Oproepen voor capaciteitsuitbreiding

Oproep voor de omschakeling van kinderopvangplaatsen met inkomenstarief naar plaatsen met plussubsidie.

De VGC lanceert een oproep voor de omschakeling van kinderopvangplaatsen met inkomenstarief naar plaatsen met plussubsidie.

Deze oproep richt zich tot organisatoren groepsopvang die plaatsen inkomenstarief (trap 2) in Brussel die willen omschakelen naar plaatsen met plussubsidie (trap 3).

De omzetting kan gerealiseerd worden vanaf 1 juli 2024.

De oproep en het aanvraagformulier vind je rechts op deze pagina.

AANVRAAG

Hoe doe je een aanvraag?

Vul het juiste aanvraagformulier in. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier dat ter beschikking gesteld wordt door de VGC.

Dien je aanvraag uiterlijk dinsdag 30 april 2024 in per e-mail naar gezin@vgc.be

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen naar aanleiding van deze oproep krijgen een beoordeling op 18 punten. Meer uitleg over de motivering van de gebruikte criteria is terug te vinden in het document ‘VGC T3 2024_motivering criteria’ in de rechterkolom.

Er wordt gescoord op basis van onderstaande criteria:

 1. Bereik voorrangsgroepen, inclusief gezinnen in kwetsbare situatie (2)
 2. Proactief opnamebeleid (2)
 3. Afstemming van de werking op de doelgroep (4)
 4. Prioritaire zones Kinderarmoedebestrijdingsplan (2,5)
 5. De mate waarin de organisatie met het oog op een geïntegreerd gezinsbeleid de werking inschakelt in netwerken en samenwerkt in de buurt (2,5)
 6. De mate waarin de organisatie een modern HR-beleid voert, met bijzondere aandacht voor professionalisering van de medewerkers (2,5)
 7. De mate waarin de organisatie een beleid heeft om systematisch de pedagogische kwaliteit op te volgen en verder te ontwikkelen (2,5)

De scoring van criteria 5 tot en met 7 gebeuren op basis van een toelichting gevoegd bij de aanvraag. Een jury van twee VGC-medewerkers staan hiervoor in, volgens de volgende puntenschaal:

 • De organisatie geeft een niet-afdoende invulling aan dit criterium (0 punten).
 • De organisatie geeft op afdoende wijze invulling aan dit criterium en biedt één of enkele elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (1,25 punt)
 • De organisatie geeft op overtuigende wijze invulling aan dit criterium en biedt meerdere elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (2,5 punt)

Oproepen van Opgroeien voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief en dringende opvangplaatsen.

Opgroeien lanceert op 22 februari 2024 twee oproepen: de oproep voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief en de oproep voor dringende opvangplaatsen.

De beslissingsprocedure van beide oproepen bepaalt dat de aanvragen naar aanleiding van deze oproepen gemeld moeten worden aan de VGC, dat de VGC negatief advies kan geven over de aanvragen en dat de VGC de aanvragen kan beoordelen op basis van vooropgestelde criteria.

Hieronder lichten we verder toe hoe u een aanvraag moet indienen en hoe de VGC uw aanvraag beoordeelt.

Oproep voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief

Hoe dient u een aanvraag voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief in?

 • Volg de procedure zoals beschreven in de oproep en het beslissingskader, terug te vinden op de website van Opgroeien.
 • Gebruik de formulieren die ter beschikking worden gesteld op de website van Opgroeien.
 • Voeg als bijlage bij uw aanvraag een nota omtrent de criteria kwaliteitskenmerken en het aantoonbaar gebruiksrecht. In deze nota lijst u alle elementen op die kunnen bijdragen aan de score voor de 6 subcriteria van de kwaliteitsmerken (zie verder, criterium 5). Daarnaast neemt u in deze nota een verklaring op eer op betreffende het al dan niet beschikken over een aantoonbaar gebruiksrecht van minimum 25 jaar (zie verder, criterium 6). 
 • Dien uw aanvraag in volgens de door Opgroeien bepaalde procedure en binnen de vooropgestelde termijn. 
 • Opgelet: wanneer u uw aanvraag indient bij Opgroeien moet u deze gelijktijdig indienen bij de VGC en uiterlijk binnen de in het beslissingskader vooropgestelde termijn. Doet u dit niet, dan sluit Opgroeien uw aanvraag uit. Bezorg een kopie van uw aanvraag, samen met de nota omtrent de criteria kwaliteitskenmerken en het aantoonbaar gebruiksrecht als bijlage en dit per mail aan gezin@vgc.be.

Hoe beoordeelt de VGC een aanvraag voor bijkomende plaatsen met inkomenstarief?

Als u weigert om samen te werken met het Lokaal Loket Kinderopvang zal de VGC een negatief advies geven over uw aanvraag. Dit negatief advies leidt tot een uitsluiting van uw aanvraag. 

Alle aanvragen binnen deze oproep krijgen een beoordeling op 10 punten. De VGC kan maximum 8 punten toekennen, Opgroeien 2.

Voor de beoordeling hanteert de VGC de volgende criteria:

 1. Dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op gemeenteniveau (op 1 punt).

  Meetmethode: een breuk, uitgedrukt als een percentage, met in de teller de door Opgroeien vergunde IKT-capaciteit (inkomenstarief) van de gemeente en in de noemer 30% (cf. Brusselnorm) van het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in die gemeente.
   
 2. Dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op wijkniveau (op 2 punten).

  Meetmethode: een breuk, uitgedrukt als een percentage, met in de teller de som van de door Opgroeien vergunde IKT-capaciteiten van de wijk én haar aangrenzende wijken, en in de noemer de som van 30% (cf. Brusselnorm) van het aantal kinderen jonger dan 3 jaar dat in de wijk of haar aangrenzende wijken woonde.
   
 3. Relatieve dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op gemeenteniveau op basis van het aantal aanmeldingen in de onthaalklas met voorrang Nederlands (op 1 punt).

  Meetmethode: een breuk met in de teller: standaardcapaciteit van de kinderopvang IKT van de gemeente, in de noemer: aantal kinderen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangemeld voor de onthaalklas van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel die voldeden aan het voorrangscriterium thuistaal Nederlands. Er wordt een rangschikking gemaakt en de gemeentes worden gescoord naargelang hun plaats in deze rangschikking.

De scoring van de dekkingsgraden (criteria 1 tot en met 3) gebeurt op basis van de meest recent beschikbare cijfers, aangeleverd door de dienst Data en Analyse van de VGC. U kan de scoringstabel terugvinden in de rechterkolom.

 1. Zone voor Stedelijke Herwaardering (op 1 punt)

Als het adres van de locatie gelegen is in de Zone voor Stedelijke Herwaardering krijgt het dossier +1 punt toegekend. U kan in de scoringstabel nagaan of uw locatie ligt binnen de Zone voor Stedelijke Herwaardering.

De totale score behaald op criteria 1 tot en met 4 (op 5 punten) wordt herleid tot een score op 4 punten.

 1. Kwaliteitskenmerken met volgende subcriteria (op 3 punten):
 1. De mate waarin de organisatie de werking inschakelt in netwerken en samenwerkt in de buurt. (Partnerschappen in het kader van Vroeg en Nabij, Huis van het Kind, Brede School, Educare...) (op 0,5 punt)
 2. De mate waarin de organisatie een modern HR-beleid voert, met bijzondere aandacht voor professionalisering van de medewerkers. (op 0,5 punt)
 3. De mate waarin de organisatie een kwaliteitsvol ouderbeleid voert. (onthaal, betrokkenheid en participatie, opvoedingsondersteuning…). (op 0,5 punt)
 4. De mate waarin de organisatie een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op de toegankelijkheid voor voorrangsgroepen en kwetsbare groepen. (op 0,5 punt)
 5. De mate waarin de organisatie een beleid heeft om systematisch de pedagogische kwaliteit op te volgen en verder te ontwikkelen. (op 0,5 punt)
 6. De mate waarin de organisatie een financieel beleid en prijsbeleid voert gericht op de toegankelijkheid van de kinderopvang. (op 0,5 punt)

De scoring van de 6 kwaliteitskenmerken gebeurt op basis van een toelichting die u als bijlage met titel ‘kwaliteitskenmerken’ toevoegt aan uw aanvraag.

Drie VGC-medewerkers scoren deze toelichting onafhankelijk van elkaar, volgens de volgende puntenschaal:

 • De organisatie geeft een niet-afdoende invulling aan dit criterium (0 punten).
 • De organisatie geeft op afdoende wijze invulling aan dit criterium en biedt één of enkele elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (0,25 punt)
 • De organisatie geeft op overtuigende wijze invulling aan dit criterium en biedt meerdere elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (0,5 punt)
 1. Infrastructuur: het betreft een aanvraag voor een locatie waarover de organisatie een aantoonbaar gebruiksrecht van minimum 25 jaar heeft. (op 1 punt)

Als u een aantoonbaar gebruiksrecht van minimum 25 jaar heeft over de locatie waarvoor u een aanvraag indient, krijgt u +1 punt toegekend. Dit gebruiksrecht toont u aan via een verklaring op eer die u als bijlage met als titel ‘gebruiksrecht’ toevoegt aan uw aanvraag.

Meer uitleg over de motivering van de gebruikte criteria is terug te vinden in het document 'Motivering criteria IKT' in de rechterkolom. 

Oproep voor dringende opvangplaatsen

Hoe dient u een aanvraag voor dringende opvangplaatsen in?

 • Volg de procedure zoals beschreven in de oproep en het beslissingskader, terug te vinden op de website van Opgroeien.
 • Gebruik de formulieren die ter beschikking worden gesteld op de website van Opgroeien.
 • Voeg als bijlage bij uw aanvraag een nota omtrent de criteria proactief opnamebeleid en kwaliteitsvolle kinderopvang. In deze nota lijst u alle elementen op die kunnen bijdragen aan de score van deze criteria (zie verder, criteria 1 en 3).
 • Dien uw aanvraag in volgens de door Opgroeien bepaalde procedure en binnen de vooropgestelde termijn. 
 • Opgelet: wanneer u uw aanvraag indient bij Opgroeien moet u deze gelijktijdig indienen bij de VGC en uiterlijk binnen de in het beslissingskader vooropgestelde termijn. Doet u dit niet, dan sluit Opgroeien uw aanvraag uit. Bezorg een kopie van uw aanvraag, samen met de nota omtrent de criteria proactief opnamebeleid en kwaliteitsvolle kinderopvang als bijlage en dit per mail aan gezin@vgc.be.

Hoe beoordeelt de VGC een aanvraag voor dringende opvangplaatsen?

Als u weigert om samen te werken met het Lokaal Loket Kinderopvang zal de VGC een negatief geven over uw aanvraag. Dit negatief advies leidt tot een uitsluiting van uw aanvraag.

Alle aanvragen binnen deze oproep krijgen een beoordeling op 19 punten. De VGC kan maximum 8 punten toekennen, Opgroeien 11. Voor de beoordeling hanteert de VGC de volgende criteria:

 1. Proactief opnamebeleid gericht op dringende opvang (op 3 punten).

De mate waarin de organisatie een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op dringende opvang. 

 • De organisatie geeft een niet-afdoende invulling aan dit criterium. (0 punten)
 • De organisatie geeft op afdoende wijze invulling aan een proactief opnamebeleid gericht op dringende opvang en biedt één of meerdere elementen die als meerwaarde worden beschouwd. (1 punt)
 • De organisatie geeft op overtuigende wijze invulling aan een proactief opnamebeleid gericht op dringende opvang, onderbouwt dit in zijn/haar aanvraag en biedt meerdere elementen die als meerwaarde worden beschouwd. (3 punten)

Het proactief opnamebeleid wordt gescoord op basis van een toelichting met als titel ‘proactief opnamebeleid’ die u als bijlage toevoegt aan de subsidieaanvraag.

De scoring gebeurt onafhankelijk van elkaar door drie VGC-medewerkers.

 1. Prioritaire zones kinderarmoedebestrijdingsplan (op 3 punten).

De prioritaire zones van het kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 zijn:  

 • Brussel-stad – Laken – HarenNeder-Over-Heembeek 
 • Vorst – Sint-Gillis – Ukkel  
 • Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node  
 • Molenbeek – Koekelberg  
 • Anderlecht  

Ligt de locatie waarvoor dringende opvangplaatsen worden aangevraagd binnen een prioritaire zone van het kinderarmoedebestrijdingsplan, dan krijgt deze aanvraag +3 punten toegekend. 

 1. Kwaliteitsvolle kinderopvang (2 punten)

De mate waarin de organisatie aandacht heeft voor kwaliteitsvolle kinderopvang voor kwetsbare gezinnen.

 • De organisatie geeft een niet-afdoende invulling aan dit criterium. (0 punten)
 • De organisator geeft op afdoende wijze invulling aan kwaliteitsvolle kinderopvang, die inspeelt op de individuele noden van kinderen en hun gezinnen. (1 punt)
 • De organisator geeft op overtuigende wijze invulling aan kwaliteitsvolle kinderopvang, die inspeelt op de individuele noden van kinderen en hun gezinnen. (2 punten)

Deze kwaliteitskenmerken worden gescoord op basis van de daartoe voorziene toelichting met als titel ‘kwaliteitsvolle kinderopvang’ die u als bijlage toevoegt aan de subsidieaanvraag.

De scoring gebeurt onafhankelijk van elkaar door drie VGC-medewerkers.

Meer uitleg over de motivering van de gebruikte criteria is terug te vinden in het document ‘Motivering criteria DOP’ in de rechterkolom.