot programma en van oproep tot oproep.
 • Heel wat subsidies worden niet toegekend aan individuele begunstigden, maar aan consortia van Europese partners. Het is dus belangrijk om op tijd interessante Europese partners te zoeken. Zodra de cel Stedelijk Beleid informatie heeft over interessante partnersearches voegen we die toe aan het onderstaande overzicht.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro (2021-2027). Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).
Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.
Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien:

 • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
 • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
 • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

Kansen: Erasmus+ biedt kansen voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van:

 • hoger onderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleidingen
 • onderwijs (inclusief kleuteronderwijs en kinderopvang)
 • volwassenenonderwijs
 • jeugdwerking
 • sport

Meer uitleg over de mogelijkheden en de toelatingscriteria staat in de Programmagids van Erasmus+.

Begunstigden: Erasmus+ is er voor individuele deelnemers en organisaties.

Individuele deelnemers kunnen van heel wat door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden gebruik maken, al moet dat in de meeste gevallen wel via een organisatie lopen. Voor zowel particulieren als organisaties zijn de mogelijkheden afhankelijk van het land waar ze gevestigd zijn.

Er zijn twee soorten deelnemende landen: programmalanden en partnerlanden. Programmalanden komen voor alle acties van Erasmus+ in aanmerking, partnerlanden maar voor een beperkt aantal, en er gelden speciale voorwaarden.

Meer informatie over de criteria is te vinden op de pagina's waar de acties worden beschreven (voor particulieren en organisaties) en in de programmagids.

 

openstaande projectoproepen deadline Indienen
Kernactie 1  

Individuele mobiliteit op het gebied van hoger onderwijs

18/05/2021 -  12:00u

Individuele mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

18/05/2021 - 12:00u

Erasmus-accreditaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

19/10/2021 - 12:00u

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

18/05/2021 - 12:00u
Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken 5/10/2021 - 12:00u
Kernactie 2  

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken (met uitzondering van door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen)

21/05/2021 - 12:00u

Door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

21/05/2021 - 12:00u

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

20/05/2021 - 17:00u

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

21/05/2021 -  12:00u

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

3/11/2021 - 12:00u

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport

20/05/2021 - 17:00u
Kenniscentra voor beroepsopleiding 7/09/2021 - 17:00u
Erasmus Teacher Academies 7/09/2021 - 17:00u
Erasmus Mundus 26/05/2021 - 17:00u
Allianties ter bevordering van innovatie 7/09/2021 - 17:00u
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken 1/07/2021 - 17:00u
Sportevenementen zonder winstoogmerk 20/05/2021 - 17:00u
Kernactie 3  
Europese jongeren samen 24/06/2021 - 17:00u
Jean Monnet-acties en -netwerken 2/06/2021 - 17:00u

Creatief Europa

Zodra het Creative Europe 2021-2027-programma volledig gekend is en details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze webpagina aangepast. De eerste oproepen worden eerstdaags verwacht op de Funding & Tenders Portal.

 
openstaande projectoproepen CULTUUR deadline Indienen

EUROPESE SAMENWERKINGSPROJECTEN

 

Cat. 1 - Kleinschalige Europese Samenwerkingsprojecten

voor culturele en creatieve samenwerkingsprojecten van minstens 3 organisaties uit 3 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar

7/09/2021

NIEUW! Cat. 2 – Middelgrote Europese Samenwerkingsprojecten

voor culturele en creatieve samenwerkingsprojecten van minstens 6 organisaties uit 5 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar

7/09/2021

Cat. 3 – Grootschalige Europese Samenwerkingsprojecten

voor culturele en creatieve samenwerkingsprojecten van minstens 10 organisaties uit 10 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar

7/09/2021
EUROPESE NETWERKEN  

Europese Netwerken

voor internationale netwerken, actief in de culturele en creatieve sectoren voor maximum 3 jaar.

26/08/2021
EUROPESE PLATFORMEN  

Europese Platformen

voor internationale platformen, actief in de culturele en creatieve sectoren, bestaande uit 1 coördinerende organisatie en minimum 11 partnerorganisaties, samen uit 12 verschillende deelnemende landen, voor maximum 3 jaar.

30/09/2021

SECTOR SPECIFIEK (LITERATUUR, MUZIEK, ARCHITECTUUR, CULTUREEL ERFGOED)

 

Circulatie van Europese Literaire Werken

voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket van min 10 subsidiabele fictiewerken van en naar een Europese taal, inclusief Latijn en Oud-Grieks, voor 3 jaar.

30/09/2021

Pan-Europese Culturele Entiteiten (orkesten)

voor capaciteitsopbouw & professionalisering van jonge, hoog getalenteerde musici, door hen kwalitatief hoogstaande loopbaantrajecten aan te bieden via aanwerving, opleiding & uitvoeringskansen.

26/08/2021
CROSS-SECTORAAL  

Innovation Lab

Cross-sectorale-oproep bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ideeën (tools/ modellen/ methoden) die kunnen worden toegepast in de audiovisuele sector én minstens één andere sector binnen het creatieve of culturele domein.

5/10/2021

 

I-Portunus houses (Creative Europe)

Met de financiering van residenties, start het I-Portunus proefprogramma ter bevordering van culturele en creatieve mobiliteit een nieuwe fase binnen het Creative Europe-programma. Financiële tegemoetkoming is beschikbaar voor organisaties of gevestigde individuele kunstenaars in projecten met maximaal 5 partners. Het project moet de fysieke mobiliteit van betrokken personen impliceren, maar kan worden aangevuld met digitale samenwerking. Culturele en creatieve projecten, uitgenomen zuiver audiovisuele projecten, komen in aanmerking.

OPENSTAANDE PROJECTOPROEPEN DEADLINE INDIENEN
I-Portunus houses 30/06/2021 - 18:00u


 

Citizenship, Equality, Rights & Values (CERV)

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt twee programma's uit de vorige programmaperiode (2014-2020), namelijk het Europa voor de Burger-programma en het Rights, Equality and Citizenship programma.

Doelstellingen: Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten: 

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Begunstigden: internationale organisaties, kmo's, koepelorganisaties, lokale overheden, ngo's, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, private ondernemingen, publieke ondernemingen, regionale of bovenlokale overheden, scholen, universiteiten/hogescholen

 

openstaande projectoproepen deadline Indienen
Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values 22/06/2021 - 17:00u
Call for proposals to protect and promote the rights of the child 7/09/2021 - 17:00u
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

15/06/2021 -
17:00u

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination 15/06/2021 -
17:00u
Operating grants to framework partners active in the area of Union values

29/06/2021 -
17:00u

European Remembrance

22/06/2021 -
17:00u

 

 

Europese gezondheidsprogramma

Nog geen info over 2021-2027.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
   

Horizon

Nog geen info over 2021-2027.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen
   


AMIF - Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en op de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.
Er is een budget voorzien voor nationale en transnationale projecten.

Naast de oproepen die de lidstaten zelf voorbereiden, lanceert de Europese Commissie ook eigen oproepen in het kader van de zogenaamde ‘Union Actions’.

 
openstaande projectoproepen deadline Indienen

 

 

ESF - Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die als doel hebben de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het fonds stimuleert organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, personen met een migratieachtergrond of personen met een arbeidshandicap zijn een doelgroep in het kader van ESF. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap Vlaanderen organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

De Europese Commissie kent de ESF-middelen en het beheer van de ESF-middelen toe aan de lidstaten. In België zijn het beheer en de concrete bestemming van deze Europese middelen toegewezen aan de deelstaten. Afspraken over de verdeling van het Europees Sociaal Fonds (en van de andere Europese structuur- en investeringsfondsen) voor de programmaperiode 2014-2020 zijn vastgelegd in een partnerschapsakkoord voor België dat op 22 april 2014 werd afgesloten tussen de deelstaten. De Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Afdeling ESF van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, is de beheerautoriteit van het ESF in ‘Nederlandstalig België’ (Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC).

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Actiris, is de beheerautoriteit van het ESF in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Begunstigden: ESF OP Vlaanderen: alle juridische entiteiten (enkel Vlaamse actoren in Vlaanderen en Brussel).  

 
openstaande Projectoproepen deadline Indienen

 

 

UIA - Urban Innovatie Actions

De Europese Commissie lanceerde in 2015 voor het eerst Urban Innovative Actions (UIA), een nieuw instrument om innovatieve stadsprojecten te stimuleren. Dit instrument biedt aan stadsbesturen de kans om gewaagde, ambitieuze en/of creatieve ideeën uit te testen in een reële, stedelijke omgeving.

Elk jaar kiest de Commissie nieuwe prioritaire thema’s. Projecten die aanspraak willen maken op UIA-steun moeten nieuw zijn, uitdagend, creatief en experimenteel. Voorstellen die stadsbesturen kunnen financieren met mainstream-programma’s en deel uitmaken van ‘normale’ lokale activiteiten komen niet in aanmerking. De projecten mogen geen precedenten hebben (zelfs geen testen) in de Europese Unie. Verder moet ook aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Kwalitatief: de doelstellingen, activiteiten en beoogde output moeten duidelijk en logisch samenhangen met elkaar. Degelijk voorbereidend werk, realistische ambities en goede managementstructuren zijn onontbeerlijk.
 • Participatief
 • Meetbaar
 • Overdraagbaar over heel Europa

Begunstigden

 • Stedelijke overheden met ten minste 50.000 inwoners.
 • Verenigingen of groeperingen van stedelijke autoriteiten met in totaal ten minste 50.000 inwoners (ook grensoverschrijdend). Kleinere steden kunnen dus ook aanspraak maken op het instrument van UIA als ze samenwerken met andere steden, zodat ze samen meer dan 50.000 inwoners vertegenwoordigen.

Let op: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen enkel projecten worden ingediend door de Brusselse Gewestregering of door een van de Brusselse gemeenten.

openstaande Projectoproepen deadline Indienen