Gezondheidszorg

De VGC heeft aandacht voor de eerstelijnsgezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie, thuisgezondheidszorg en gespecialiseerde gezondheidszorg. Kwaliteit en toegankelijkheid staan hierbij centraal. De VGC onderneemt ook acties om de gezondheidsongelijkheden te verminderen. Daarnaast zet de VGC ook in op het aantrekken en behouden van Brusselse werkkrachten in de zorgsector. Het beleid van de VGC is complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap. De VGC blijft ijveren voor de maximale toepasbaarheid van het Vlaams beleid in Brussel.

Domeinen binnen de gezondheidszorg

De VGC streeft naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige hulpverlening in Brussel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg:

  • Eerstelijnsgezondheidszorg is de gezondheidszorg die rechtstreeks toegankelijk is voor de burger, m.a.w. zorg of hulp waar de burger een beroep op doet voor een eerste professioneel oordeel. Concreet gaat het over volgende beroepen: huisartsen,  thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo-en kinesitherapeuten, eerstelijnspsychologen, diëtisten, … 
  • Geestelijke gezondheidszorg is dat deel van de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met de preventie, behandeling, begeleiding en verzorging van psychische klachten.
  • Gezondheidspromotie en preventie heeft betrekking op het stimuleren van een gezonde levensstijl. Een gezonde levensstijl is immers belangrijk voor een kwaliteitsvol leven. 
  • Thuisgezondheidszorg is de zorg die er op gericht is om hulpbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis te houden. 
  • Gespecialiseerde gezondheidszorg heeft betrekking op de tweede- en derdelijnsgezondheidszorg. Onder tweedelijnsgezondheidszorg wordt verstaan de zorg die pas toegankelijk is na doorverwijzing van een hulpverlener van de eerstelijnsgezondheidszorg (bv. psychiatrische zorg). Derdelijnsgezondheidszorg is de dienstverlening waar professionele hulpverleners een beroep op doen (bv. huisartsenkring).

 

Gezondheidsongelijkheden

De VGC heeft bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg voor kansarme en kwetsbare groepen. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsongelijkheden vandaag nog toenemen. Door een aangepast (transversaal) beleid en door samenwerking met andere overheden streeft de VGC ernaar om deze gezondheidsongelijkheden te verminderen. 

Bepaalde problemen komen ook meer voor in een grootstedelijke context, zoals bv. aids en tuberculose.

Zorgverleners

De zorgsector kampt al jaren met een tekort aan werkkrachten. De VGC  zet zich samen met een aantal organisaties in om meer personeel aan te trekken en te behouden voor de Brusselse zorgsector. Zo wil de VGC onder meer studenten en zij-instromers warm maken om te kiezen voor een zorgberoep in Brussel. De VGC maakt deel uit van het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen en van het Brussels Overlegplatform Promotie Zorgberoepen en ondersteunt in dit verband de ikgaervoor.be-campagne.  

Daarnaast stimuleert de VGC de communicatie tussen zorg- en hulpverleners.