Startsubsidie voor sportverenigingen

Een startende sportclub kan eenmalig een startsubsidie aanvragen. De sportclub dient eerst erkend te worden voor ze van deze startsubsidie kan genieten. 

Reglementering

Subsidiereglement voor de aanvraag van een startsubsidie voor sportverenigingen

Welke sportverenigingen komen in aanmerking?

 • De sportvereniging:
  • voldoet aan de erkenningsvoorwaarden als sportinitiatief*
  • voldoet aan de specifieke erkenningsvoorwaarden als sportvereniging*
  • voldoet aan de definitie van sportvereniging
  • is een nieuw opgestarte sportvereniging*
  • is een open sportvereniging*
  • heeft een autonoom bestuur met minstens drie bestuursleden
  • telt minstens 8 aangesloten sportende leden (een G-sporter* telt voor 2 leden)
  • sluit ter bescherming van haar aangesloten leden, bestuurders, sportbegeleiders en vrijwilligers de nodige verzekeringen af. Dit gebeurt ofwel via een erkende Vlaamse sportfederatie, ofwel op eigen initiatief.
  • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
  • organiseert het sportaanbod in een veilig en geschikte omgeving met het nodige materiaal

* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vindt u onderaan deze pagina.

Welke subsidie?

Startsubsidie voor sportverenigingen

Bedrag:
 • éénmalig 300 euro voor sportverenigingen die zich richten tot volwassen leden*
 • éénmalig 600 euro voor sportverenigingen die zich richten tot:
  • jeugdleden*
  • een gemend publiek (jeugd- en volwassen leden), waarvan minstens 50% jeugdleden zijn
  • G-sportleden

Aanvragen

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een startsubsidie, dien je je vereniging eerst te registreren op sport.brussels.

Zowel je organisatie als je activiteiten moeten daarbij ingevuld worden. Wees volledig, want deze info stroomt door naar de website van sportinbrussel.
Je kan enkel gesubsidieerd worden indien je over een Nederlandstalig sportaanbod beschikt. Duid dit zeker zo aan op sport.brussels.

Na je registratie nemen wij contact op om de verdere aanvraagprocedure toe te lichten en te behandelen. 

Toekenning

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het aanvraagdossier.
De subsidie wordt betaald via overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de sportvereniging.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.

Definities

startende sportvereniging

Een nieuwe sportvereniging die minder dan 6 maanden actief is.

sportvereniging

Een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de sporttakkenlijst.

duurzame sportwerking binnen de sportvereniging

Minstens tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.

sporttakkenlijst

Een lijst met sporttakken die in aanmerking komen om sportverenigingen te subsidiëren. Het collegelid legt deze lijst vast.

sportinitiatieven

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.
Het zijn initiatieven die ofwel:

 • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
 • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
 • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

open vereniging

De vereniging maakt haar werking ruim openbaar bekend en in principe kan iedereen lid worden van de vereniging.

G-sport

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.

jeugdleden

Sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar.

jeugdwerking

De sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden jeugdleden zijn.

volwassen leden

Sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar.

volwassenenwerking

De sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden volwassen leden zijn.

werkjaar voor sportverenigingen

Één sportseizoen, dat naargelang de beoefende sporttak, valt tussen 1 juli en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

de administratie

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van
het sportbeleid.