Subsidie voor samenwerkingsverbanden LDC: voortraject

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)  wil de structurele samenwerking tussen lokale dienstencentra aanmoedigen om de kwaliteit van de werking en dienstverlening van de Brusselse lokale dienstencentra te garanderen en te verhogen. Lokale dienstencentra kunnen om tot een structurele samenwerking te komen, een aanvraag indienen voor projectsubsidies voor een voortraject. Het voortraject moet als doelstelling hebben om de thema’s vast te leggen waarrond in de toekomst zal samengewerkt worden. Een voortraject moet leiden tot een concreet plan van aanpak, inclusief doelstellingen, acties en tijdspad van de potentiële structurele samenwerking. 

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: 

  • Uitgeschreven motivering van het vooropgestelde voortraject met mogelijke thema’s waarrond kan samengewerkt worden vanuit de deelnemende LDC;
  • Vooropgestelde start- en eindmoment van het voortraject naar een structurele samenwerking;
  • Kostenraming van het voortraject.