Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede School creëert een netwerk om maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren. It takes a village...

Opgroeien als Brussels ketje

Kinderen en jongeren hebben een veilige, gezonde en speelse omgeving nodig om te leren, te oefenen, te ontdekken en te groeien. Een Brede School is zo’n omgeving. Ze biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen dankzij een structureel samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren. 

Elke Brede School heeft een eigen focus. Die ontstaat uit de behoeften en talenten van kinderen en jongeren en de mogelijkheden van de wijk. Elke wijk is anders en tegelijkertijd zijn er gedeelde uitdagingen en kansen die Brussel rijk zijn. Die overkoepelende kansen en uitdagingen, daar werken we samen aan via het lerend netwerk.

Maximale ontwikkelingskansen

Leren doe je overal: op school, thuis, bij vrienden, op het internet, in de bib, in een club, in de buitenruimte, al spelend... Brede Scholen koppelen al die verschillende domeinen aan elkaar. Brede Scholen halen de buurt binnen in de school en de school binnen in de buurt. Ze zetten in op breed leren binnen en buiten de school(m)uren en dit met de verschillende lokale partners.

Op basis van een nodenanalyse van de kinderen en jongeren en een omgevingsanalyse van de buurt, zoekt de Brede School naar verbinding tussen lokale noden en kansen. Ze zet in op de volgende pijlers:

 1. Welbevinden (mentaal en fysieke gezondheid & veiligheid...)
 2. Talentontwikkeling en plezier
 3. Maatschappelijke participatie
 4. Voorbereiding op de toekomst

Convenant Brede School: samenvatting

Tussen elke Brusselse gemeente en de VGC is er een convenant afgesloten voor de periode 2024-2025. Hierin staan de wederzijdse verplichtingen en rechten. De doelstelling van een Brede School, de taken van een bredeschoolcoördinator en van de lokale stuurgroep staan er ook in verduidelijkt. Er is een poster opgemaakt waar dit visueel is samengevat:

Opdracht Brede School

 • Brede School is een breed lokaal samenwerkingsverband
 • De missie is om ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te maximaliseren
 • We vertrekken hiervoor vanuit de noden van de kinderen en jongeren en de kansen van de buurt en werken hieraan via:
  • Het verbreden van de leer- en leefomgeving door meer partners aan te trekken en het aanbod te vergroten
  • Het netwerk te versterken door professionaliseringskansen te bieden voor partners en samen in te zetten op gedeelde uitdagingen, elk vanuit zijn/haar eigen expertise
  • Breed leren: leerkansen bieden in een concrete maatschappelijke context waardoor de leerimpact verhoogt (levensecht leren)
 • We toetsen de kwaliteit van de werking af aan:
  • De mate van participatie van kinderen en jongeren
  • De diversiteit van het netwerk
  • De mate van inclusie van kinderen en jongeren in kansarmoede
  • De verbinding tussen vraag en aanbod 

Opdracht van de lokale stuurgroep: in elke gemeente is er minstens één stuurgroep die de inhoudelijke richting bepaalt van de Brede School en bruggen bouwt tussen partners. De samenstelling van deze stuurgroep is een vertegenwoordiging van de verschillende sectoren in het lokaal netwerk én vertegenwoordigt de noden van de doelgroepen (kleuters, kinderen, tieners...). Het vertrekt vanuit de noden van deze doelgroep om samen jaarlijks een actieplan op te stellen en de werking te evalueren.

Taken van een bredeschoolcoördinator 

 • Coördineert het geheel
 • Bouwt doelgericht een netwerk op
 • Bewaakt de kwaliteit van de werking
 • Adviseert het gemeentelijk beleid vanuit het oogpunt van de brede leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren
 • Begeleidt processen om de werking te versterken
 • Faciliteert de samenwerking

Een bredeschoolcoördinator kan rekenen op ondersteuning vanuit de VGC, het lerend netwerk, een buddy en de gemeente.

Download de affiche.

Kalender lerend netwerk Brede School

De VGC zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en vorming voor bredeschoolcoördinatoren via maandelijkse bijeenkomsten. Het lerend netwerk is een co-creatieve leeromgeving. De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. De coördinatoren van de Brede Scholen werken samen via het Lerend Netwerk Brede School. Zo dragen ze allemaal bij aan de ontwikkeling van Brede School in Brussel. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden.

Lerend netwerk voor bredeschoolcoördinatoren

 • 30/05/'24 van 9:00-12:00: draagkracht verhogen van onderwijspartners m.b.t. Brede School in EHB Kaai
 • 18/06/'24 van 9:00-12:00: Brede School in het secundair onderwijs in Aximax
 • 24/09/'24 van 9:00-16:00: Teambuilding
 • 24/10/'24 van 9:00-12:00: Brede School en kansarmoede (introductie/vorming)
 • 26/11/'24 hele dag: Uitstap naar Brede School Gent: focus kansarmoede
 • 19/12/'24 van 9:00-12:00: Brede School en welzijn
 • 28/01/'25 9:00-12:00: Brede School en kansarmoede (visievorming)
 • 27/02/'25 9:00-12:00: Vorming meerjarenplanning voor Brede School
 • 18/03/'25 9:00-12:00: Brede School en schoolloopbaantransities
 • 24/04/'25 9:00-12:00: Kijk eens over het muurtje
 • 20/05/'25: Vorming 
 • 19/06/'25: Opvolging meerjarenplanning Brede School

Zomeraanbod voor bredeschoolcoördinatoren

 • 9/07/'24 van 10:00-13:00: startersvorming nieuwe bredeschoolcoördinatoren (VGC, VZ Maalbeek, 1e verdieping)
 • 25/07/'24 van 13:00-16:00 Pachecogodshuis Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel (binnenkoer)
 • 13/08/'24 van 13:00-16:00 Korenbeekstraat 133, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (speelruimte Playcation 2024)
 • 29/08/'24 van 9:00-12:00: opvolging startende bredeschoolcoördinatoren (VGC Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel, VZ Louiza, gelijkvloers)

Download de affiche.