Erkenning als sportinitiatief en als sportvereniging

De erkenning als sportinitiatief is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.
Voor sportverenigingen wordt, bovenop de erkenning als sportinitiatief, een specifieke erkenning als sportvereniging gevraagd.

Erkenning

Het wettelijk kader voor het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de verordening van 12 mei 2017.
Het ondersteunende sportbeleid van de VGC, is de verzameling van beleidsuitvoerende maatregelen om het Nederlandstalige sportlandschap in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen en initiatieven daartoe te stimuleren.
Binnen dit wettelijk kader kan het College sportinitiatieven erkennen en daaraan gekoppeld ondersteunen en subsidiëren.

De erkenning als sportinitiatief is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.

De VGC biedt naast financiële middelen en infrastructuur aan erkende sportinitiatieven ook andere vormen van ondersteuning aan:

 • Vorming: om kennis en competenties te versterken
 • Diensten: onderzoek, administratieve hulp
 • Communicatie: informatie opnemen in grotere communicatiekanalen (bijvoorbeeld in de sportgids en op www.sportinbrussel.be)
 • Logistiek: transport, werken aan infrastructuur
 • Materiaal: sportmateriaal, audiovisueel en ondersteunend materiaal
 • Netwerk en vaardigheden: kennisdelingsmomenten, begeleiding, deskundigen, interessante partners of leveranciers, inhoudelijk-pedagogisch-didactische input, procesbegeleiding, personeel
 • Versterking van positie: bij een onderhandelingsproces, bij beeldvorming in de omgeving, met begeleiding om inspraak te krijgen
 • Informatie: over dossiers, over nieuwe producten, over financieel beheer

Voor sportverenigingen wordt, bovenop de erkenning als sportinitiatief, een specifieke erkenning als sportvereniging gevraagd.

Voorwaarden

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) erkent sportinitiatieven*.
Om erkend te worden als sportinitiatief, toont de aanvrager aan dat er voldaan wordt aan een aantal basisvoorwaarden.

 • Kunnen als aanvrager in aanmerking komen:
  • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
  • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
  • een openbaar bestuur of instelling
  • een natuurlijk persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel.

 

Erkenning als sportinitiatief

 • De basisvoorwaarden zijn:
  • in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, moet het Nederlands gebruikt worden. Daarnaast kunnen eventueel andere talen functioneel gebruikt worden.
  • de sportinitiatieven richten zich op een hoofdzakelijk Brussels publiek
  • de sportinitiatieven vinden hoofdzakelijk plaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, tenzij de aanvrager kan aantonen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen beschikbare infrastructuur voorhanden is of tenzij het een G-sportinitiatief betreft
  • de aanvrager onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past die toe in het sportinitiatief
  • de aanvrager moet de waarden van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport onderschrijven en toepassen in het sportinitiatief
 • Gevolgen van erkenning als sportinitiatief:
  • een erkenning als sportinitiatief houdt in dat subsidies kunnen aangevraagd worden. Voor het aanvragen van subsidies voor sportverenigingen is eveneens een specifieke erkenning als sportvereniging vereist.
  • naast het aanvragen van subsidies kunnen erkende sportinitiatieven ook een beroep doen op de ruimere dienstverlening van de sportdienst.

 

Specifieke erkenning als sportvereniging

 • De specifieke erkenningscriteria voor sportverenigingen* zijn:
  • voldoen aan de erkenningscriteria als sportinitiatief
  • voldoen aan de definitie van sportvereniging
  • engagementsverklaring aangaan om actief te werken aan een veilige sportomgeving en akkoord gaan dat een veiligheidsscan* kan worden afgenomen
  • indien de sportvereniging is aangesloten bij een sportfederatie, moet het minstens een aansluiting zijn bij een Vlaamse sportfederatie.
 • Gevolgen van erkenning als sportvereniging:
  • werkingssubsidies en startsubsidies voor sportverenigingen kunnen worden aangevraagd
  • genieten van de verschillende initiatieven en acties van de VGC-sportdienst, gericht naar het ondersteunen van sportverenigingen
  • erkende sportverenigingen zijn prioritaire gebruikers bij de huur van sportinfrastructuur, zowel voor deze in eigen beheer als bij de infrastructuur waarmee een samenwerkingsakkoord is afgesloten.

Aanvragen

Bij subsidieaanvragen wordt de aanvraag tot erkenning geïntegreerd in de subsidieaanvraag.
Subsidie- en erkenningsaanvragen worden ingediend bij de administratie van het College via het e-loket.

Ook wie enkel een erkenning wenst, moet zich registreren op het e-loket en kan  daar een erkenning aanvragen.

Definities

sportinitiatieven

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.

Het zijn initiatieven die ofwel:

 • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
 • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
 • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

sportvereniging

Een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de sporttakkenlijst.

duurzame sportwerking binnen de sportvereniging

Minstens tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.

veiligheidsscan

Instrument om aan te tonen of, en op welke manier, de sportvereniging actief werkt aan sporten in een veilig omgeving. Dit instrument wordt uitgewerkt en toegepast door de administratie.

de administratie

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.