Subsidies voor welzijnsinitiatieven op het vlak van armoedebestrijding - werkjaar 2022

De VGC bouwt aan een sterk armoedebestrijdingsbeleid met specifieke aandacht voor de uitdagingen in Brussel. De toegankelijkheid van organisaties, instellingen en diensten en de toeleiding van mensen in armoede naar het bredere aanbod staan hierbij centraal.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil zich in haar armoedebestrijdingsbeleid prioritair richten op:

  1. Kinderen en jongeren in armoede en hun gezinnen;
  2. Gezondheidspreventie en het tegengaan van gezondheidsongelijkheden;
  3. Het verhogen van de toegankelijkheid van het gemeenschapsbeleid door afstemming van het aanbod op de noden van mensen in armoede en door verlaging van participatiedrempels, dit zowel vanuit een inclusieve als categoriale benaderingswijze;
  4. Empowerment van mensen in armoede met focus op competenties en netwerken van mensen in armoede.
Hierbij wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie werk maken van een geïntegreerde benadering, waarbij de samenwerking tussen beleidsniveaus, beleidsdomeinen, overheid en werkveld voorop staat.

Het ultieme doel van het VGC-armoedebestrijdingsbeleid is een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociaaleconomische grondrechten. Organisaties die mee willen werken aan deze doelstelling, kunnen een subsidie aanvragen bij de VGC. 

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn.

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet de begunstigde kunnen aantonen dat het initiatief minstens aan de volgende criteria voldoet:

  • Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie;
  • bijdragen tot de welzijnsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door het aanbieden van hulp- en dienstverlening;
  • rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context;
  • aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC.
Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.

Indienperiode

26-10-2021
-
30-11-2022