De sportdienst kent projectsubsidies toe om sportinitiatieven te laten ontwikkelen.

Enerzijds zal de VGC projectoproepen rond specifieke thema's uitschrijven.
Anderzijds kunnen projectdossiers doorlopend worden ingediend.

Reglementering

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • een openbaar bestuur of instelling

Welk sportproject komt in aanmerking?

Enkel sportinitiatieven die voldoen aan onderstaande erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, moet het Nederlands gebruikt worden. Daarnaast kunnen eventueel andere talen functioneel gebruikt worden
 • de sportinitiatieven richten zich op een hoofdzakelijk Brussels publiek
 • de sportinitiatieven vinden hoofdzakelijk plaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, tenzij de aanvrager kan aantonen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen beschikbare infrastructuur voorhanden is of tenzij het een G-sportinitiatief betreft
 • de aanvrager onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past die toe in het sportinitiatief
 • de aanvrager moet de waarden van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport onderschrijven en toepassen in het sportinitiatief 

De organiserende instantie:

 • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
 • sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers een verzekeringspolis af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Welke subsidie?

Het College kan in uitvoering van artikel 18 van de verordening aan elk erkend sportinitiatief dat
voldoet aan de basiscriteria voor sportproject uit artikel 18 van de verordening, een sportprojectsubsidie toekennen.

Verloop subsidiedossier

Aanvraag

 • Of via een projectoproep: het collegelid bepaalt de inhoud van de projectoproep, de beoordelingscriteria en stelt een beoordelingsjury samen. 
 • Of via het subsidieloket, ten laatste 8 weken voor de start van het sportproject.

Verslag

 • Ten laatste 6 weken na afloop van het sportproject moet het verslag en de bewijsstukken ingediend zijn via het subsidieloket

Toekenning

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van een op voorhand ingediend aanvraagformulier. Aansluitend op de aanvraag dient er een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken worden ingediend om het sportproject te kunnen evalueren. Indien blijkt dat het sportproject niet voldeed aan de basisvoorwaarden kan een terugvordering van de eerder toegekende subsidies worden gevraagd. 

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC. 
Download hiervoor het Sport-N-Brussellogo.