Het gezinsbeleid van de VGC

Kinderen verdienen maximale kansen om zich breed te ontwikkelen in een positieve en betrokken omgeving.

De VGC investeert daarom in capaciteit, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie.

Entiteit Gezin van de VGC neemt in Brussel de lokale regierol op voor

  • kinderopvang voor baby’s en peuters
  • buitenschoolse opvang (IBO’s)
  • preventieve gezinsondersteuning en Huis van het Kind
  • kinderarmoedebestrijding

Daarbij zet de entiteit maximaal in op samenwerking: met de Vlaamse Gemeenschap (Kind en Gezin), met het brede werkveld en de sectoren onderwijs, gezondheid, jeugdwelzijn, ... Daarnaast geeft de VGC subsidies en ondersteuning aan organisaties met oog op vier doelstellingen.

Capaciteit

Het aantal kinderen in Brussel blijft stijgen en dat betekent een grote nood aan extra infrastructuur, opvangplaatsen en personeel, ondanks de inhaalbeweging van de voorbije jaren. De VGC geeft daarom subsidies voor infrastructuur, werking en personeel. Daarnaast kwam het vacatureplatform Werken voor Ketjes tot stand om werken in de sector te promoten.

Toegankelijkheid

Ouders kunnen voor Nederlandstalige kinderopvang van baby’s en peuters in Brussel terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel. Zij behandelen in opdracht van de VGC alle aanvragen met extra aandacht voor een evenwichtig opnamebeleid en met voorrang voor kwetsbare en Nederlandskundige gezinnen. Verder werkt de VGC samen met Huis van het Kind Brussel. Zij bieden via verschillende partners opvoedings- en gezinsondersteuning aan ouders: voor al hun vragen over opvoeding, kinderopvang, zwangerschap, verzorging en nog veel meer.

Kwaliteit

De kwaliteit van de dienstverlening in de gezinssector is van groot belang voor de VGC. Met Opgroeien in Brussel biedt entiteit Gezin pedagogische ondersteuning (advies en begeleiding op maat) aan Nederlandstalige gezinsinitiatieven. Organisaties kunnen bij de VGC ook terecht voor verschillende subsidies: voor studiedagen, verfraaiingssubsidies, …

Innovatie

Brussel investeert in nieuwe initiatieven zoals kinderopvang in een doorgaande lijn van 0 tot 6 jaar (Educare), extern wetenschappelijk onderzoek om de specifieke noden van de Brusselse context te onderzoeken, een sterke link tussen buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en vrijetijdsaanbod (Brede Scholen), …

© Lander Loeckx

Jonge gezinnen in Brussel en ouders hebben vaak heel wat vragen over het opgroeien van hun spruitjes in de stad. De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.