Vorming is een sleutelelement in het nastreven van een deskundig begeleid sportaanbod.
Vanuit die optiek worden begeleiders van het sportaanbod gestimuleerd om (verder) de knepen van het vak te leren en hun kennis up-to-date te houden door het volgen van bijscholingen.
Ook het volgen van opleidingen en bijscholingen door bestuurders van sportverenigingen wordt aangemoedigd.

Bij het subsidiëren van deelname aan sporttakgerichte kadervorming wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen en bijscholingen.
Hierbij wordt zeer sterk ingezet op opleidingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met eventueel falen. Ook bijscholingen worden ondersteund, zodat deskundige begeleiders zich kunnen blijven verdiepen in de materie.
Zowel sporttakgerichte (specifiek gericht op een sport), begeleidingsgerichte (gericht op competenties, kennis en vaardigheden die niet gelinkt zijn aan een bepaalde sport) en sportbestuurlijke (gericht op het goed besturen van sportverenigingen) opleidingen en bijscholingen worden gesubsidieerd.

Reglementering

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • Een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • Een openbaar bestuur of instelling
 • Een natuurlijke persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel

Welke deelname komt in aanmerking?

 • De aanvraag moet kaderen binnen de basisvoorwaarden van de verordening.
 • De deelnemer:
  • wordt minstens 16 jaar in het jaar waarin de opleiding wordt gevolgd
  • wordt minstens 15 jaar in het jaar waarin de bijscholing wordt gevolgd
  • heeft een engagement binnen het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in de vrije tijd
 • De gevolgde vorming:
  • heeft een rechtstreekse en relevante return voor het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in de vrije tijd
  • duurt minstens 2 uren

Twijfel je of de deelname in aanmerking komt voor subsidiëring?
Neem dan contact op!

* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vindt u onderaan deze pagina.

Welke subsidie?

Sporttechnische opleidingen*

 
bedrag
 • sporttakken waarvoor een sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod* bestaat:
  • bij het succesvol voltooien van de VTS-opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten*
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten
 • sporttakken waarvoor geen sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod bestaat:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 200 euro per opleiding
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 100 euro per opleiding
specifieke voorwaarden bij sporttakken waarvoor geen sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod bestaat, komen enkel in aanmerking: sporttechnische opleidingen die door de desbetreffende erkende Vlaamse sportfederatie of door de VTS gelijkgeschakeld worden met het opleidingsstramien van de VTS

Begeleidingsgerichte opleidingen*

 
bedrag
 • begeleidingsgerichte VTS-opleidingen en de VTS-opleiding Hoger Redder:
  • bij het succesvol voltooien van de VTS-opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten
 • begeleidingsgerichte opleidingen die niet tot het VTS-aanbod behoren:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 150 euro per opleiding
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 50 euro per opleiding
specifieke voorwaarden het volgen van de VTS-opleiding Hoger Redder moet een directe return hebben voor het erkend VGC-zwemsportaanbod

Sportbestuurlijke opleidingen*

 
bedrag
 • door Dynamo en VSF georganiseerde sportbestuurlijke opleidingen:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten
 • sportbestuurlijke opleidingen die niet tot het Dynamo- of VSF-aanbod behoren:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 150 euro per opleiding
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 50 euro per opleiding
specifieke voorwaarden Enkel deelname door (bestuurs)leden van door de VGC erkende (sport)verenigingen komt in aanmerking.

Bijscholingen (sporttechnisch/begeleidingsgericht/sportbestuurlijk)*

 
bedrag 50% subsidiëring van de vormingskosten met een maximum van 50 euro per dag.
specifieke voorwaarden
 • enkel deelname aan bijscholingen met een openstaand karakter komt in aanmerking
 • deelname aan bijscholingen die door de eigen vereniging worden georganiseerd, komt niet in aanmerking
 • er wordt een persoonsgebonden maximum subsidiebedrag van 200 EUR per werkjaar voor bijscholingen gehanteerd

Aanvragen

Aanvragen

 • ten laatste 7 kalenderdagen na aanvang van de vorming
 • aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

 • aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken)
 • uiterlijk in te dienen 6 weken na afloop van de vorming

Toekenning

De toekenning van de subsidie, op basis van het verslagformulier, gebeurt op geregelde tijdstippen doorheen het werkjaar.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.

Definities

sportgerichte kadervorming

Verzamelnaam voor sporttechnische, begeleidingsgerichte en sportbestuurlijke opleidingen en bijscholingen. Deze vormingen zijn expliciet gericht op de ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders van sportinitiatieven.

deskundige begeleiding

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.

sporttechnische opleiding

Sporttakspecifieke vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard om pedagogisch-didactisch als deskundige begeleider te worden ingeschakeld.

begeleidingsgerichte opleiding

Sportgerichte vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard voor het verwerven van andere dan sporttakspecifieke pedagogisch-didactische vaardigheden.

sportbestuurlijke opleiding/bijscholing

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van kennis en vaardigheden die bijdragen tot het goed besturen van een (sport)vereniging.

sporttechnische bijscholing

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van sporttakgerichte kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding.

begeleidingsgerichte bijscholing

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van (andere dan sporttakgerichte) kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding.

vormingskosten

Inschrijvingskosten voor deelname aan een vorming. Hierbij komen volgende kosten niet in aanmerking: catering, vervoer, logies.

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen voor sportkaderopleiding te helpen realiseren.

de administratie

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.