Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.  
  
Ze wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden. 

Wat en hoe

Band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De politieke organen van de VGC zijn institutioneel verbonden met die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Raad

De Raad van de VGC is het beraadslagende orgaan en bestaat uit de zeventien Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

College

Het College van de VGC is het uitvoerende orgaan en bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het College beslist bij consensus. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij. Het College wordt ondersteund door de administratie van de VGC.

Historiek

De Nederlandse Cultuurcommissie (NCC) werd op 14 juli 1989 opgevolgd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Lees de volledige historiek

 

Band met de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap treedt op als toezichthoudende overheid ten aanzien van de VGC. Het algemeen en bijzonder administratief toezicht gebeuren volgens het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Algemeen toezicht

Het algemeen toezicht omvat de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om beslissingen van de Raad en van het College van de VGC te schorsen of te vernietigen als die hogere normen schenden of het algemeen belang schaden.

Bijzonder toezicht

Onder het bijzonder toezicht vallen de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse rekening, de gunning van bepaalde overheidsopdrachten, de aanvaarding van schenkingen en legaten, en de vaststelling van de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de VGC-personeelsleden.

Opdrachten

In een aantal decreten van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de VGC expliciete en concrete opdrachten. Op die manier vervult de VGC soms de rol van ‘plaatsvervangend’ gemeente- of provinciebestuur.

De VGC treedt ook aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Bevoegdheden

De VGC put haar bevoegdheden rechtstreeks uit de Belgische Grondwet en uit de Brusselwet (de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen).

Cultuur, onderwijs en persoonsgebonden zaken

De VGC is in Brussel als inrichtende macht bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheid) aangelegenheden.

Uitsluitend Nederlandstalige instellingen

De bevoegdheid van de VGC geldt alleen ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen. Dat zijn instellingen die wegens hun organisatie (voor de persoonsgebonden aangelegenheden) of activiteiten (voor de culturele aangelegenheden en het onderwijs) uitsluitend tot de Nederlandstalige gemeenschap behoren.

Sinds 1 januari 1995 treedt de VGC ook op als inrichtende macht van de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied. Sinds 1 september 2013 maakt Elishout-COOVI deel uit van het Gemeenschapsonderwijs.

De VGC is niet bevoegd om op te treden ten aanzien van personen.