Subsidies voor projecten voor personen met een handicap - Werkjaar 2022

De VGC wil er mee voor zorgen dat Brusselaars met een (vermoeden van) handicap de weg vinden naar de juiste hulp en ondersteuning én dat zij op een gelijke manier kunnen deelnemen aan het bruisende Brusselse gemeenschapsleven. Inclusie en toegankelijkheid staan centraal in het subsidiebeleid van de VGC. Zowel organisaties binnen als buiten de sector ‘personen met een handicap’ kunnen hiervoor subsidies aanvragen.

 

Meer informatie over de mogelijkheden en subsidievoorwaarden vind je hier.

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Projectsubsidies voor welzijnsvoorzieningen

 

Uw project dient bij te dragen aan volgende doelstellingen:

Het realiseren van sociale grondrechten van personen met een handicap of vermoeden van handicap, en meer specifiek:

  • innoverende projecten die Brusselaars met een handicap of vermoeden van handicap informeren en toeleiden naar de passende hulp, zorg en ondersteuning;
  • projecten die de zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap versterken bij de overgang van jeugdhulp naar volwassenheid;
  • projecten die bijdragen tot een cultuursensitief hulp-, zorg- en ondersteuningsaanbod voor Brusselaars met een handicap of een vermoeden van handicap.

OF

Het werken aan deïnstitutionalisering door innovatieve projecten op te zetten die ertoe bijdragen dat de persoonlijke netwerken van mensen met een handicap versterkt worden waardoor:

  • deze Brusselaars hun plek gelijkwaardig kunnen innemen in de buurt en samenleving;
  • zij voldoende omringd zijn en de toegang tot de juiste zorg en ondersteuning gefaciliteerd wordt;
  • sociaal isolement wordt tegengegaan.

Impulssubsidie voor inclusieprojecten in gemeenschapsvoorzieningen

Het project dient de werking structureel toegankelijker en inclusiever te maken voor Brusselaars met een handicap of met een vermoeden van handicap. Bij deze projecten dient een samenwerking aangegaan te worden met een organisatie die handicapspecifieke expertise heeft.

 

Zowel een project- als een impulssubsidie moeten voldoen aan volgende criteria:

 

  • Het project draagt bij tot de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. bevordert de inclusie van personen met een handicap of met een vermoeden van handicap in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
  • Het project ontwikkelt een aanpak op maat van de Brusselse grootstedelijke context en draagt bij aan het innoverend en aanvullend beleid dat de VGC uittekent t.a.v andere overheden die in Brussel hun bevoegdheid uitoefenen. Projecten moeten de reguliere werking en opdrachten van de organisatie overstijgen.
  • Het project wordt uitgewerkt in cocreatie met personen met een (vermoeden van) handicap en/of hun omgeving.
  • Projectaanvragers voeren het project uit in samenwerking met actoren in functie van expertisedeling rond de vooropgestelde projectdoelstellingen en het vergroten van de impact van het project.

 

Voor meer informatie: raadpleeg dan zeker het reglement of neem contact met ons op.

 

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn vindt u hier.

Indienperiode

18-08-2021
-
16-10-2021