Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede School creëert een netwerk om maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren. It takes a village...

Maximale ontwikkelingskansen

Leren doe je overal: op school, thuis, bij vrienden, op het internet, in de bib, in een club, in de buitenruimte, al spelend... Brede Scholen koppelen al die verschillende domeinen aan elkaar. Brede Scholen halen de buurt binnen in de school en de school binnen in de buurt. Ze zetten in op breed leren binnen en buiten de school(m)uren en dit met de verschillende lokale partners.

Op basis van een nodenanalyse van de kinderen en jongeren en een omgevingsanalyse van de buurt, zoekt de Brede School naar verbinding tussen lokale noden en kansen. Ze zet in op de volgende pijlers:

 1. Welbevinden (mentaal en fysieke gezondheid & veiligheid...)
 2. Talentontwikkeling en plezier
 3. Maatschappelijke participatie
 4. Voorbereiding op de toekomst

Lees op het ondersteuningstool Brede Scholen in Brussel meer over het referentiekader en de kernaspecten van Brede Scholen in Brussel.

Opgroeien als Brussels ketje

Kinderen en jongeren hebben een veilige omgeving nodig om te leren, te oefenen en te ontdekken. Een Brede School is zo’n veilige omgeving. Ze biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen. 

Elke Brede School heeft een eigen focus. Die ontstaat uit de behoeften en talenten van kinderen en jongeren en de mogelijkheden van de wijk.

Geloven in de Brede School

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst 'Brede School' goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

 • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen voor wijkgerichte en lokale coördinatie.
 • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
 • VGC stimuleert en coördineert de samenwerking en ontwikkeling van Brede Scholen in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning via het Lerend Netwerk Brede School

Het Lerend Netwerk Brede School is een cocreatieve leeromgeving. De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. 

Agenda voor bredeschoolcoördinatoren:
Opmaak rekruteringsvideo

 • 18/01 van 9u-12u, VGC vergaderzaal Zwarte Vijvers: script schrijven voor de rekruteringsvideo voor bredeschoolcoördinatoren 

 • 29/01 en 30/01 video-opname voor rekruteringsvideo: meer info volgt na 18/01

Transitiecoaching deel II: procesbegeleider van de transitie in jouw lokaal netwerk

 • 26/01 van 9u-12u of 13u-16u in GC Op-Weule 

 • 29/02 van 9u-12u of 13u-16u in GC Op-Weule 

 • 28/03 van 9u-12u of 13u-16u in GC Op-Weule 

Lerend netwerk Brede School 

 • 23/04 van 9u-12u: Lerend Netwerk Brede School (locatie nog te bepalen)  
 • 30/05 van 9u-12u: Lerend Netwerk Brede School (locatie nog te bepalen)
 • 18/06 van 9u-12u: Lerend Netwerk Brede School (locatie nog te bepalen)

Wijkgerichte en lokale coördinatie

De coördinatoren van de Brede Scholen werken buurtgericht met meerdere scholen samen binnen een bepaalde gemeente of lokaal (voor alle scholen in hun gemeente). Ze regelen de coördinatie, ondersteuning en communicatie van hun Brede School.

Regionale samenwerking

De coördinatoren van de Brede Scholen werken samen via het Lerend Netwerk Brede School. Zo dragen ze allemaal bij aan de ontwikkeling van Brede School in Brussel. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden.