Het gezinsbeleid van de VGC

Opportuniteitsadvies vergunning van kinderopvang baby’s en peuters

Vanaf 1 januari 2022 geeft de VGC een opportuniteitsadvies over vergunningsaanvragen kinderopvang baby’s en peuters in Brussel.
Je bent als organisator verplicht een advies aan te vragen en dit advies toe te voegen aan je vergunningsaanvraag aan het agentschap Opgroeien. Bovendien zal je moeten aangeven hoe je met de opmerkingen in het advies zal omgaan.

Het opportuniteitsadvies van de VGC is ondersteunend, niet bindend en kan je als organisator ertoe aanzetten om in jouw initiatief rekening te houden met het lokale gezinsbeleid.

Als organisator moet je een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • de opstart van een groepsopvang
  • de verhuis van een bestaande locatie
  • de uitbreiding van een bestaande locatie met minimum 9 plaatsen

Vraag je advies aan door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar gezin@vgc.be. Wanneer we jouw aanvraag goed ontvangen hebben krijg je een ontvangstbevestiging. De VGC brengt binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum van de aanvraag per e-mail een advies over.
*Opgelet, vraag als organisator je opportuniteitsadvies minsten drie maanden voor opstart, verhuis of uitbreiding aan zodat je tijdig over de nodige documenten beschikt.”

Voor vragen of meer informatie, mail naar iris.goffin@vgc.be en raadpleeg de criteria en de procedure die de VGC hanteert voor de opmaak van een advies.

Mensen in gesprek

Maximale kansen voor kinderen

Kinderen verdienen maximale kansen om zich breed te ontwikkelen in een positieve en betrokken omgeving. De VGC investeert daarom in capaciteit, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie.

Entiteit Gezin van de VGC neemt in Brussel de lokale regierol op voor

  • kinderopvang voor baby’s en peuters
  • buitenschoolse opvang (IBO’s)
  • preventieve gezinsondersteuning en Huis van het Kind
  • kinderarmoedebestrijding

Daarbij zet de entiteit maximaal in op samenwerking: met de Vlaamse Gemeenschap (Kind en Gezin), met het brede werkveld en de sectoren onderwijs, gezondheid, jeugdwelzijn, ... Daarnaast geeft de VGC subsidies en ondersteuning aan organisaties met oog op vier doelstellingen.

Vier beleidsdoelstellingen

Capaciteit

Het aantal kinderen in Brussel blijft stijgen en dat betekent een grote nood aan extra infrastructuur, opvangplaatsen en personeel, ondanks de inhaalbeweging van de voorbije jaren. De VGC geeft daarom subsidies voor infrastructuur, werking en personeel. Daarnaast kwam het vacatureplatform Werken voor Ketjes tot stand om werken in de sector te promoten.

Toegankelijkheid

Ouders kunnen voor Nederlandstalige kinderopvang van baby’s en peuters in Brussel terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel. Zij behandelen in opdracht van de VGC alle aanvragen met extra aandacht voor een evenwichtig opnamebeleid en met voorrang voor kwetsbare en Nederlandskundige gezinnen. Verder werkt de VGC samen met Huis van het Kind Brussel. Zij bieden via verschillende partners opvoedings- en gezinsondersteuning aan ouders: voor al hun vragen over opvoeding, kinderopvang, zwangerschap, verzorging en nog veel meer.

Kwaliteit

De kwaliteit van de dienstverlening in de gezinssector is van groot belang voor de VGC. Met Opgroeien in Brussel biedt entiteit Gezin pedagogische ondersteuning (advies en begeleiding op maat) aan Nederlandstalige gezinsinitiatieven. Organisaties kunnen bij de VGC ook terecht voor verschillende subsidies: voor studiedagen, verfraaiingssubsidies, …

Innovatie

Brussel investeert in nieuwe initiatieven zoals kinderopvang in een doorgaande lijn van 0 tot 6 jaar (Educare), extern wetenschappelijk onderzoek om de specifieke noden van de Brusselse context te onderzoeken, een sterke link tussen buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en vrijetijdsaanbod (Brede Scholen), …

© Lander Loeckx

Dienstverlening voor gezinnen in Brussel

Jonge gezinnen in Brussel en ouders hebben vaak heel wat vragen over het opgroeien van hun spruitjes in de stad. De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.

Overzicht subsidies Gezin

De VGC subsidieert organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning.