Het College

Samenstelling

De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen het College van de VGC. Het zijn de ministers Guy Vanhengel en Pascal Smet en staatssecretaris Bianca Debaets. 

 • Collegevoorzitter Guy Vanhengel
  De heer Guy Vanhengel is bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken.
  Samenstelling van het kabinet Vanhengel.

 • Collegelid Pascal Smet
  De heer Pascal Smet is bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid.
  Samenstelling van het kabinet Smet.

 • Collegelid Bianca Debaets
  Mevrouw Bianca Debaets is bevoegd voor  Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen.
  Samenstelling van het kabinet Debaets.

 • Minister in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel Sven Gatz
  De heer Sven Gatz woont de vergaderingen bij van het College als Brussels lid van de Vlaamse Regering met raadgevende stem.

Bestuursakkoorden, beleidsnota's en beleidsverklaringen

Beleid wordt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheden in ons land gemaakt. Vaker dan in de bedrijfswereld staat openbaar beleid op papier, om de transparantie en openheid met de burgers te garanderen.

Begroting

Onderstaande begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is een nauwkeurige berekening van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2019. Lees hier het volledige begrotingsdocument

Begroting en rekening van de VGC

De begroting vormt het wettelijke uitgangspunt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie om gelden te innen en uit te geven. De begroting is voor het College van groot belang om een beleid te voeren.

De begroting bestaat uit twee diensten, namelijk de gewone en de buitengewone dienst.

 • De gewone dienst omvat de ontvangsten en de uitgaven voor de gewone activiteiten van een jaar (zoals personeelskosten, toelagen, werking, ...).
 • De buitengewone dienst omvat de ontvangsten en uitgaven voor investeringen, modernisering van gebouwen, uitrusting, ...

De rekening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie omvat de cijfers van de ontvangsten en de uitgaven van het voorbije jaar. De rekening wordt na afloop van het begrotingsjaar vastgesteld.

Geraamde ontvangsten en uitgaven 2019

 • Ontvangsten 2019
  De begroting 2019 raamt de ontvangsten voor de gewone dienst op 189,51 miljoen euro. De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Federale overheid. Een overzicht

Administratie

De administratie van de VGC ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid. Ze heeft een drievoudige taak: ze bereidt het beleid voor, ze voert de beslissingen van het College uit en ze evalueert de effecten van het gevoerde beleid.