Een kwalitatief en goed uitgebouwd sportaanbod kan enkel worden georganiseerd als er kwalitatieve, deskundige trainers de lessen en trainingen begeleiden.
Het is dan ook essentieel dat deelnemers, leden, trainers, bestuursleden,… de mogelijkheid krijgen om hun bestuurs-en lesgeverscapaciteiten te ontwikkelen.

Sportgerichte kadervorming is een verzamelnaam voor sporttechnische, begeleidingsgerichte en sportbestuurlijke opleidingen en bijscholingen. Deze vormingen zijn expliciet gericht op de ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders van sportinitiatieven.

Reglementering

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een natuurlijk persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel en die een engagement heeft in een Nederlandstalig, Brussels sportaanbod en die minstens:
  • 16 jaar wordt in het jaar waarin de opleiding wordt gevolgd
  • 15 jaar wordt in het jaar waarin de bijscholing wordt gevolgd
 • Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel, een rechtspersoon zonder winstgevend doel of een openbaar bestuur of instelling kan de aanvraag indienen in naam van het lid, trainer, bestuurslid of individu die voldoet aan bovenstaande voorwaarde.

Welke sportgerichte kadervorming kan gevolgd worden?

 • Opleidingen
  • Sporttechnische opleidingen
  • Begeleidingsgerichte opleidingen
  • Sportbestuurlijke opleidingen
 • Bijscholingen
  • Sporttechnische bijscholingen
  • Begeleidingsgerichte bijscholingen
  • Sportbestuurlijke bijscholingen
 • Een bijscholing duurt minstens 2 uren.
 • De gevolgde vorming heeft een rechtstreekse en relevante return voor het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in de vrije tijd.

Welke subsidie?

Sporttechnische opleidingen

 • Sporttakken waarvoor een sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod bestaat:
  • 100% van de vormingskost bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens
 • Sporttechnische opleidingen die door de desbetreffende erkende Vlaamse sportfederatie of door de VTS gelijkgeschakeld worden met het opleidingsstramien van de VTS:
  • 100% van de vormingskost met een maximum van €200/opleiding, bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €100/opleiding, bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens
 • Sporttakken waarvoor geen sporttechnisch opleidingsaanbod bestaat noch bij VTS, noch bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen worden opgenomen in een assimilatietabel opgemaakt door de VGC-sportdienst. Deze assimilatietabel wordt bij elke wijziging voorgelegd ter goedkeuring op de sportraad:
  • 100% van de vormingskost met een maximum van €200/opleiding, bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €100/opleiding, bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens

Begeleidingsgerichte opleidingen

 • Begeleidingsgerichte VTS-opleidingen en de VTS-opleiding Hoger Redder (specifiek gelinkt binnen het erkend VGC-zwemsportaanbod):
  • 100% van de vormingskost bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens
 • Begeleidingsgerichte opleidingen die niet tot het VTS-aanbod behoren:
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €150/opleiding, bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €50/opleiding, bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens
 • Sporttakken waarvoor geen begeleidingsgericht opleidingsaanbod bestaat noch bij VTS, noch bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen worden opgenomen in een assimilatietabel opgemaakt door de VGC-sportdienst. Deze assimilatietabel wordt bij elke wijziging voorgelegd ter goedkeuring op de sportraad:
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €150/opleiding, bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €50/opleiding, bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens

Sportbestuurlijke opleidingen (enkel voor (bestuurs)leden van erkende (sport)verenigingen):

 • Door Dynamo en VSF georganiseerde sportbestuurlijke opleidingen:
  • 100% van de vormingskost bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens
 • Sportbestuurlijke opleidingen die niet tot het Dynamo- of VSF-aanbod behoren:
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €150/opleiding, bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €50/opleiding, bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens
 • Sporttakken waarvoor geen sportbestuurlijk opleidingsaanbod bestaat noch bij VTS, noch bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen worden opgenomen in een assimilatietabel opgemaakt door de VGC-sportdienst. Deze assimilatietabel wordt bij elke wijziging voorgelegd ter goedkeuring op de sportraad:
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €150/opleiding, bij het succesvol voltooien van de opleiding
  • 50% van de vormingskost met een maximum van €50/opleiding, bij het niet behalen van het diploma, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens

Bijscholingen

Sporttechnische, begeleidingsgericht of sportbestuurlijke bijscholingen

50% subsidiëring van de vormingskosten met een maximum van 50 EUR per dag

Voorwaarde: Enkel deelname aan bijscholingen met een openstaand karakter komt in aanmerking. Deelname aan bijscholingen die door de eigen vereniging worden georganiseerd, komt niet in aanmerking. Persoonsgebonden maximum subsidiebedrag van 200 EUR per werkjaar voor bijscholingen.

Verloop subsidiedossier

Aanvragen

 • ten laatste 7 kalenderdagen na aanvang van de vorming
 • via het aanvraagformulier in het subsidieloket.

Verslag

 • via het aanvraagformulier in het subsidieloket. Vergeet de bewijsstukken niet!
 • uiterlijk 6 weken na afloop van de vorming

Toekenning

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het verslagdossier met bijhorende bewijsstukken. Dit kan worden in gediend van zodra de vorming is afgelopen en het verslaggedeelte in het formulier is ingediend via het subsidieloket

De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de aanvrager of aanvragende organisatie.