Samenleven in Brussel

Migratie is van alle tijden, zeker in Brussel. De laatste jaren dragen we ons imago als superdiverse stad meer en meer met terechte fierheid uit. We koesteren de dynamiek van meervoudige identiteiten en de evidentie van de superdiversiteit.
Toch blijft samenleven en werken in superdiversiteit ook hier een permanente opdracht voor overheden, organisaties en burgers. Wie een migratieachtergrond heeft, heeft het niet altijd makkelijk om zijn weg te vinden, sociaal en economisch. In heel wat maatschappelijke domeinen is er sprake van een herkomstkloof.

Actief inzetten op het samenleven in diversiteit en het tegengaan van de herkomstkloof in Brussel, dat is de doelstelling van het integratiebeleid van de VGC. Zo wil de VGC gelijke kansen voor alle Brusselaars mogelijk maken.
De VGC wil op basis van haar decretale regierol de Vlaamse beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal toepassen in Brussel en wil daarnaast een aanvullend beleid voeren dat afgestemd is op de Brusselse situatie.
We ondersteunen en subsidiëren organisaties die dit beleid mee realiseren en werken nauw samen met bon-Agentschap Integratie en Inburgering.
Bepalend is de keuze om te werken aan een inclusief beleid waarbij alle beleidsdomeinen acties opzetten.
Op die manier zetten we onze schouders onder een meer inclusieve stad. We werken we aan een open en toegankelijke dienstverlening, aan participatie van alle Brusselaars en aan meer sociale samenhang.

Het beleidsplan Samenleven 2022-2025 vormt de basis voor ons beleid.
Volgende speerpuntacties staan de komende jaren centraal:

 • Speerpunt 1: We maken ruimte voor diversiteit binnen het bestaande aanbod
 • Speerpunt 2: We versterken de toegankelijkheid van onze communicatie en zorgen voor laagdrempelige infopunten over het Nederlandstalig aanbod
 • Speerpunt 3: We bouwen bruggen tussen het aanbod en kwetsbare Brusselaars met een migratieachtergrond
 • Speerpunt 4: Divers-sensitief werken wordt de norm binnen het N-netwerk
 • Speerpunt 5: Brusselaars met een migratieachtergrond participeren structureel aan besluitvormingsprocessen binnen beleid en aanbod
 • Speerpunt 6: We brengen drempels voor Brusselaars met een migratieachtergrond in kaart en faciliteren samenwerking hieromtrent binnen het N-netwerk
 • Speerpunt 7: We blijven inzetten op emancipatorisch basiswerk en de noden van specifieke doelgroepen
 • Speerpunt 8: We ontwikkelen een sterk en onthalend netwerk voor nieuwe Brusselaars
 • Speerpunt 9: We werken aan beeldvorming, sensibilisering en dialoog rond samenlevingsuitdagingen
 • Speerpunt 10: We ontwikkelen een gecoördineerd en onderbouwd beleid dat bruggen slaat naar het N-netwerk, andere overheden en dat inzet op innovatie
 • Speerpunt 11: Diverse teams in het N-netwerk
 • Speerpunt 12: We voorzien extra ondersteuning voor ouders en kinderen in het Nederlandstalig onderwijs met oog op gelijke kansen
 • Speerpunt 13: Nederlands en meertaligheid
 • Speerpunt 14: Oog voor kwetsbaarheid door aandacht voor welzijn en gezondheid van Brusselaars in een precaire situatie