Projectoproep zorgzame buurten

Zorgzame buurten

De VGC lanceert samen met de Vlaamse Gemeenschap de projectoproep 'Zorgzame buurten in Brussel'.

Deze oproep is het Brusselse luik van de Vlaamse projectoproep ‘Zorgzame buurten’ en richt zich naar lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones. Doel is om organisaties te ondersteunen en te inspireren om zorgzame buurten te ontwikkelen in Vlaanderen en in Brussel. Via de Vlaamse projectoproep zal de Vlaamse overheid minstens 95 projecten selecteren in het Nederlandse taalgebied. Via de oproep in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden minstens 5 zorgzamebuurtprojecten ondersteund.

Financiële impuls om zorgzame buurten uit te bouwen

De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project per projectjaar.
De subsidie kan gebruikt worden voor personeelskosten en/of voor werkingskosten.

De looptijd van de projecten is twee jaar. Met deze projectsubsidies geven de Vlaamse overheid en de VGC een tijdelijke financiële impuls aan projecten om hun ideeën over de uitbouw van een zorgzame buurt te ontwikkelen.

De oproep ‘coaches voor zorgzame buurten’

De KBS lanceert de oproep ‘coaches voor zorgzame buurten’.  U vindt de jobomschrijving en randvoorwaarden in de de link naar de KBS jobsite en in de lijst van documenten.

Ondersteuning en inspiratie

Zorgzame buurten

Als uw project geselecteerd wordt, kunt u tijdens de looptijd van het project rekenen op intensieve begeleiding van een consortium van universiteiten, hogescholen en middenveldorganisaties, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting.  

Lees hier meer over de projectoproep 'Zorgzame buurten' en over de voorwaarden om een subsidie aan te vragen. Bekijk alvast enkele inspirerende voorbeelden. In de projectoproep in bijlage kan u alle voorwaarden vinden voor uw aanvraag.

Zorgzame buurten

Wat is een zorgzame buurt?

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld die ervoor zorgen dat mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen.
Het is een buurt waar:

 • jong en oud samenleven
 • mensen zich goed en veilig voelen
 • levenskwaliteit centraal staat
 • bewoners elkaar kennen en helpen
 • mensen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen
 • waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Een zorgzame buurt bestaat uit drie luiken:

 1. Participatie van de buurt en inclusie
  Een zorgzame buurt is participatief. De stem van de buurtbewoners is gelijkwaardig aan die van het lokaal bestuur, de welzijns- en zorgorganisaties, de zelfstandige zorgverstrekkers en alle andere stakeholders zoals werkwinkels, socio-culturele verenigingen, scholen, bibliotheken, jeugdwerk, jeugdverenigingen.
  Een zorgzame buurt is van iedereen en is er voor iedereen. Want alle buurtbewoners kunnen op bepaalde momenten in hun leven ondersteuning en hulp gebruiken, maar ook ondersteuning geven aan anderen. In een zorgzame buurt is er bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in de buurt. Iedereen maakt gelijkwaardig deel uit van de buurt.  

 2. Informele en formele zorg verbinden
  Zorgzame buurten leggen de link tussen de informele zorg (zelfzorg, maar ook mantelzorg, occasionele burenhulp of vrijwilligerswerk) en de formele of professionele zorg. Ontmoetingen stimuleren, het sociaal weefsel opbouwen  en het kleine helpen, kan sommige mensen uit hun sociale isolatie halen. Maar dat werkt niet voor iedereen en soms zal professionele hulp nodig zijn. De professionele zorg helpt ook met de vroegdetectie van kwetsbare mensen en hun specifieke noden.

 3. Intersectorale samenwerking
  Cruciaal in een zorgzame buurt is de intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen, zoals jeugd, werk, huisvesting, sport. Samen vormen zij een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en integrale zorg en ondersteuning, met een focus op levenskwaliteit.

Buurtanalyse om prioriteiten te bepalen
Geen enkele buurt is hetzelfde. Daarom is een buurtanalyse noodzakelijk. Op basis van die  buurtanalyse kunnen de verschillende stakeholders in het zorgzamebuurtproject prioriteiten vastleggen. Die prioriteiten helpen om een plan van aanpak op te maken.

Levenskwaliteit centraal
Buurtgerichte zorg is een model om inclusieve en zorgzame buurten te creëren. Deze buurten zijn onmisbaar om tot een integrale en geïntegreerde zorg te komen. Zorg waarbij mensen en hun levensdoelen en levenskwaliteit centraal staan.

Projectoproep

Hoe een subsidie aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en mail het, samen met de bijlagen, naar zorgzamebuurten@vgc.be. Uiterste deadline is maandag 15 november 2021 9.00 uur

Wanneer starten en eindigen de projecten?

De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot en met 29 februari 2024.

Wie kan een project indienen?

 • Elke welzijns- en zorgorganisatie die gevestigd is in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en die op basis van haar werking en organisatie beschouwd kan worden als een instelling die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap, kan een aanvraag indienen.
 • Elk project moet minstens de Nederlandstalige actoren in de buurt betrekken in het netwerk van partners, met name de stakeholders die zich willen inzetten om tot een zorgzame buurt te komen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie moedigt ook de samenwerking aan met lokale besturen, gewestelijke partners, bicommunautaire en Franstalige terreinorganisaties. Het project moet alle actoren inschakelen die een actieve rol opnemen in die buurt en die kunnen meehelpen om een zorgzame buurt te ontwikkelen.
 • Deze projectoproep geldt alleen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 • De indiener is de  ‘penhouder’ van een netwerk van partners. Dit houdt in dat de indiener zal optreden als aanspreekpunt en het project coördineert.
 • Elk project garandeert een Nederlandstalige dienstverlening.
 • Het netwerk is geen vast gegeven gedurende de twee jaar dat het project loopt. Als tijdens  de looptijd van het project blijkt dat er ook andere partners in het netwerk nodig zijn, dan kunnen die altijd aansluiten.Aan welke voorwaarden moet een project voldoen?

We verwachten dat elk project het model van zorgzame buurten volgt. Daarnaast vragen we dat elk project:

 • samenwerkt met alle partners in het project, op basis van de definities, de visie en de bouwstenen in het inspiratiekader over zorgzame buurten;
 • een netwerk samenstelt op basis van een buurtanalyse. De volgende partners nemen deel aan dat netwerk: de welzijns- en zorgorganisaties, de professionele zorgaanbieders in de buurt en de partners uit andere domeinen. In het netwerk is er aandacht voor diversiteit en pluralisme.
 • deelneemt aan de intensieve begeleiding, kennisdeling en intervisie die de Koning Boudewijnstichting aanbiedt. Elk project deelt informatie met de Koning Boudewijnstichting en met het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met het oog op kennisuitwisseling en wetenschappelijk onderzoek.
 • in zijn communicatie de naam en het grafisch element van de Vlaamse Gemeenschap gebruikt en de huisstijl van de VGC respecteert (n-logo).

Wat zijn de beoordelingscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld op vijf criteria:

 • Kwaliteit van het buurtprofiel en verantwoording van de keuze van de buurt vanuit het perspectief van het lokaal sociaal beleid. Het buurtprofiel schets de buurtperimeter, de betrokken partijen en de noden die aanwezig zijn binnen de buurt.
 • Kwaliteit van de eerste veranderingstheorie als fundament voor zelfevaluatie en impactmeting. Een veranderingstheorie is de eerste stap, de basis, om tot een monitoring van het proces en evaluatie van resultaten en impact te komen.
 • Samenwerking in een netwerk. Op welke manier zal u de samenwerking in het netwerk en de samenwerking met de andere stakeholders vorm geven?
 • Participatieve aanpak. Geef in de aanvraag aan hoe je de buurtbewoners betrokken hebt bij het opstellen van het buurtprofiel,  bij het opstellen van de start van de veranderingstheorie en hoe je de buurtbewoners doorheen het project zal blijven betrekken.
 • Realistische begroting en verduurzaming. Geef een raming in van de kosten en opbrengsten van het project. Geef aan op welke manier de doelstellingen zullen verder gezet worden na afloop van de projectperiode en  hoe deze in de toekomst zullen gefinancierd worden.

Inspiratie

Meer informatie en boeiende voorbeelden van projecten rond zorgzame buurten in Vlaanderen en Brussel vindt u in het inspiratiekader, een uitgave van de Vlaamse overheid over zorgzame buurten. Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg publiceerde in 2019 een cahier ‘buurtgerichte zorg’. Deze (voorlopige) synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel kan veel inspiratie bieden.

Ook de uitgave ‘Lokaal samenwerken in zorgzame buurten’ van de Koning Boudewijnstichting bevat veel bruikbare achtergrondinfo en voorbeelden van bestaande projecten.

Enkele mooie en diverse voorbeelden uit Brussel:

Vragen over deze projectoproep? Mail dan naar zorgzamebuurten@vgc.be. Lees ook zeker de bijgevoegde projectoproep voor alle voorwaarden.
 

Vragen?

Heeft u nog vragen of is er iets dat niet duidelijk is? Vindt u er niet het antwoord dat u zoekt? Mail dan naar zorgzamebuurten@vgc.be.

Indienperiode

16-07-2021
-
15-11-2021