Kunsten projectsubsidies voor individuen (presentatiemoment: december 2023 - mei 2024)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert kunstprojecten. Verder op deze pagina leest u wie hiervoor een aanvraag kan indienen en aan welke voorwaarden het kunstproject moet voldoen.

De VGC kent subsidies toe op basis van de verordening houdende subsidies voor kunsten.
Het specifieke reglement voor projectsubsidies vindt u in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten en de bijhorende toelichtingsnota. 


De toekenning van de subsidie kadert ook binnen het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

Specifieke beleidsaccenten kunt u terugvinden in de VGC- Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur.

Meer info

Wie kan een subsidie voor kunstprojecten aanvragen?

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door een professionele kunstenaar of kunstenorganisatie zonder commerciële doeleinden. Elke aanvrager moet officieel gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Een kunstproject moet minstens eenmaal opgevoerd of getoond worden in het Brussels hoofdstedelijk gewest om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Alle mogelijke disciplines kunnen ondersteund worden. De aanvraag richt zich op de realisatie van een concreet en volwaardig project (geen publieke try-out).

Projectsubsidies ondersteunen voornamelijk de creatie van nieuw artistiek werk. Projecten die gericht zijn op spreiding, hebben een duidelijk artistiek profiel, en belichten de selectie, de meerwaarde voor het Brussels kunstenlandschap en indien mogelijk de aandacht voor Brusselse kunstenaars, projecten of initiatieven.


Wanneer een project indienen?

Voor kunstprojecten zijn er drie indieningsdata.

De indieningsdata zijn afhankelijk van het moment waarop de première of vernissage plaatsvindt. De eerste presentatie kan in of buiten Brussel doorgaan. Als dit buiten Brussel is, zal één van de volgende presentaties zeker in Brussel moeten plaatsvinden.

- 15 september voor projecten met presentatie van december van hetzelfde jaar tot en met mei van het daaropvolgende jaar;
- 15 februari voor projecten met presentatie tussen mei tot en met oktober van het lopende jaar;
- 15 mei voor projecten met presentatie van september van het lopende jaar tot en met februari van het daaropvolgende jaar.

 

We stellen het subsidieloket per indienperiode pas open een maand voor de deadline.

De startende kunstenaar kan ook overwegen om een debuutsubsidie aan te vragen. Deze richt zich naar kunstenaars aan de start van een professionele artistieke carrière.
Voor de debuutsubsidie zijn er geen indiendata -  je hoeft enkel rekening te houden met de minimale indientermijn voor aanvang van jouw project!
meer info over deze subsidielijn.

 

Wat moet het dossier bevatten?

We vragen om het dossier kort en gestructureerd te houden, wat de duidelijkheid enkel ten goede komt.
Het aanvraagdossier via het digitaal subsidieloket bevat de nodige identificatiegegevens, een inhoudelijke en een financiële toelichting.

- De inhoudelijke toelichting omschrijft de artistieke en praktische planning van het project, met zicht op de preproductie, productionele partners, publieke momenten van het afgewerkt project en spreiding in én buiten Brussel.
- Het financieel plan belicht het geheel van het project, met concreet en gedetailleerd zicht op de diverse uitgaven en inkomsten. Indien bij andere overheden voor hetzelfde project subsidie wordt aangevraagd, wordt expliciet belicht waarom men een aanvullende subsidie aanvraagt en is inbedding op het vlak van productie en presentatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest noodzakelijk.

Vul alle informatie zorgvuldig in en vergeet niet de bijlages mee te sturen:

 • projectbegroting:
  • begrotingsoverzicht op basis van het sjabloondocument dat bovenaan in de rechtermarge beschikbaar is
   én ook
  • gedetailleerde begroting met toelichting (een eigen document)
 • curriculum/-a of overzicht van recente projecten
 • eventuele engagementsverklaring van partnerorganisatie(s)
 • eventueel demonstratiemateriaal (video, foto's e.d.): vermeld hier duidelijk een webadres en eventueel paswoord
 • indien van toepassing:
  • Nederlandstalige statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag) en eventuele wijzigingen ervan
  • bij een eerste aanvraag of na wijziging: recent 'attest bevestiging identiteit rekeninghouder' van de bank voor het opgegeven bankrekeningnummer


Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De administratie controleert de volledigheid van het dossier, waarna de werkgroep kunsten inhoudelijk advies geeft. De administratie legt dit advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De periode tussen de indiening van het project en de uiteindelijke beslissing door het College bedraagt gemiddeld drie maanden.


Waar kan ik mijn dossier indienen?

Alle aanvragen verlopen vanaf 2021 digitaal.
Individuele kunstenaars kunnen rechts bovenaan op deze pagina op de knop 'subsidie aanvragen' klikken.

Organisaties kunnen dit via het subsidieloket voor organisaties.
 

Welk verslag dien je in na afloop van je project.

Het verslag wordt verwacht drie maanden na afloop van het project. Het verslag bevat zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van het gesubsidieerde project.
Dit verslag zal via het subsidieloket worden opgevraagd.

Indienperiode

15-08-2023
-
15-09-2023