Het welzijnsbeleid van de VGC

Nederlandstalig welzijnsaanbod voor alle Brusselse burgers

De VGC werkt aan kwaliteitsverhoging, innovatie en preventie, over beleidsgrenzen heen. Een helder en gemakkelijk bereikbaar aanbod staat centraal, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Het VGC-welzijnsbeleid zet in op 5 grote thema’s:

 1. algemeen welzijn;
 2. woonzorg en ouderenwelzijn;
 3. personen met een beperking;
 4. jeugdwelzijn;
 5. armoedebestrijding.

Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt de VGC nauw samen met partners en initiatiefnemers uit het werkveld. Zij kunnen zowel voor inhoudelijke als voor financiële ondersteuning bij de VGC terecht. De VGC ondersteunt zowel organisaties op de nulde, eerste en tweede lijn van hulpverlening als organisaties die het werkveld ondersteunen bij hun dagelijkse praktijk.

Lokaal Sociaal Beleid

De VGC wil via het lokaal sociaal beleid het welzijnsaanbod dichter bij de hulpvrager brengen. Toegankelijkheid is een belangrijke pijler van het welzijnsbeleid. De VGC geeft hiermee in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad uitvoering aan het Vlaams decreet Lokaal Sociaal Beleid.

De VGC voert daarom een integraal en inclusief lokaal sociaal beleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De krijtlijnen van dit beleid zijn:

 • Toegankelijke hulp- en dienstverlening en het realiseren van een geïntegreerd breed onthaal;
 • Het aanbod van lokale sociale hulp en dienstverlening op elkaar en op de lokale noden afstemmen;
 • Het omgaan met de context van vermaatschappelijking van de zorg en het stimuleren van vrijwillige en informele zorg;
 • Inspraak en betrokkenheid van burgers in het lokaal sociaal beleid.

De VGC ontwikkelde een meerjarenplan Lokaal Sociaal Beleid 2021-2025 en een Jaarplan Lokaal Sociaal Beleid 2024.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Brussel) is een belangrijke toegangspoort waar Brusselaars met al hun welzijnsvragen terecht kunnen. Het CAW is erkend door de Vlaamse Gemeenschap maar krijgt van de VGC extra ondersteuning om nog sterker te kunnen inspelen op de welzijnsproblematieken eigen aan de Brusselse grootstedelijke context.

Algemeen welzijnsbeleid

De VGC ondersteunt verschillende vormen van sociale dienst- en hulpverlening. Deze integrale hulpverlening is er voor iedereen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden, door persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. Lees meer over Algemeen welzijnsbeleid.

Armoedebestrijding

Armoede kent veel gezichten en is niet altijd zichtbaar. Het is een complex probleem dat mensen raakt in de kern van hun bestaan. Eén probleem veroorzaakt vaak andere problemen. Zo ontstaat een web van problemen waar mensen moeilijk uitraken. 

De VGC schreef een beleidsplan om armoede in Brussel te bestrijden. Ze werkte samen met mensen in armoede en vertrok vanuit hun noden. Met dit plan wil ze er mee voor zorgen dat alle Brusselaars krijgen waar ze recht op hebben. Het doel is om armoede aan te pakken op zoveel mogelijk levensdomeinen tegelijk zoals onderwijs, cultuur, jeugd, sport, stedelijk beleid, zorg en gezondheid, samenleven en diversiteit. De VGC subsidieert initiatieven om armoede te bestrijden.

Er zijn 8 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hondje kijkt uit het raam van een vervallen huis. Iemand legt een hand op het hondje.

Woonzorg en ouderenwelzijn

Samen met haar partners werkt de VGC aan een kwaliteitsvol welzijns- en zorgaanbod dat erop gericht is ouderen de kans te geven zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de grootstad van de toekomst. De Brusselse ouderen van morgen, de vijftigers en zestigers van vandaag, zijn superdivers. Het uittekenen van het welzijns- en zorgaanbod dat gericht is op deze groepen, betekent nog meer het verlaten van de gekende paden. Buurtgerichte zorg in een zorgzame buurt staat hierbij centraal. De VGC ondersteunt vanuit haar beleid woonzorg en ouderenwelzijn uiteenlopende initiatieven die inzetten op deze doelstellingen zoals bijvoorbeeld klusdiensten, lokale dienstencentra, sociaal vervoer, diensten gezinszorg, …

Lokale Dienstencentra
© © VGC – fotograaf Sien Verstraeten

Lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra fungeren als lokaal ankerpunt voor het VGC-welzijnsbeleid. In Brussel zijn 19 lokale dienstencentra actief.

De lokale dienstencentra staan centraal in het beleid m.b.t. buurtgerichte zorg van de VGC omwille van:

 • Hun sterke lokale verankering;
 • Hun laagdrempelig gamma van diensten en activiteiten gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen;
 • Hun preventieve werking naar ouderen en mensen met een beginnende zorgnood;
 • Hun inzet op ontmoeting met bijzondere aandacht voor sociale netwerking en preventie van vereenzaming;
 • Hun doorverwijs- en informatiefunctie.

De VGC subsidieert de lokale dienstencentra aanvullend zodat ze een werking kunnen uitbouwen om:

 • Flexibel in te spelen op de Brusselse grootstedelijke realiteit met een duidelijk doelgroepenbeleid op maakt van de buurt;
 • Deel uit te maken van het buurtzorgnetwerk om via samenwerking met lokale (in-)formele zorgverleners de meest adequate zorg en hulp te bieden met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Personen met een beperking

Aanvullend op het Vlaamse beleid versterkt de VGC de dienstverlening voor personen met een beperking. De levenskwaliteit verhogen staat daarbij voorop, onder meer door inclusie in de bredere samenleving. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een belangrijke richtlijn.

De VGC ondersteunt hiertoe vzw's en feitelijke verenigingen met een project van tijdelijke of langere duur met een bijzondere meerwaarde voor personen met een beperking in Brussel.

Personen met een beperking kunnen met concrete vragen voor ondersteuning terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap. Voor het beleid met betrekking tot de ondersteuning van personen met een beperking verwijzen we u in eerste instantie naar de website van het VAPH.

Jeugdhulp

Kinderen en jongeren leven in een complexe maatschappij die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Sommigen banen zich gemakkelijk een weg in dit doolhof, anderen ondervinden meer moeilijkheden. Deze laatste groep komt soms in een situatie terecht waarbij ‘hulp’ aangewezen of noodzakelijk is.

De VGC ondersteunt initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders toeleiden tot en begeleiden in een hulptraject.

Aansluitend op het Vlaams beleid bouwt VGC mee aan een Nederlandstalig netwerk van voorzieningen voor kinderen en jongeren, rekening houdend met de specifieke Brusselse realiteit en noden. Dit doet we o.a. via financiële steun aan outreachende hulpverleningsinitiatieven die out of the box jongeren weten te bereiken, opzetten van preventieve acties om zo escalaties en crisis te voorkomen, inzetten op het versterken van intersectorale initiatieven, ...

© Lies Engelen

Infrastructuur

De VGC stemt haar regelgeving en haar beleid maximaal af op de Vlaamse Gemeenschap en op de evoluties en noden in Brussel. Ze kent infrastructuursubsidies toe voor de volgende investeringen: aankoop, verwerving via erfpacht of vruchtgebruik, bouw, uitbreiding, verbouwing, uitrusting en meubilering.

Vragen over uw welzijn en die van uw omgeving? De VGC werkt samen met Nederlandstalige organisaties in Brussel die u op weg zetten.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de Brusselaar. Zij kunnen in meerdere domeinen subsidies aanvragen.