Het cultuurbeleid van de VGC

Cultuurbeleid

De VGC creëert met haar cultuurbeleid een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken. Haar cultuurbeleid omvat zowel het algemeen als het lokaal cultuurbeleid, het kunsten- erfgoed- en bibliotheekbeleid, alsook amateurkunsten en sociaal-cultureel werk.

Beleidsonderwerpen

De VGC initieert en ondersteunt debat en ontmoeting via de Lokale Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie. De VGC organiseert eigen dienstverlening via de campagne Paspartoe – vrijetijdsparticipatie voor iedereen, met specifieke aandacht voor kansengroepen.

Adviesraad Cultuur en werkgroepen

De Adviesraad Cultuur brengt advies uit over aangelegenheden die betrekking hebben op het brede cultuurbeleid in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dit advies wordt gegeven hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of haar administratie.
De samenstelling van de Adviesraad Cultuur.

De agenda's en verslagen van de Adviesraad.

Contactinfo: cultuurraad@vgc.be

Werkgroepen

Naast de Adviesraad Cultuur bestaan er ook drie werkgroepen:

  • Erfgoed
  • Kunsten
  • Sociaal-Cultureel werk

De werkgroepen geven een inhoudelijk advies over subsidiedossiers en kunnen een beleidsvoorbereidende rol opnemen. Dit advies wordt voorgelegd aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De samenstelling van deze werkgroepen

Beleidsplan voor cultuur, jeugd en sport en Voortgangsrapport

We nodigen u uit om het Strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport over de periode 2016-2020 te verkennen. In ons beleidsplan kiezen we ervoor om de strategische doelstellingen voor cultuur, jeugd en sport te verzamelen onder zes ‘titels’, die als een vlag een aantal doelstellingen bedekken. De strategische doelstellingen bevatten de essenties van wat we voor cultuur, jeugd en sport willen bereiken. Ze beschrijven beknopt wat we als algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport de komende jaren zullen ondernemen. Wie alle doelstellingen leest, heeft een prima beeld van hoe ons beleid voor cultuur, jeugd en sport wordt. 

Het Voortgangsrapport 2020 biedt de hoogtepunten uit de werking in 2020 (hieronder als 'download' te vinden), op basis van het Strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020. Het toont de rode draden die doorheen een veelheid aan organisaties, projecten en evenementen lopen en waarmee de diensten trachten een verbindend web doorheen Brussel vorm te geven.

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed?

Subsidies en dienstverlening voor de culturele sector zijn heel divers. We ondersteunen kunstenaars, verenigingen, gemeenten, kunst- en erfgoedinstellingen, bibliotheken, gemeenten...