Subsidies en dienstverlening voor taalondersteuning in Brussel

De meertaligheid van Brussel is een rijkdom, voor bewoners en voor bezoekers. Maar het is ook een uitdaging, zeker voor Nederlandstalige organisaties.
Daarom subsidieert de VGC taalbeleidsondersteuning in verschillende domeinen.

Toegankelijk Nederlands

Elk jaar leren meer dan 20.000 Brusselaars Nederlands. Ze hebben nog maar een basiskennis Nederlands, maar vaak komen ze ook met uw organisatie in contact.

Hoe past u uw folders, website of gesprekken aan zonder te vervallen in kindertaal?
De taaladviseur toegankelijk Nederlands van de VGC helpt u verder.

Lees meer over toegankelijk Nederlands.

Gezinsinitiatieven

Wat is taal? Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich uitdrukken? En hoe gaat dat bij kinderen die met verschillende talen opgroeien? Hoe kunt u als begeleider kinderen helpen bij hun taalontwikkeling?

Opgroeien in Brussel is het vormingsaanbod van de entiteit Gezin van VGC. Het bestaat uit cursussen, werkgroepen, intervisies, introductietrajecten op de werkvloer en ondersteuning op maat. Kinderopvang van baby’s en peuters, initiatieven buitenschoolse opvang en organisaties uit de preventieve gezondheidsondersteuning (zoals consultatiebureaus en ontmoetingsplaatsen Baboes van Huis van het Kind Brussel) kunnen er terecht voor antwoorden.

Opgroeien in Brussel heeft een team van pedagogisch ondersteuners. Zij fungeren als aanspreekpunt in één of meer regio’s van Brussel. Ze staan klaar om vragen te verzamelen en bieden advies of begeleiding op maat. Hebt u een concrete hulpvraag over taal of communicatie? Dan kunt u terecht bij de pedagogisch ondersteuner van uw regio. Samen maken jullie afspraken over de acties en het verloop van de ondersteuning.

Scholen

Iedere Brusselse school heeft te maken met meertaligheid. Om hierop in te spelen is een taalbeleid onontbeerlijk. Wat houdt zo'n taalbeleid precies in? Hoe ontwikkelt u een goed taalbeleid? Wie betrekt u daarbij?

Het Onderwijscentrum Brussel van de VGC ondersteunt Brusselse basisscholen en secundaire scholen bij de ontwikkeling van een schoolspecifiek taalbeleid en een krachtig taalvaardigheidsonderwijs. Scholen kunnen terecht bij het Onderwijscentrum Brussel voor ondersteuning op maat, vormingen en uitwisseling.

Scholen die ouders willen motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken, kunnen terecht bij het Huis van het Nederlands. Nederlands voor ouders is een aanbod voor alle Brusselse scholen, CLB’s en andere onderwijspartners. 

De gids ‘Duidelijk Nederlands op school’ helpt leerkrachten en andere leden van het schoolteam om vlotter te communiceren met ouders die het Nederlands nog niet perfect beheersen. De gids is ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel, in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel en op initiatief van de VGC. Hij bestaat in 2 versies: een voor basis- en een voor secundaire scholen. 

Het scholenproject Mijn kind gaat naar school, ik ook! is een aanbod van Brusselleer voor scholen die met laaggeletterde ouders willen samenwerken om de onderwijskansen van hun kind te verbeteren. 

Op de website communicerenmetouders.brussels kunnen scholen tips en materialen vinden die kunnen helpen bij de samenwerking en communicatie met ouders. Scholen kunnen pasklare materialen downloaden en ze bewerken in de online tool. 

Brede Scholen

Hoger onderwijs en opleidingen

Het Huis van het Nederlands biedt taalondersteuning in opleiding, werkervaring en Centra Leren en Werken.

Steeds meer Brusselaars met een beperkte kennis van het Nederlands willen graag via het Nederlandstalige netwerk een diploma of een (bijkomende) beroepskwalificatie verwerven. Studenten en cursisten die nog niet zo goed Nederlands spreken, kunnen extra ondersteuning gebruiken voor het Nederlands. Het Huis heeft daarom een specifiek aanbod voor de Brusselse Nederlandstalige opleidingsorganisaties, werkervaringsorganisaties en Centra Leren en Werken.

Het Huis helpt onder meer met het vastleggen van einddoelen en instapniveaus Nederlands, het uittekenen van taalleertrajecten en het aanpassen van lesmateriaal. Daarnaast ondersteunt het Huis van het Nederlands leerkrachten, instructeurs en docenten via vorming of coaching. 

computerles

Meertaligheid in het vrijetijdsaanbod

Heel wat meertaligen komen naar een Nederlandstalige vrijetijdswerking in Brussel: terwijl ze aan deze activiteiten deelnemen, oefenen ze hun Nederlands. Om goed in te spelen op die meertaligheid is een taalbeleid onontbeerlijk. Wat houdt een taalbeleid precies in? En hoe ontwikkelt men een taalbeleid? Speelpleinen, sportclubs, jeugdverenigingen... krijgen ondersteuning van de VGC en haar partners.

Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: begeleiding op maat, studiedagen, ervaringsuitwisseling, …

  • Het Onderwijscentrum Brussel van de VGC ondersteunt de VGC-speelpleinen en de (hoofd)animatoren op maat. Het OCB staat in voor de ondersteuning bij het creëren van een krachtige speel- en leeromgeving binnen de Brusselse, stedelijke en meertalige context. Meer info vindt u op de website van het OCB
  • Het OCB biedt ook ondersteuning aan Brede Scholen en hun netwerk, onder andere rond taalbeleid. Meer info vindt u op de website van het OCB
  • De VGC ondersteunt het taalbeleid in Brusselse organisaties met een vrijetijdsaanbod: sportclubs, jeugdbewegingen, bibliotheken... Ze geeft daarvoor subsidies aan het Huis van het Nederlands Brussel. Het Huis geeft onafhankelijk advies en begeleiding op maat. Dat kan gaan van een kort eenmalig advies tot een meer uitgebreide begeleiding in een traject.
  • Jeugdwerkingen kunnen daarnaast bij de VGC-jeugddienst terecht voor vragen en ondersteuning. Op jonginbrussel.be vinden zij onder andere tips en tricks over taal en informatie en/of materiaal om zelf aan de slag te gaan. Meer info over taalbeleid en taalstimulering binnen jouw jeugdwerking vind je op de website van de VGC-jeugddienst.
  • Socio-culturele verenigingen kunnen vragen rond taalbeleid richten tot sociaalcultureelwerk@vgc.be.
© Lander Loeckx

Lokale dienstencentra en gemeenschapscentra

De VGC subsidieert het Huis van het Nederlands, die op zijn beurt de Lokale Dienstencentra en de gemeenschapscentra in hun taalbeleid (op maat) ondersteunt.

Lokale Dienstencentra

Het Huis van het Nederlands biedt via een taalbeleidstraject ondersteuning aan de 19 lokale dienstencentra in Brussel.
Hiervoor ging het Huis van het Nederlands de voorbije jaren met elk lokaal dienstencentrum een traject op maat aan en hielp zij de lokale dienstencentra bij het formuleren van een visie op taal en taalbeleid. Zo werkte zij op vraag van de lokale dienstencentra concrete taalacties uit ter versterking van de kwaliteit van de dienstverlening naar een divers Brussels publiek waarvan niet iedereen het Nederlands machtig is.
Momenteel werkt het Huis van het Nederlands meer op vraag van de lokale dienstencentra zelf om zo concreet in te spelen op de dagelijkse behoeften binnen de lokale dienstencentra.

Gemeenschapscentra

Het Huis van het Nederlands ondersteunt ook de gemeenschapscentra voor een taalbeleid op maat. In 2017 werden zes gemeenschapscentra (De Linde, De Rinck, Essegem, De Maalbeek, Ten Noey en De Vaartkapoen) begeleid. In 2018 kregen vijf andere gemeenschapscentra de kans om begeleid te worden (De Pianofabriek, De Kriekelaar, De Kroon, Op-Weule en Het Huys).
De ondersteuningstrajecten bestaan uit analyse (gesprekken, enquêtes, observaties, taalniveau,  bepalen van huisblad, flyers, website,…), visieontwikkeling, afspraken en concrete acties. Alle geledingen van het gemeenschapscentrum worden gevat, waardoor zowel wordt gewerkt rond bijvoorbeeld taalgebruik bij de baliemedewerkers als rond de opvattingen over taalgebruik die leven binnen de Raad van Bestuur.
De trajecten werken objectiverend en ontmijnend en stimuleren op een positieve manier de actieve aandacht voor het Nederlands. VGC-medewerkers met het Nederlands als tweede of derde taal krijgen van de VGC-dienst Vorming ruime kansen om Nederlands te leren en te oefenen.

Openbare besturen

Wie in Brussel woont, moet in het Nederlands terechtkunnen bij alle openbare diensten. Dat is niet altijd evident. Brusselse openbare diensten die werk willen maken van de officieel vereiste tweetaligheid, hebben soms moeite om medewerkers te vinden die naast Frans en andere talen, ook voldoende Nederlands kennen.

Daarom ondersteunt het Huis van het Nederlands Brussel hen bij het ontwikkelen van een realistisch taalbeleid voor hun personeel. Het Huis van het Nederlands adviseert, begeleidt en coördineert lessen en oefenactiviteiten op maat om de talenkennis van de medewerkers te verbeteren.

De VGC geeft subsidies aan het Huis van het Nederlands voor het project Nederlands in openbare besturen.

Luisterende vrouwen N Brussel
© Sien Verstraeten

Bedrijven en organisaties

De VGC ondersteunt het taalbeleid in Brusselse bedrijven en organisaties. Ze geeft daarvoor subsidies aan het Huis van het Nederlands Brussel.

Het Huis geeft onafhankelijk advies en begeleiding op maat. Dat kan gaan van een kort eenmalig advies tot een meer uitgebreide begeleiding in een traject.

Waarvoor kunnen Brusselse bedrijven en organisaties precies bij het Huis van het Nederlands terecht? En hoe kunnen ze het Huis inschakelen?
Hier leest u alles over deze werking.

Meertaligheid in Brussel, een rijkdom. De VGC werkt in een zeer diverse, talige omgeving: in het officieel tweetalige Brussel worden veel verschillende talen gesproken. Die meertaligheid biedt kansen voor inwoners en bezoekers van de stad.

n-Brussel werkt samen met veel Brusselse initiatieven die kinderen en volwassenen helpen om Nederlands te leren en te oefenen.