Het College

Samenstelling

De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen het College van de VGC. 

 • Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid.
 • Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.
 • Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra. 
 • Benjamin Dalle, minister in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel woont de vergaderingen van het College bij met raadgevende stem.
   

Bestuursakkoord en beleidsverklaring

Beleid wordt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheden in ons land gemaakt. Vaker dan in de bedrijfswereld staat openbaar beleid op papier, om de transparantie en openheid met de burgers te garanderen. Begin september diende het VGC-College de beleidsverklaring 2020-2021 in bij de Raad van de VGC. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers. 

Het bestuursakkoord tussen de verschillende politieke partijen bepaalt de beleidskoers die de VGC zal varen. Brussel is wat we delen is het bestuursakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Begroting

Onderstaande begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is een nauwkeurige berekening van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2019. Lees hier het volledige begrotingsdocument

Begroting en rekening van de VGC

De begroting vormt het wettelijke uitgangspunt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie om gelden te innen en uit te geven. De begroting is voor het College van groot belang om een beleid te voeren.

De begroting bestaat uit twee diensten, namelijk de gewone en de buitengewone dienst.

 • De gewone dienst omvat de ontvangsten en de uitgaven voor de gewone activiteiten van een jaar (zoals personeelskosten, toelagen, werking, ...).
 • De buitengewone dienst omvat de ontvangsten en uitgaven voor investeringen, modernisering van gebouwen, uitrusting, ...

De rekening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie omvat de cijfers van de ontvangsten en de uitgaven van het voorbije jaar. De rekening wordt na afloop van het begrotingsjaar vastgesteld.

Geraamde ontvangsten en uitgaven 2019

 • Ontvangsten 2019
  De begroting 2019 raamt de ontvangsten voor de gewone dienst op 189,51 miljoen euro. De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Federale overheid. Een overzicht

Administratie

De administratie van de VGC ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid. Ze heeft een drievoudige taak: ze bereidt het beleid voor, ze voert de beslissingen van het College uit en ze evalueert de effecten van het gevoerde beleid.