Project- en praktijksubsidie amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stimuleert gemeenschapsvormende en artistieke projecten en praktijken.

Reglementering

Brusselse verenigingen met op zijn minst een Nederlandstalige werking kunnen een aanvraag voor projectsubsidie indienen op voorwaarde dat het project:

 • de reguliere werking overstijgt door de kwaliteit, originaliteit of doelgroepenbeleid
 • geen winst nastreeft
 • meer is dan louter vermaak of vertier
 • voldoet aan de voorwaarden van de visietekst Taalbeleid
 • zijn aanvrager bereid is om zijn ervaringen te delen met anderen

Opgelet:

 • een subsidie bedraagt nooit 100% van de aanvaarde projectuitgaven
 • een identiek project/praktijk kan maximaal drie keer gesubsidieerd worden
 • er worden geen projectsubsidies toegekend voor opnames, publicaties of websites die niet passen in een ruimer concept maar enkel de productie aangaan

Alle aanvragen worden door een advieswerkgroep besproken. De kans op ondersteuning stijgt naarmate het project aan meerdere van volgende criteria voldoet:

 • het project heeft tot doel het sociale weefsel in de stad te verstevigen, bijvoorbeeld door specifieke doelgroepen te betrekken
 • het project is maatschappelijk relevant
 • het project pakt een actueel thema aan
 • het project belicht een sociale problematiek
 • het project is een cultureel of artistiek experiment
 • het project komt tot stand door de actieve samenwerking van partners
 • het project is toegankelijk voor een breed publiek
 • het project past een nieuwe methodiek toe
 • het project beoogt een bijzondere uitstraling

Dien uw aanvraag  ten laatste 6 weken (42 dagen) voor de start van het project in.
De procedure van aanvraag tot beslissing over de subsidiëring duurt minstens 1 maand.

Aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Dien uw aanvraag ten laatste6 weken (42 dagen) voor de start van het project in.
 • De procedure van aanvraag tot beslissing over de subsidiëring duurt minstens 1 maand.

Wat gebeurt er met uw subsidieaanvraag?

De administratie en de werkgroep sociaal-cultureel werk controleren de aanvraag en brengen een advies uit. Op basis van dit advies neemt het College een beslissing. Een tweetal maanden later ontvangt u een definitief advies, waarna we het toegekende bedrag een dertigtal dagen later overmaken.

Subsidiebedragen

Projectsubsidies staan zoveel mogelijk in verhouding tot de voorziene kosten en zijn afhankelijk van het VGC-budget. De bedragen schommelen rond de duizend euro. Projecten die méér dan 2.500 euro subsidies ontvangen zijn zeldzaam.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor projectsubsidie is niet verplicht. Als u een andere vorm kiest, zorg er dan wel voor dat uw aanvraag alle gevraagde informatie bevat.