Externe mobiliteit

Vacante statutaire functies bij de VGC kunnen ook worden ingevuld via de procedure van externe mobiliteit. Wil je deelnemen aan die procedure, dan moet je:

  • statutair personeelslid van een externe overheid of in de onderwijssector zijn; wie nog in stage is, komt niet in aanmerking;
  • een functie uitoefenen van dezelfde rang als de vacante functie bij de VGC;
  • Nederlandstalig zijn, zoals vastgelegd in de wetten inzake het taalgebruik in bestuurszaken;
  • beantwoorden aan de functiebeschrijving van de vacante functie bij de VGC.

Als je wordt toegelaten tot de selectieprocedure, ben je vrijgesteld van het niveaugebonden (schriftelijk) gedeelte. Je neemt onmiddellijk deel aan het functiegebonden (mondeling) gedeelte waarbij je waardegebonden competenties (dienstbaar zijn, betrokken zijn, integer handelen) worden getest, en de specifieke competenties voor de vacante functie.

Als je als eerste wordt gerangschikt en de functie aanvaardt, doorloop je een inwerktijd van maximum drie maanden.

Je behoudt de dienst-, niveau- en graadanciënniteit die je verworven hebt bij de externe overheid.

Je behoudt de geldelijke anciënniteit die je verworven hebt bij de externe overheid: het betreft de effectief gepresteerde anciënniteit en de uit de privésector overgenomen anciënniteit onder de voorwaarden van de externe overheid.
Je wordt bezoldigd in de salarisschaal van de graad van de vacante functie aan het bedrag dat overeenstemt met je geldelijke anciënniteit. Als aan die graad een functionele loopbaan is verbonden, dan word je ingeschaald op de trap van de functionele loopbaan op basis van de gecumuleerde schaalanciënniteit die je op datum van de overdracht hebt.

Eventuele taalpremies en andere sociale voordelen, toelagen en vergoedingen die de externe overheid je toekende, worden niet behouden.

Ook je verlofvorm, de resultaten van je functioneringsevaluaties bij de externe overheid en de resultaten van bevorderingsexamens die je bij de externe overheid aflegde, worden niet behouden.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen via externe mobiliteit? Dan neem je het best vooraf contact op via het e-mailadres jobs.vgc@vgc.be. We bekijken dan samen jouw dossier.